Af samme forfatter
Forhandlere skal fra denne dato tjekke, at du som køber af plantebeskyttelsesmidler har den nødvendige autorisation. Ved behov kan forlængelse af autorisation gives grundet COVID-19.
Lovgivning om plantebeskyttelse stiller mange krav til planteavlskonsulent, landmand og eventuel maskinstation ved planlægning af sprøjteopgaver. I artiklen gennemgår vi en række forhold, hvor det er særlig vigtigt, at der er klare aftaler.
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
Når ukrudt har tørkestress, er morgensprøjtning vigtig. Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperaturen er over 25 grader.
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige planteværnsmidler. Se oversigten over midlernes regnfasthed.
Rapsen er i begyndende blomstring og fristen for anvendelse af clopyralid er dermed udløbet.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sker via vækstreguleringsprognosen i Varslingspakken, som du kan benytte til at vurdere behovet for vækstregulering.
Strategier og forslag til bekæmpelse af ukrudt i roer.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Resistens hos ukrudt mod herbicider breder sig. Du kan spare penge og ærgrelser ved at få testet dit ukrudt, når du har mistanke om resistens.
Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg målrettes det ukrudt, der findes i marken. Det er vigtigt at anvende midler med forskellig virkemekanisme, så resistens undgås.
Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg af græs eller kløver til frø kræver en specifik indsats, så frøafgrøden året efter er så ren som muligt. Det er vigtigt at anvende midler med forskellige virkemekanisme.
Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg af græs eller kløvergræs til foder er vigtigt at få tilrettelagt rigtigt ud fra skånsomhed og tolerance i udlægget. Det er vigtigt at vælge ukrudtsmidler med forskellig virkemekanisme.
I 2019 blev der indført en ny regel om maksimale doseringer af trinexapac indenfor samme vækstsæson. Ændringen har især betydning i splitstrategier.
EU-projektet IWMPRAISE (Integrated Weed Management: PRActical Implementation and Solutions for Europe) løber i 5 år fra juni 2017 til maj 2022.
Muligheder for bekæmpelse af græsukrudt og tokimbladet ukrudt i vintersæd.
Screening af 263 boringer bekræfter, at godkendelsesordning og pesticidvarslingssystem virker. Desværre er også fundet 2 stoffer, som aldrig har været godkendt.
Bekæmp kamille og andet ukrudt i vinterraps så tidligst muligt, så risiko for små rester af clopyralid i honning kan undgås. Anvendelse af Korvetto og Galera skal ske senest i stadie 50.
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desuden kan god orden i midlerne sikre mod fejlsprøjtning.
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af lejesæd er udbetalt 2500 kr. pr. ha med lejesæd.
I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest solgte sorter i de samme år.
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Orius 200 EW og Orius Max 200 EW til mindre anvendelse mod rust i hyben
Ud af 24 prøver kunne der påvises DON i 8 prøver og i alle prøver under grænseværdien. En enkelt prøve indeholdt ZEA over grænseværdien til smågrise og human ernæring. 19 marker var pløjet, og 5 marker var upløjet med forfrugt vinterraps eller havre.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
LMO og SLF har i august undersøgt angrebsstyrken i stubben af 72 vinterrapsmarker.
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjefri dyrkning
Den 13. juni 2019 blev der holdt roedag på Sofiehøj ved Holeby. Roedagen var arrangeret af Nordic Sugar, VKST og Nordic Beet Research i fællesskab, og viste mange aktuelle emner relateret til sukkerroedyrkning.
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en måde, der forebygger udvikling af herbicidresistens.
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Læs om bekæmpelsesforslag og sprøjteteknik for rodukrudt.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
I efteråret 2018 blev kortlægning af ukrudt med WeedMaps-kameraet testet i to rapsmarker. Kortlægningen beskrev overordnet ukrudtsbestandene fint.
Der er gennemført en interviewundersøgelse blandt landmænd og eksperter (f.eks. konsulenter) med henblik på at undersøge deres tilgang til integreret ukrudtsbekæmpelse (IWM). Undersøgelsen er gennemført som led i projektet IWMPRAISE.
Netop nu er det let at spotte græsukrudt i vintersæden ved en før-høst gennemgang. Det er vigtigt at kende sit græsukrudt, så en målrettet indsats kan planlægges til kommende sæson. Det er også nu, der kan høstes frø til test af resistens.
