Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-04-2013

Planteavl 

Oprettet: 18-09-2008

Vejledning for Express ST til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i strandsvingel til frøproduktion

Off-labelmidler Havefrø Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Express ST til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i strandsvingel til frøproduktion

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i strandsvingel om efteråret efter høst af dæksæd "
"Halm fra behandlede afgrøder må ikke anvendes til foder"

Advarsel
"Se Express ST etiketten for anvendelse i frøgræs efterår efter høst af dæksæd". "Express kan skade planter i vand, derfor skal man overholde afstandskravet til vandmiljø på 2 m". Bemærk at Express ST ikke må anvendes senere end 30. september.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Dosis
Der anvendes 1 tablet pr. ha. Tilsæt 0,1 procent spredeklæbemiddel til sprøjtevæsken.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
DJF kan anbefale Express ST anvendt til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i Strandsvingel til frø om efteråret som beskrevet i vejledningen.

Bemærkninger fra DuPont Danmark
Du Pont har ingen erfaringer med anvendelsen af Express ST i strandsvingel, hvorfor vi må understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Du Pont Danmark kan på ingen måde drages til ansvar.

August 2008


OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 27-06-2011 Oprettet: 18-09-2008 Revideret: 18-09-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Gødskning af frøgræs forår 2020
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed et godt dækningsbidrag.
11.02.20
Kerb 400 SC I frøgræs
Kerb 400 SC kan anvendes i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, strandsvingel og hundegræs før 1. marts til bekæmpelse af visse gr...
30.01.20
Sortsundersøgelsen 2018 for frøafgrøder
I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesn...
23.12.19
Sortsundersøgelsen 2018
Sortsundersøgelsen 2018 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 20...
23.12.19
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Reglone må anvendes frem til og med 3. februar 2020 til ukrudtsbekæmpelse i visse frøarter.
11.12.19