Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-05-2014

Planteavl 

Oprettet: 30-04-2008

Vejledning for Matrigon til olieræddike til produktion af udsæd

Off-labelmidler

Havefrø

Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Matrigon i olieræddike til produktion af udsæd

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes i Olieræddike til produktion af udsæd."

Advarsel
"Se Matrigon etiketten."

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Matrigon i Olieræddike til produktion af udsæd

Skadegører
Kamille, brandbæger og andre kurvblomstrede.

Sprøjtetidspunkt og dosering

  • Bredsåede afgrøder
    Efter fremspiring, når olieræddike har 6 blade. Afgrøden skal dække mindst 60 pct. af jordoverfladen. 0,8 liter Matrigon pr. ha. Maks. hvert 4. år.

  • Rækkesåede afgrøder
    Ukrudt 2-4 blade. Båndsprøjtning med 1,0 liter Matrigon pr. ha i 12,5 cm bånd og 50 cm rækkeafstand. Maks. hvert 4. år.

  • Pletsprøjtning
    Tidsel. Pletsprøjtning med 1,0 liter Matrigon pr. ha. Tidselpletter må maks. udgøre 25 pct. af hver hektar. Maks. hvert 4. år.

For at opnå den bedste effekt skal ukrudtsplanterne være i god vækst, luftfugtigheden skal være høj, og temperaturen skal være over 15 0C.

Risiko for skade
For at kunne tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg
DJF kan anbefale off-label anvendelse af Matrigon anvendt til bekæmpelsen af kurveblomstrede ukrudtsarter i Olieræddike til frøavl som beskrevet i vejledningen
.

Bemærkninger fra Dow AgroSciences Danmark A/S
Dow AgroSciences Danmark A/S har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har erfaringer med anvendelsen af de omtalte produkter til de nævnte kulturer, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Dow AgroSciences Danmark A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

Marts 2008

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 24-06-2011 Oprettet: 30-04-2008 Revideret: 30-04-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Gødskning af frøgræs forår 2020
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed et godt dækningsbidrag.
11.02.20
Kerb 400 SC I frøgræs
Kerb 400 SC kan anvendes i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, strandsvingel og hundegræs før 1. marts til bekæmpelse af visse gr...
30.01.20
Sortsundersøgelsen 2018 for frøafgrøder
I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesn...
23.12.19
Sortsundersøgelsen 2018
Sortsundersøgelsen 2018 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 20...
23.12.19
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Reglone må anvendes frem til og med 3. februar 2020 til ukrudtsbekæmpelse i visse frøarter.
11.12.19