Feedback Form

Af samme forfatter
Denne side er til forberedelsesarbejdet for indlægsholdere til Plantekongres 2018
Plantekongressen er et stort arrangement med mange indlæg og et stramt program. For at sikre en god kongres er det vigtigt, du følger denne vejledning.
Der er i 2017 gennemført i alt 22 rådgivningsbaserede OnFarm forsøg, og resultaterne er nu på plads på en del af disse.
Oplandskonsulenterne er nu klar til at rykke ud til landmænd, som overvejer at bygge et minivådområde, deltage i et vådområdeprojekt eller plante skov. Rådgivningen er gratis. Se ny hjemmeside og video.
I videoen viser Jens Elbæk, hvordan du bruger den nye udbytteportal: Markudbytte.dk. Vælg selv, om du vil sammenligne med udbytter for hele landet eller for en landsdel, og vælg jordtyper som svarer til dine jorde.
Landmand Anders Bagge Hansen er i gang med at bygge en intelligent bufferzone, som skal fjerne kvælstof og fosfor fra drænvandet. Frank Bondgaard fortæller, hvordan den bygges.
Så er det tid at kigge ned til rødderne i Landsforsøgene med vårbyg. Forsøgene udføres i projektet ProKorn, hvor vi undersøger, hvordan roddybden afhænger af såtid og jordtype.
Projektkonsulent Stinna Susgaard Filsø, SEGES viser infiltrationstesten, som kan fortælle, om en våd plet i marken skyldes et kompakt lag.
I England er landmændene ikke så optaget af gradueret kvælstoftildeling, men mener graduerede udsædsmængder er vigtigt. Mød tre engelske landmænd, som fortæller om præcisionsjordbrug.
Olieræddike ser ud til at kunne få kålbrok, som er et stort problem i rapsdyrkningen. For at finde alternativer til olieræddike planlægger specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen derfor 20 demonstrationsforsøg med forskellige arter.
Se og hør Kristoffer Piil fra SEGES fortælle, hvordan kvælstof transporteres og opfører sig på forskellige lokaliteter - for eksempel på marken, i rodzonen, på vej til vandløbet, i vandløbet, søen og fjorden.
Pjecen kommer hele vejen rundt om kvælstof – kvælstofkredsløbet, nitrat i drikkevand, grundvand, vandløb, søer og kystvande, kvælstof i dyrkningsjorden, gødskning, retention, virkemidler og målsætningerne i vandområdeplanerne.
Peter Poulsen og hans søn Michael fra Ørsted er nybegyndere i at bruge CropSAT og give vækstregulering efter tildelingskort. De får starthjælp fra en planteavlskonsulent fra Djursland Landboforening og er godt igennem de første udfordringer.
Jens Elbæk viser, hvordan han med programmet Biomasse Benchmark kan sammenligne markernes biomasse. Gå ind på Landmand.dk eller direkte på CropManager og se biomassekurverne.
I Landsforsøgene undersøger vi, hvordan roddybden afhænger af såtid og jordtype. Vi har netop sat rhizotroner ned, så vi kan fotografere rødderne i vækstsæsonen. Forsøgene udføres i projektet ProKorn.
Kimmy Løvbjerg Poulsen, Billund har i år taget satellitterne til hjælp, når han gøder vinterrapsen. For ham har det været enkelt at komme i gang med gradueret tildeling af kvælstofgødning.
Det er NU, du skal holde øje med lys bladplet i vinterrapsmarkerne. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen viser her, hvordan du kender svampen.
Opdateret liste med større udstillinger og konferencer, som er værd at besøge.
SEGES har ansat den nye sektordirektør for planter. Det bliver Troels Skovsby Toft, 51 år. Han kommer fra en stilling som chefkonsulent i planteavlsafdelingen i Patriotisk Selskab.
Jacob van den Borne fortæller, hvordan han bruger GPS, sensorer, satellitter, jordscannere, droner og meget andet på sit landbrug i Holland. Optagelsen er fra Plantekongres 2017.