Denne sæson var præget af usædvanlige vejrforhold, hvilket kan ses i resultaterne.
Demonstrationsforsøget er anlagt hos NBR på Lolland. Det er blevet vist frem, som en del af Roedagen i juni. Der er en større demonstrationsværdi i at have forsøget her, end i Flakkebjerg.
De anlagte strategier er beskrevet i tabellen. Demonstrationsforsøget blev anlagt i efteråret hos VKST nær deres forsøgsgård ved Fjællebro på Sjælland.
Denne sæson var præget af usædvanlige vejrforhold, hvilket kan ses i resultaterne.
Planlæg ukrudtsbekæmpelsen før såning af vinterraps med udgangspunkt i dit kendskab til de enkelte markers ukrudtsflora. Se bekæmpelsesforslag for efterår og forår.
Kvikbekæmpelse med glyphosat før høst er en effektiv metode til at bekæmpe kvik i foderafgrøder. Hvis tidsler og andre rodukrudtsarter er i vækst før høst, er der også god effekt mod disse. Glyphosat må ikke anvendes i afgrøder til konsum.
Udfordring: Biavlerne finder små, men målbare spor af Clopyralid i honning. Grænseværdien er lig med detektionsgrænsen, og det betyder i praksis, at honning med fund ikke kan sælges.
Teknologisk Institut har testet teknikker til pletsprøjtning med glyphosat i stub. WeedSeeker sensoren gav det laveste forbrug og størst præcision, men er også en dyr teknik med lav kapacitet. Der er brug for yderligere udvikling af teknologier til dette.
Der er udarbejdet et modelværktøj til at planlægge sædskifter og bekæmpelsesindsats med henblik på langsigtet håndtering af italiensk rajgræs.
Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.
Gennem sommeren 2018 har forsøget lidt under tørken, som alle andre afgrøder. Den sparsomme mængde ukrudt, som spirede frem i foråret, overlevede ikke og ved optælling var der praktisk talt intet ukrudt.
Demonstrationsforsøg hos Centrovice viser, at sædskifte og kulturtekniske tiltag er ganske effektive i kampen mod agerrævehale.
FMC/Cheminova har overtaget en række plantebeskyttelsesmidler, som Du Pont tidligere havde godkendelsen af. Midlerne bliver overført til Cheminova og får lidt ændrede navne og numre, men midlerne er de samme som hidtil.
Vinterhvedens udvikling følges fra satellit. Hvedens biomassen var lavere i foråret 2018 end i 2017
Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre. Lug lige efter gennemskridning og igen to uger efter.
Af Mette Sønderskov, AU
Det er vigtigt at være opmærksom på overlevende ukrudt i markerne. Det kan være et tegn på herbicidresistens. AU tilbyder resistenstest mod betaling.
Få et før høst overblik over udbredelsen af italiensk rajgræs i vinter- og vårsæd. En beslutsom indsats nu giver kroner på bundlinjen på længere sigt.
Det kan være nødvendigt at tage visse hensyn ved sprøjtning mod ukrudt og andre planteværnsopgaver.
Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.
I et nyt EU-projekt er der i efteråret 2017 anlagt et demonstrationsforsøg med integreret ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede.
Flyvehavre08.06.17
Folderen fra Aarhus Universitetet, Flakkebjerg sætter fokus på forebyggelse og bekæmpelse af flyvehavre.
Middeldatabasen er blevet ændret, så der fremover kun er fuld visning af information for produkter, hvor firmaerne bidrager økonomisk til ajourføringen.
Overvej omsåning af pletter med tætte bestande af væselhale. Dyrkning af vårafgrøder i sædskiftet er det bedste våben mod væselhale.
334 frøprøver af 8 ukrudtsarter fra danske marker viste, at der på 8 pct. af lokaliteterne var resistens over for herbicider.
Spruzit Neu godkendt til mindre anvendelse i økologisk produktion af hovedkål, rød- og hvidkløver til frø samt hestebønner til foder.
Gode råd og regler for sikker transport af plantebeskyttelsesmidler.
Ved at finde pH for dit vandværk kan du vurdere, om det er en god ide at anvende pH-regulerende additiver.
