Feedback Form

Af samme forfatter
Gozai (pyraflufen, reg. nr. 604-28) er godkendt til anvendelse til nedvisning af læggekartofler i perioden 12. juli – 8. november 2019. Tilladelsen til opbevaring af midlet vil bortfalde den 8. november 2019.
Det første fund af kartoffelskimmel i registreringsnettet er gjort i Salome nær Grindsted. Prognosen viser nu høj risiko for spredning og infektion i hele landet.
Skimmelstyring viser registreringsnettet og infektionstrykket for kartoffelskimmel.
Miljøstyrelsen har godkendt Titus WSB til brug i kartofler under forudsætning af at etiketten kan godkendes. Corteva kan endnu ikke sige noget om, og hvornår midlet kan fremskaffes.
Bekæmp rodukrudt, når hovedparten af de nye skud er fremme og i god vækst.
Miljøstyrelsen har fortsat udeståender ift. den sundhedsmæssige vurdering af Titus WSB i forbindelse med dispensationsansøgningen.
Muligheder for ukrudtsbekæmpelse i kartofler uden anvendelse af Titus.
Det er muligt at dyrke læggekartofler til økologisk produktion på arealer under omlægning til økologi. Kravene er, at kartoflerne lægges efter omlægningsdatoen på marken, og at de efter høst kun bruges til læggemateriale.
Serenade har fået udvidet godkendelsen til også at omfatte kartofler, raps og hvede, triticale, byg, rug og havre. Produktet har svag effekt mod svampesygdomme.
EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninger for de produktioner, som er afhængige af at kunne anvende diquat-midler.
Tidlig optagning, effektiv tørring før indlagring, hurtig nedkøling, løbende desinfektion af gulve og sorteranlæg samt hindring af kondensdannelse er de primære metoder til at forebygge sølvskurv.
Skiftet i retning af mere aggressive arter af bakterieråd i kartofler, som forårsager sortben understreger den store betydning af en sygdomsfri præbasisavl og en stor fokusering på forebyggelsen af bakterieråd i hele kæden af kartoffelproduktionen.
Dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning
De tørre og varme dyrkningsforhold har givet ekstra gode betingelser for kransskimmel (Verticillium) i kartofler.
Der er mange bladlus i mange afgrøder inklusiv kartofler. Det betyder øget risiko for spredning af specielt kartoffelvirus Y i læggekartofler
Skimmelstyring findes på landbrugsinfo
Se diverse løsningsmuligheder og effekttabel for bekæmpelse af ukrudt i kartofler.
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente sorter.
Smittespredning sker primært ved optagning og sortering specielt ved lav temperatur. Kartoflerne skal holdes tørre (uden kondensdannelse) i hele lagerperioden.
I Danmark ses en tydelig forskel i tidspunkt for afmodning af stivelseskartofler. Der er flere faktorer, som spiller ind, hvoraf de fleste skyldes et for tæt sædskifte og deraf opformerede skadegører.
Den nye patotype kan opformere cyster på nogle af de mest resistente sorter. Husk derfor et sundt sædskifte, sunde læggekartofler og sorter med høj grad af resistens for ikke at få opformeret nye patotyper.
Spotlight Plus kan anvendes på dispensation til nedvisning af læggekartofler i perioden 1. juli - 28. oktober 2015. Tilladelsen til opbevaring bortfalder den 28. oktober 2015.
På den nordiske workshop PTDW 2011 vedrørende lagersygdomme i kartofler var der 24 indlæg, hvoraf hovedkonklusionerne af udvalgte indlæg fremgår af denne artikel.
Der er fundet mange partier af egen opformering med helt op til 50-100 pct. inficerede knolde med virus Y. Spørgsmålet er nu hvorvidt man skal kassere sit eget læggemateriale og indkøbe nyt til brugsavlen 2009.
Valg af svampemidler i kartofler afhænger af mange forhold, som kræver en vurdering fra sprøjtning til sprøjtning.
I 2006 og 2007 er der i forsøg ved Flakkebjerg, Jyndevad og Dronninglund set en reduceret virkning af Shirlan mod kartoffelskimmel.
Shirlan har i to forsøg ved DJF-Flakkebjerg efter 4-5 ugentlige behandlinger haft reduceret effekt over for kartoffelskimmel ved et ekstremt højt smittetryk. Forsøgene er endnu ikke afsluttet, og resultaterne er derfor meget foreløbige.
