Planteavl 

Oprettet: 17-03-2009

Vejledning for Goltix SC 700/Goliath i timian til frøavl

Off-labelmidler Havefrø Landscentret
Planteproduktion

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Goltix SC 700/Goliath i timian til frøavl

Ukrudtsmiddel

  • Må kun anvendes i timian til frøavl
  • Halm og andre rester må ikke opfodres

Advarsel
"Se Goltix SC 700/Goliath etiketten".

Der må maksimalt anvendes 3 l Goltix SC 700/Goliath pr. ha på samme areal pr. år.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Goltix SC 700/Goliath i timian til frøavl

Skadegører
Bredbladet ukrudt

Dosering i udlægsåret
Der anvendes 0,5 l Goltix SC 700/Goliath pr.ha

Der kan gennemføre 2 behandlinger.

Sprøjtetidspunkt
Timian: Efter fremspiring når timian har kimblade.

Dosering i frøavlsårene
Der anvendes 1,0 l Goltix SC 700/Goliath pr.ha.

Sprøjtetidspunkt
Ved begyndende vækst

For at opnå den bedste bekæmpelse af ukrudt skal der sprøjtes før ukrudtets fremspiring eller på ukrudt med kimblade. Sprøjtning på fugtig jord og efterfølgende nedbør fremmer effekten.

Risiko for skade
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning
På grundlag af ovenstående kan Danmarks JordbrugsForskning anbefale Goltix SC 700/Goliath anvendt til ukrudtsbekæmpelse i timian til frøproduktion i en dosering på 0,5-1,0 l/ha som led i et sprøjteprogram.

Bemærkninger fra Makhteskim-Agan
Makhteskim-Agan har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Goltix SC 700/Goliath i timian til frøproduktion, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Makhteskim-Agan kan på ingen måde drages til ansvar.

Dato: 17. marts 2009

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 27-06-2011 Oprettet: 17-03-2009 Revideret: 17-03-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frø...
31.03.20
Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produkti...
31.03.20
Ukrudtsbekæmpelse i etableret skorzoner om efteråret
Clomate anvendes efter høst af afgrøden til bekæmpelse af hyrdetasker, tvetand og fuglegræs.
31.03.20
Svampebekæmpelse i engrapgræs
Hold især øje med rust.
26.03.20
Vækstregulering i frøgræs i et koldt forår
Visse frømarker nærmer sig begyndende strækning. Hvad gør vi, når vejrforholdene ikke er optimale.
26.03.20