Det er en win-win-situation at minimere afdriften ved sprøjtning. Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Vi har samlet en række billeder, som viser, hvor og hvordan det kan gå "galt". Få inspiration til, hvordan du kan begrænse spredning af ukrudt, specielt græsukrudt i dine marker.
Første fund af herbicidresistens over for glyphosat hos rajgræs er fundet i Italien.
I 2013 er indholdet af fusariumtoksiner undersøgt i 44 hvedeprøver og i et mindre antal prøver af triticale, rug, vårbyg og havre. Der er hovedsagelig fundet et lavt niveau af fusariumtoksiner.
Se shows fra kursus om integreret plantebeskyttelse (IPM) afholdt i 26 august 2013 på Koldkærgård Konferencecenter.
Forsøgsresultater med midlerne Aventrol og Spodnam i vinterraps vises.
I 2011 har der været en del tilfælde af skade på vinterraps som følge af sprøjtning med Galera.
Der blev fundet mere af fusariumtoksinerne DON og ZEA i hvede end i de foregående seks år.
Fotoserien viser 16 problemer, som især opstår ved uheldige sædskifter. Se, hvor galt det kan gå!
På baggrund af moniteringen af fusariumtoksiner i hvede i 2003-2009 er der nu udarbejdet et risikovurderingsskema for fusariumtoksinet DON (deoxynivalenol).
I moniteringen af fusariumtoksiner i vinterhvede og vårbyg blev der i 2010 fundet et meget lavt indhold af toksiner. Der blev fundet mere af toksinet ZEA ved sen høst.
Command CS er blevet off-label godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer før fremspiring.
Behandlingshyppigheden for 2008 beregnet efter den gamle metode, er 2,97 mod 2,40 i 2007. Efter den nye metode er den opgjort til 3,16 mod 2,51 i 2007. Det er opgørelsen efter den gamle metode, der anvendes ved evalueringen af pesticidplanen.
Ukrudtsbekæmpelse har sideeffekter, uanset om den udføres kemisk eller mekanisk.
Behandlingshyppigheden for 2007 beregnet efter den gamle metode er 2,40 mod 2,28 i 2006. Efter den nye metode er den opgjort til 2,51 mod 2,52 i 2006. Det er opgørelsen efter den gamle metode, der anvendes ved evalueringen af pesticidplanen.
Indholdet af fusariumtoksiner i moniteringen i majs i 2007 vises.
Off-label godkendelse og vejledning i brug af Dithane NT i havefrø.
Behandlingshyppigheden for 2006 beregnet efter den gamle metode er 2,28. Efter den nye metode er den opgjort til 2,52. Det er opgørelsen efter den gamle metode, der har betydning i praktisk sammenhæng ved evalueringen af pesticidplanen.
Off-label godkendelse og vejledning i brug af Boxer i italiensk rajgræs til frøavl, udlagt i august
Se shows fra TOPPS-workshop afholdt den 21. september 2006 på Landscentret.
Vejledning for Pirimor G mod bladlus i kartofler
Behandlingshyppigheden for 2005 beregnet efter den gamle metode er 2,32. Efter den nye metode er den opgjort til 2,49. Det er opgørelsen efter den gamle metode, der har betydning i praktisk sammenhæng.
Vejledning for Pirimor G i havefrø
Mavrik har virket godt mod glimmerbøsser mange steder, men nogle steder meldes om utilstrækkelig effekt. Nye midler mod glimmerbøsser er måske på vej.
Moniteringen for fusariumtoksiner i 2005 i frisk majs til helsæd viste generelt et lavt indhold.
Vejledning for Hussar OD til bortsprøjtning af hvidkløver, hvor der er udlæg af engrapgræs til frøavl
Optimal plantebeskyttelse i forhold til pesticidplanens mål for behandlingshyppighed. Tilpasning af pesticidforbruget kan give besparelser uden udbyttetab.
DJF-forsøg viste synergi mellem DFF og Boxer, additiv effekt af Boxer+Lexus og Stomp+Lexus, og additiv eller antagonistisk effekt af Stomp+Oxitril eller Boxer+Oxitril.
Behandlingshyppigheden for 2004 beregnet efter den såkaldte nye metode er 2,39.
Revideret 12. juli 2005. Bekæmpelse af aksfusarium anbefales generelt ikke, men under visse betingelser kan bekæmpelse være aktuel.
Der er stigende opmærksomhed omkring landskabsukrudt og de problemer det på længere sigt medfører.
