Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-08-2018

Planteavl 

Oprettet: 06-05-2009

Vejledning for Fenix i persille til frøavl

Off-labelmidler Havefrø Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Fenix i persille til frøavl

Ukrudtsmiddel

  • Må kun anvendes i persille til frøavl
  • Halm og andre rester må ikke opfodres

Advarsel
"Se Fenix etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.
Den maksimale årlige dosering af Fenix udgør 1,0 liter pr. ha.

Brugsanvisning for Fenix i persille til frøavl

Skadegører
Bredbladet frøukrudt og enårig rapgræs.
Fenix bekæmper burresnerre, pileurt, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, stedmoder og storkenæb, samt enårig rapgræs.

Dosering
Ved en behandling, efter såning og før fremspiring, anvendes 1,0 l Fenix pr. ha.

Sprøjtetidspunkt
For at opnå den en effektiv bekæmpelse af ukrudt, skal der sprøjtes før ukrudtets fremspiring eller under ukrudtets fremspiring. God jordfugtighed fremmer effekten.

Risiko for skade
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger

Bemærkning fra Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg
Flakkebjerg kan anbefale Fenix anvendt til ukrudtsbekæmpelse i persille til frøavl i en dosering på op til 1,0 l/ha som beskrevet i vejledningen.

Bemærkninger fra Bayer CropScience
Bayer CropScience har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Fenix i persille til frø, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Bayer CropScience kan på ingen måde drages til ansvar.

M aj 2009

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med .

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 24-06-2011 Oprettet: 06-05-2009 Revideret: 06-05-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse
En række produkter er blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed udgår nogle produkter efter 2019. Derfor er det vigt...
10.12.18
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Anvendelsen af Reglone i visse arter af frøgræs, kløver og havefrø giver mulighed for bekæmpelse af ukrudt, men effekt og s...
05.12.18
Datoer for udfasning af bekæmpelsesmidler indeholdende diquat, thiram og pymetrozin
De aktuelle midler kan anvendes til og med sæson 2019
13.11.18
Forbud mod diquat fra EU
EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninge...
16.10.18
Timothe til frøavl - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning i Timothe til frø beskriver, hvilke dyrkningsstrategier der vil sikre et højt udbytte og en høj kvalite...
24.09.18