Af samme forfatter
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed et godt dækningsbidrag.
Kerb 400 SC kan anvendes i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, strandsvingel og hundegræs før 1. marts til bekæmpelse af visse græsukrudtsarter
I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesneglebælg.
Sortsundersøgelsen 2018 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 2016. Kun certificerede arealer indgår i materialet.
Reglone må anvendes frem til og med 3. februar 2020 til ukrudtsbekæmpelse i visse frøarter.
Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i engrapgræs til frø til bekæmpelse af en-årig og alm. rapgræs om efteråret.
I 2019 bør der være gode muligheder for at etablere alm. rajgræs i renbestand i august måned. Læs om etablering og se løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse.
Pleje af det nye udlæg er helt afgørende for udbyttet i frømarken næste år. Der er let 1.000 kr. pr. ha netto at hente på dækningsbidraget udelukkende ved rettidig omhu.
Det er vigtigt at finde det rigtige høsttidspunkt i frømarken. Det gælder både ved skårlægning og direkte høst. Vandprocenten er den bedste indikator.
Hold især øje med rust.
Ved vækstregulering af bakkesvingel, engrapgræs og rajsvingel skal man være opmærksom på at midlet Sonis ikke er tilladt i de arter.
Bekæmpelse af kronrust anbefales tidligst fra begyndende strækning omkring medio til slutningen af april.
Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af Asulox i spinat,skorzoner, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl så der til bekæmpelse af ukrudt i disse afgrøder må anvendes op til 2,0 l pr. ha i 2019.
Ved god kvælstof- og vandforsyning er det vigtigt at vækstregulere en række frøarter for at optimere udbyttet. Det skal ske fra begyndende strækning og afsluttes ved begyndende skridning.
Målret bekæmpelsen af ukrudt mod de arter, hvis frø ikke kan renses fra græsfrøene, giver udbyttetab eller høstbesvær. Gør klar, ukrudt er allerede i vækst.
Dyrkningsvejledningen for alm. rajgræs til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der skal sikre et højt udbytte af frø og en høj kvalitet.
Dyrkningsvejledning
Målret bekæmpelsen af ukrudt mod de arter, hvis frø ikke kan renses fra græsfrøene, giver udbyttetab eller høstbesvær. Vær klar når ukrudt og afgrøde er i god vækst.
Dyrkningsvejledning for engrapgræs til frø beskriver de nyeste resultater og strategier der viser, hvorledes man sikrer et højt udbytte af frø kombineret med en god kvalitet.
Dyrkningsvejledningen til hundegræs til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der sikre et høje udbytte af frø.
Dyrkningsvejledning
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse og vejledning i brug af Command CS + Boxer EC i etableret skorzonerrod til frøavl
Off-label godkendelse.
Sortsundersøgelsen er et godt redskab ved planlægningen og dyrkningen af frø.
I en engelsk rapport beskrives resultaterne af tre års storskalaforsøg, hvor dyrkning af GM og non-GM roer, majs og vårraps sammenlignes.
Nye analyser om sameksistens med genmodificerede afgrøder viser, at det også vil være muligt at dyrke de besværlige afgrøder.
Resultater i forsøg i strandsvingel fra Oregon med kvælstof.
Oversigten, som er udarbejdet af Brancheudvalget for Frø, viser udviklingen i afregningspriser for frø i perioden 1995-98 kan ses her.