Sådan virker ukrudtsmidlet Harmony i majs – alene og i blandinger.
Ved høst 2004 blev der udtaget 67 prøver af majsensilage. Indholdet af fusariumtoksiner er målt og sammenholdt med dyrkningsoplysninger fra de pågældende marker.
Udbyttet i vinterhvede i Danmark stiger mindre end i andre europæiske lande. Det kan skyldes restriktioner i kvælstofanvendelse.
Behandlingshyppigheden for 2003 beregnet efter den såkaldte nye metode er 2,33.
Gennemsnitlige effekter af forskellige herbicidløsninger mod græsukrudt i vinterhvede.
Rettet den 30. juli 2004. BAM i drikkevand udgør ikke nogen sundhedsrisiko for befolkningen.
Ved brug af varierede doseringer er det muligt at reducere forbruget af ukrudtsmidler i roer. Umiddelbart kan besparelsen dog ikke aflønne den ekstra arbejdsindsats, der skal til.
Første tilfælde af sulfonylurea-resistens hos valmuer i Danmark. Problemet kan spredes hurtigt og bør derfor forebygges.
Et forsøg med Kyndestoft Air Sprayer viste tendens til forbedret effekt, når der anvendtes luftassistance ved lave doser. Tendenserne var gennemgående ikke statistisk sikre.
Toksinet DON blev påvist i 99 pct. af prøverne. Indholdet var højere ved forfrugt majs og ved pløjefri dyrkning af hvede efter modtagelige forfrugter.
Målet for en behandlingshyppighed på 1,7 i Pesticidplan 2004-2009 er udmøntet i måltal for behandlingsindeks i alle landbrugsafgrøder.
Vejledning for brug af Teldor WG 50 i vindruer på friland
Behandlingshyppigheden for 2002 beregnet efter den såkaldte gamle metode er 2,04. Den ligger dermed tæt på Pesticidhandlingsplanens mål på 2,0.
Der er ikke nogen dansk aftale om udfasning af vækstreguleringsmidler. Der er ikke påvist rester af vækstreguleringsmidler i danske kornprøver deklareret dyrket.
Både svampebekæmpelse og vækstregulering med Cerone har i flere vårbygforsøg reduceret aks- og strånedknækning. Det har dog oftest kun været små merudbytter forbundet med at vækstregulere.
MaisTer er ikke undersøgt i Landsforsøgene, men det udmærker sig ved at have en meget bred effekt på græsukrudt og tokimbladet ukrudt i fodermajs.
Der er indrapporteret behandlingsindeks (BI) for de samme 821 bedrifter i alle høstårene 2000, 2001 og 2002. Som gennemsnit har bedrifterne i alle tre høstår ligget under måltallet.
Som følge af Præparatdirektivet bliver faremærkningen af alle bekæmpelsesmidler revurderet. Fra den 30. juli 2004 skal alle etiketter følge de nye EU-regler, men midlernes indhold er uændret.
Seks bestande af fuglegræs indsamlet i marker med svigtende effekt af sulfonylurea-herbicider viste alle resistens over for Express (tribenuron-methyl). Derimod blev der ikke påvist resistens over for det nye ukrudtsmiddel Primus (florasulam).
Angrebet af rapsjordlopper er pt. for nedadgående i Sverige, men der er fortsat god grund til at passe på dem i Danmark.
Bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2001 er netop offentliggjort. Behandlingshyppigheden i 2001 er 4,5% fra at opfylde målsætningen i Pesticidhandlingsplan II.
Tiden frem til høst er velegnet til at gå en tur i markerne og kortlægge evt. problemer med græsukrudt samt afluge flyvehavre.
Visse bestande af agerrævehale i Danmark har nu udviklet resistens over for Primera Super. Det er endnu uvist, i hvor stort omfang der er krydsresistens til andre herbicider, men dette bliver pt. undersøgt nærmere.
Fremavlsarealer med korn må ikke behandles med midler, der er anerkendt mod flyvehavre, dog er der særlige regler ved randsprøjtning og for vintersæd.
En opgørelse af behandlingsindeks (BI) på næsten 1.700 bedrifter viser, at deres pesticidforbrug i høståret 2000 lå 10% under pesticidhandlingsplanens målsætning.
Salget er mængdemæssigt faldet, men er beløbsmæssigt steget.