Hollandske forsøg ved Wageningen viser, at Ridomil Gold og Ranman har god virkning mod kartoffelskimmel i perioder med kraftig bladvækst.
Engelske forsøg viser, at der kan være vekselvirkning mellem angreb af kartoffelcystenematoder og rodfiltsvamp i kartofler.
Aktivstoffet pencycuron har været gennem revurdering og er godkendt.
Amerikanske forsøg viser, at midler med aktivstoffet imidacloprid har effekt over for smælderlarver i kartofler.
Forsøg i USA har vist gode resultater i kartofler.
Tilførsel af forskellige bladgødninger til chipskartofler på tre lokaliteter i tre år i Tyskland gav ikke merudbytter. Kvælstof, fosfor, kalium, magnesium, bor og manganholdige produkter blev afprøvet.
Tyske spisekartofler kvalitetssikres i 2004 af QS Qualität und Sicherheit.
Undersøgelser i Sverige viser, at en ny ukrudtsart Storbægret Natskygge kan være vært for kartoffelskimmel og dermed en mulig smittekilde til kartoffelmarker.
I England er ethylen nu godkendt til spirehæmning af spisekartofler og anvendes på det første spisekartoffellager.
Revideret 8. januar 2004. Ranman er et strobilurinlignende kontaktmiddel som anvendes forebyggende. Ranman har selv med halv dosis vist god effekt mod skimmel.
Få vingede bladlus i læggekartofler i sæsonen 2003 har medført, at smitterisikoen for virus i læggekartoflerne har været relativ lille i 2003.
I kartoffelmarken optræder der gennem sæsonen forskellige skadedyr med varierende betydning og meget forskellige skadesbilleder. Bekæmpelsesbehov og -muligheder omtales.
Læggetæthed og tidspunkt bør afpasses efter sort, knoldstørrelse og knoldenes spiringstilstand, samt hvornår jorden er tjenlig.
Stenstrenglægning reducerer risikoen for mekaniske beskadigelser på kartoffelknoldene ved høst.
Nyt kartoffelprodukt stiller nye krav til produktion og oplagring af kartoflerne.
Til kartoffelforsøg skal altid anvendes læggekartofler opformeret og opbevaret på samme lokalitet og under samme forhold.
Forsøg i Danmark, Sverige, Irland og Holland viser, at man kan opnå mindst samme effekt mod kartoffelskimmel med en luftassisteret Twin-sprøjte som med en alm. marksprøjte
Fundene medfører, at man ved valg af nematoderesistente sorter fortrinsvis bør vælge sorter med en bred resistensprofil. Der er endnu ikke fundet spor af Pa-typen.
Der kan opnås mindst samme effekt med luftsprøjte og luftassisteret sprøjte som med alm. marksprøjte. For luftsprøjtens vedkommende opnås denne effekt med blot 30 l vand pr. ha.
Afprøvningen viser, at der er betydelige forskelle mellem sorternes modtagelighed, hvilket er af stor betydning ved avl af kartofler under økologiske forhold.
Hvis spildkartofler/gengroninger bliver bekæmpet inden kartoffelcystenematoderne fuldfører deres livscyklus, kan bekæmpelsen tillige reducere nematodepopulationen.
Med en Danfoil luftsprøjte kan man opnå samme resultat ved bekæmpelse af kartoffelskimmel som med almindelig marksprøjte
Canadiske forsøg bekræfter, at kartoflernes modtagelighed over for smitte mod bladrullevirus falder med stigende plantealder (aldersresistens).
I 1999 er der ved de landøkonomiske foreninger gennemført 10 demonstrationsforsøg med 12 forskellige spisekartoffelsorter.
Haglskade i kartofler kan medføre tabt knoldudbytte, lavere stivelsesprocent og ringere kvalitet.
Norske nedvisningsforsøg viser, at Basta kan anvendes som alternativ til Reglone, men at Basta virker 4-5 dage langsommere, og at stivelsesprocenten er ca 0,5 pct. enhed højere end efter brug af Reglone.
Sammendrag af indlæg på et seminar om nedvisning af kartoffeltop med forskellige metoder.
Forsøg fra perioden 1989-97 viser, at der ikke er nævneværdig forskel på godkendte midlers effektivitet over for skimmel.
Forspiring af læggekartofler har i årene 1991-93 i tyske forsøg vist store merudbytter.