Feedback Form

Af samme forfatter
Det er vigtigt at finde det rigtige høsttidspunkt i frømarken. Det gælder både ved skårlægning og direkte høst. Vandprocenten er den bedste indikator.
Store Frødag er årets begivenhed i 2019 inden for frøavl. Den er et must både for dig, der allerede er frøavler og for dig, som overvejer at blive det.
Hold især øje med rust.
Ved vækstregulering af bakkesvingel, engrapgræs og rajsvingel skal man være opmærksom på at midlet Sonis ikke er tilladt i de arter.
Bekæmpelse af kronrust anbefales tidligst fra begyndende strækning omkring medio til slutningen af april.
Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af Asulox i spinat,skorzoner, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl så der til bekæmpelse af ukrudt i disse afgrøder må anvendes op til 2,0 l pr. ha i 2019.
Ved god kvælstof- og vandforsyning er det vigtigt at vækstregulere en række frøarter for at optimere udbyttet. Det skal ske fra begyndende strækning og afsluttes ved begyndende skridning.
Målret bekæmpelsen af ukrudt mod de arter, hvis frø ikke kan renses fra græsfrøene, giver udbyttetab eller høstbesvær. Gør klar, ukrudt er allerede i vækst.
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed et godt dækningsbidrag.
Se maksimale doseringer, og eksempler på anvendelse af trinexapacmidler til vækstregulering i landbrugsafgrøder. Ændringer i reglerne får betydning for de maksimale doseringer af trinexapac i splitstategier.
En række produkter er blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed udgår nogle produkter efter 2019. Derfor er det vigtigt at få brugt eventuelle restlagre med disse produkter før de bliver forbudte at anvende og opbevare.
Dyrkningsvejledningen for alm. rajgræs til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der skal sikre et højt udbytte af frø og en høj kvalitet.
Anvendelsen af Reglone i visse arter af frøgræs, kløver og havefrø giver mulighed for bekæmpelse af ukrudt, men effekt og skånsomhed er meget afhængig af vejrforholdene.
De aktuelle midler kan anvendes til og med sæson 2019
EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninger for de produktioner, som er afhængige af at kunne anvende diquat-midler.
Dyrkningsvejledning i Timothe til frø beskriver, hvilke dyrkningsstrategier der vil sikre et højt udbytte og en høj kvalitet.
Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt overførslen af godkendelsen til mindre anvendelse fra insektmidlet Mavrik 2F til Mavrik Vita til brug i havefrø til frøproduktion.
Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Proman til mindre anvendelse i spinat, kørvel, pastinak, gulerødder og kruspersille på friland.
Årets udbytter og situationen i de nye udlægsmarker gør det interessant at høste et ekstra år på en eksisterende frømark. I den forbindelse er der nogle regler, der skal overholdes.
Udlæg af alm. rajgræs i renbestand kan blive en udfordring. Det kan blive nødvendigt at etablerer et større areal med alm. rajgræs grundet øget ompløjning. Se løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse.
Den vejrtype, der har givet den langvarige tørke, ser foreløbig ud til at fortsætte. Udsigterne tyder ikke på større mængder regn eller et egentligt vejrskifte i nær fremtid.
Karate må anvendes 1 gang pr. sæson og senest i vækststadium 51.
Kerb 400 SC kan anvendes i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, samt i strandsvingel og hundegræs før 1. marts til bekæmpelse af visse græsukrudtsarter
Sortsundersøgelsen 2017 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 2015. Kun certificerede arealer indgår i materialet.
Dyrkningsvejledning for engrapgræs til frø beskriver de nyeste resultater og strategier der viser, hvorledes man sikrer et højt udbytte af frø kombineret med en god kvalitet.
Dyrkningsvejledning i Engsvingel til frø beskriver, hvilke dyrkningsstrategier der vil sikre et højt udbytte og en høj kvalitet.
Dyrkningsvejledning for hvidkløver til frø anviser dyrkningsmæssige tiltag, der er nødvendige for at opnå høje udbytter af høj kvalitet.
Dyrkningsvejledningen til hundegræs til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der sikre et høje udbytte af frø.
Dyrkningsvejledningen for rødsvingel til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der skal sikre et højt udbytte af frø og en høj kvalitet.
Dyrkningsvejledninger for strandsvingel til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der skal sikre et højt udbytte af frø og en høj kvalitet.
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse og vejledning i brug af Command CS + Boxer EC i etableret skorzonerrod til frøavl
Off-label godkendelse.
Sortsundersøgelsen er et godt redskab ved planlægningen og dyrkningen af frø.
Vejledning for Hussar OD i rødsvingel og stivbladet svingel til frøavl
I en engelsk rapport beskrives resultaterne af tre års storskalaforsøg, hvor dyrkning af GM og non-GM roer, majs og vårraps sammenlignes.
Nye analyser om sameksistens med genmodificerede afgrøder viser, at det også vil være muligt at dyrke de besværlige afgrøder.
Resultater i forsøg i strandsvingel fra Oregon med kvælstof.
Oversigten, som er udarbejdet af Brancheudvalget for Frø, viser udviklingen i afregningspriser for frø i perioden 1995-98 kan ses her.