Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-04-2019

Planteavl 

Oprettet: 28-08-2009

Vejledning for Thiram Bejdse 480 i spinat til frøavl

Off-labelmidler Havefrø Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Thiram Bejdse 480 i spinat til frøavl

Bejdsemiddel
Må kun anvendes til bejdsning af spinat til frøavl

Advarsel
"Se Thiram Bejdse 480 etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Thiram Bejdse 480 til bejdsning af spinat til frøavl

Skadegører
Til bekæmpelse af rodbrand i spinat til frøavl.

Dosis
Thiram Bejdse 480 anvendes med 6,6 ml (3,16 g a.s.) pr. kg spinatfrø.

Der anvendes 2,5 kg udsæd af spinatfrø pr. ha.

Mærkning af bejdset udsæd
På pakningen med udsæd påføres en etikette, hvorpå der står:

Spinatfrø
Bejdset med Thiram Bejdse 480 (480 g pr. l).

Den bejdsede udsæd er giftig og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø er meget giftige for fugle. Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækket frø skal opsamles.

Risiko for skade
For at tilpasse dosis til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige anvendelse udarbejdes i samarbejde med det aktuelle havefrøfirma.

Bemærkning fra Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg
Thiram Bejdse 480 er godkendt til bejdsning af roefrø mod det samme skadekompleks. Der foreligger ingen forsøgsresultater med anvendelsen i spinat, men det må formodes at midlet ved denne anvendelse vil vise samme effektivitet som ved anvendelsen til roe og ærtefrø. Den ansøgte anvendelse kan således anbefales.

Bemærkninger fra Nordisk Alkali
Nordisk Alkali har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Thiram Bejdse i spinat, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Nordisk Alkali kan på ingen måde drages til ansvar.


August 2009

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med .

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 21-10-2014 Oprettet: 28-08-2009 Revideret: 28-08-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Godkendelse til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG i hvidkløver til frøavl
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Pirimor 500 WG til mindre anvendelse i hvidkløver til frøavl
25.05.20
Insektmidlet Mospilan SG godkendt til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Mospilan SG til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland...
25.05.20
Høsttidspunktet af kløver- og græsfrø bestemmes af datoen for skridning
Det er vigtigt at finde det rigtige høsttidspunkt i frømarken. Det gælder både ved skårlægning og direkte høst.
18.05.20
Dispensation til anvendelsen af Asulox i visse arter af havefrø 2020
Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøa...
15.04.20
Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vinterraps enten alene eller i blanding med Stomp CS
Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Clomate til mindre anvendelse enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet ...
02.04.20