Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-04-2018

Planteavl 

Oprettet: 06-05-2008

Vejledning for Gaucho WS 70 i spinat til frøavl

Off-labelmidler

Havefrø

Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Gaucho WS 70 i spinat til frøavl

Bejdsemiddel
"Må kun anvendes til bejdsning af spinat til frøavl" .
"Halm og andre rester må ikke opfodres".

Advarsel
"Se Gaucho WS 70 etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Gaucho WS 70 til bejdsning af spinat til frøavl

Skadegører
Til bekæmpelse af runkelroebiller i spinat til frøavl.

Dosis
Gaucho WS 70 anvendes med 74 g (52 g a.s.) pr. kg spinatfrø.
Der anvendes 2,5 kg udsæd af spinatfrø pr. ha.

Mærkning af bejdset udsæd
På pakningen med udsæd påføres en etikette, hvorpå der står:
Spinatfrø:
Bejdset med Gaucho 74 g pr. kg. (imidacloprid 52 g pr. kg)
De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles.

Risiko for skade
For at tilpasse dosis til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige anvendelse udarbejdes i samarbejde med det aktuelle havefrøfirma og Danisco Seed, Holeby.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet vurderer, at ud fra forsøg i roer forventes tilsvarende virkning mod runkelroebiller i spinat, og kan derfor anbefale off-label anvendelse af Gaucho WS 70 i spinat til frøavl efter ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra Bayer CropScience
Bayer CropScience har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelige forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Gaucho WS 70 i spinat, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Bayer CropScience kan på ingen måde drages til ansvar.

April 2008

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 23-06-2011 Oprettet: 06-05-2008 Revideret: 06-05-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Gødskning af frøgræs forår 2020
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed et godt dækningsbidrag.
11.02.20
Kerb 400 SC I frøgræs
Kerb 400 SC kan anvendes i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, strandsvingel og hundegræs før 1. marts til bekæmpelse af visse gr...
30.01.20
Sortsundersøgelsen 2018 for frøafgrøder
I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesn...
23.12.19
Sortsundersøgelsen 2018
Sortsundersøgelsen 2018 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 20...
23.12.19
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Reglone må anvendes frem til og med 3. februar 2020 til ukrudtsbekæmpelse i visse frøarter.
11.12.19