Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

Planteavl 

Oprettet: 29-03-2006

Vejledning for Hussar OD i rødsvingel og stivbladet svingel til frøavl

Off-labelmidler Havefrø Landscentret, Planteavl

Vejledning for Hussar OD i rødsvingel og stivbladet svingel til frøavl

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes om foråret i rødsvingel og stivbladet svingel til frøavl"
"Behandlet halm må ikke anvendes til foder"

Advarsel
"Se Hussar OD etiketten"

Brugsanvisning for Hussar OD i rødsvingel og stivbladet svingel til frøavl
Hussar OD + Renol bør kun anvendes på arealer, hvor der er problemer med enårig rapgræs.
For at opnå den bedste bekæmpelse af ukrudt, skal der sprøjtes, når ukrudtet er i vækst, normalt først i april.
Bedst effekt på enårig rapgræs opnås på små planter. Hussar OD er ikke i stand til at bekæmpe store planter af enårig rapgræs tilfredsstillende, men normalt påvirkes væksten af enårig rapgræs af Hussar OD, så frøvarens indhold af enårig rapgræs reduceres.
Hussar OD har endvidere god effekt på de fleste tokimbladede ukrudtsarter. Særlig god er effekten på kamille og fuglegræs.

Sprøjtetidspunkt og teknik
Om foråret når der er god vækst i såvel ukrudt som afgrøde, normalt først i april.
Det skal sikres, at såvel nyfremspirede som etablerede planter af enårig rapgræs bliver ramt af sprøjtevæsken. Derfor bør der anvendes en passende lav kørehastighed, 5-6 km pr. time.

Dosis
Der skal anvendes 0,05-0,1 liter Hussar OD pr. ha. Der skal tilsættes 0,5 liter Renol pr. ha.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale off-label anvendelse af Hussar OD i rødsvingel og stivbladet svingel til frøavl efter ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra Bayer CropScience
Bayer CropScience har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Hussar OD i rødsvingel og stivbladet svingel, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Bayer CropScience kan på ingen måde drages til ansvar.

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med .

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003

 

Sidst bekræftet: 28-03-2018 Oprettet: 29-03-2006 Revideret: 29-03-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Sortsundersøgelsen 2018 for frøafgrøder
I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesn...
23.12.19
Sortsundersøgelsen 2018
Sortsundersøgelsen 2018 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 20...
23.12.19
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Reglone må anvendes frem til og med 3. februar 2020 til ukrudtsbekæmpelse i visse frøarter.
11.12.19
Godkendelse af ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i engrapgræs til frø om efteråret
Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i en...
14.08.19
Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2019
I 2019 bør der være gode muligheder for at etablere alm. rajgræs i renbestand i august måned. Læs om etablering og se løsni...
05.08.19