Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-05-2017

Planteavl 

Oprettet: 14-05-2008

Vejledning for Primera Super i strandsvingel til frøavl

Off-labelmidler

Havefrø

Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Primera Super i strandsvingel til frøavl

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes i strandsvingel til frøavl."
"Halm og andre rester må ikke opfodres."

Advarsel
"Se Primera Super etiketten."

Brugsanvisning for Primera Super i alm. strandsvingel til frøavl

Skadegører
Flyvehavre, agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs.

Dosering
Om foråret anvendes der 0,5-0,8 liter Primera Super pr. ha, tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha

Sprøjtetidspunkt
Om foråret ved begyndende strækning, hvor der er en betydende forekomst flyvehavre, agerrævehale, alm. rapgræs eller vindaks.

Optimale virkningsforhold
For at opnå den bedste effekt skal ukrudtsplanterne være i god vækst, luftfugtigheden høj og temperaturen skal, dagene før og efter sprøjtningen være over 50 C om natten og 15-200 C om dagen.

Risiko for skade
Der er risiko for skade i strandsvingel. Behandlingen bør derfor kun gennemføres, hvor der forventes et betydeligt udbyttetab på grund af en stor en forekomst af ukrudtsgræsser.

For at kunne tilpasse vejledningerne til den enkelte art og sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, forskningscenter Flakkebjerg
På grundlag af ovenstående kan DJF anbefale Primera Super anvendt til bekæmpelse af flyvehavre, agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs i strandsvingel til frøavl, som beskrevet i den medsendte brugsanvisning.

Bemærkninger fra Bayer CropScience
Bayer CropScience har fremsat følgende kommentar: Da det er erfaret, at Primera Super kan skade strandsvingel, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Bayer CropScience kan på ingen måde drages til ansvar.

Januar 2008

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 17-08-2010 Oprettet: 14-05-2008 Revideret: 14-05-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Gødskning af frøgræs forår 2020
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed et godt dækningsbidrag.
11.02.20
Kerb 400 SC I frøgræs
Kerb 400 SC kan anvendes i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, strandsvingel og hundegræs før 1. marts til bekæmpelse af visse gr...
30.01.20
Sortsundersøgelsen 2018 for frøafgrøder
I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesn...
23.12.19
Sortsundersøgelsen 2018
Sortsundersøgelsen 2018 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 20...
23.12.19
Reglone i frøgræs og hvidkløver
Reglone må anvendes frem til og med 3. februar 2020 til ukrudtsbekæmpelse i visse frøarter.
11.12.19