De fleste shows og sammendrag ligger nu på plantekongres.dk, hvor du også kan se fotos fra kongressen. Sæt kryds i kalenderen 16.-17. januar 2018 - så er der plantekongres igen.
Årets plantekongres tager i år som sit højaktuelle emne fat i frihandel, og de trusler, der lige nu tårner sig op mod den. Trusler, der rummer grimme perspektiver for den danske fødevaresektor.
Vil du gerne høre, hvad andre landmænd gør? Foretrækker du at høre erfaringer fra praksis? Så ta' et kig i oversigten over landmænd og rådgivere fra lokale rådgivningsvirksomheder, der taler ved Plantekongres 2017.
Over 200 deltog i konkurrencen om gratis billetter til Plantekongres 2017. De fem vindere er nu udtrukket.
I dag har SEGES lagt en ny boks på Landmand.dk. Klik på boksen og se om dine marker ligger i et område, hvor du kan søge om tilskud til frivillige målrettede efterafgrøder. Tilskuddet er på 700 kr. pr. ha.
I disse år lukker landmændene flere og flere firmarådgivere og private rådgivere ind på bedrifterne. Landmændene tillægger ikke længere forsøgene så stor værdi.
Nye proteinkilder begynder at dukke op som alternativ til soja. Insekter og "blå" protein fra havet kan bruges til foder og fødevarer. I sessionen får du lejlighed til at se og smage på fremtidens protein.
Mange forbinder urban farming med taghaver og plantekasser. I Albertlund Kommune tænker de meget større. Kommunen er i gang med at skabe rammerne for, at landbruget kan deltage og finde nye forretningsmuligheder.
Nye forsøg viser, at jordpakning har markante jord- og plantefysiske konsekvenser, og det tager tid for jorden at regenerere. Her tre år efter pakningen blev udført, er udbytterne dog ved at være oppe igen.
Kongressen holdes 17.-18. januar 2017 i Herning Kongrescenter. Vi glæder os til at byde velkommen til masser af landmænd, rådgivere, elever, studerende og mange andre, som holder af planter, miljøet og naturen.
Det er trygt at have godt med foder på lageret, men det kan være er en meget dyr ”forsikring”. På Plantekongres 2017 kan du høre, hvordan du kan spare penge ved en stram styring af lageret.
Mød to godsejere, som har skabt nye aktiviteter og indtægtskilder. De går op i branding og nye forretningsideer. Der skal være liv på godset, og det skal være sjovt. NB Vi arbejder på højtryk med at finde indlægsholder nr. 2
Vi har inviteret 13 udenlandske indlægsholdere, byder på fire nye temaer, holder fire rappe pico-sessioner og giver dig lejlighed til at fortælle forskere og eksperter om dine udfordringer. Se det foreløbige program for Plantekongres 2017.
I dag kører mange landmænd rundt med udbyttemålere og sensorer, men de færreste bruger grejet aktivt. Det er ikke nemt og ligetil at komme i gang, og konsulenterne er usikre på, hvordan de skal bruge og fortolke udbytte- og biomassekort.
Hollænderen Jacob van den Borne er helt i front med præcisionsjordbrug. På 10 år har han mindsket overlappet i markerne med 12 procent, reduceret gødningsmængden med 25 procent og øget udbytterne med 10 procent.
I Lindenborg Å har man i flere år skåret grøde efter Aalborgmetoden, som går ud på at skære vandløbene hårdt, hyppigt og smalt i et bugtet forløb. Metoden sikrer i særlig grad strømmende vand og forbedrer både miljøet og afvandingen.
Se to nye metoder til at observere rodvækst. Den ene video viser det nye Radimax-anlæg i Tåstrup, mens den anden video viser en metode, som bruges ude i marken, herunder i forsøgsserien Ny udbyttefremgang.
Hanespore kan nu findes i hele landet, hvor der dyrkes ensidig majs. Planteavlskonsulent Karsten Jensen, Vestjysk Landboforening viser i videoen, hvordan hanespore optræder i majsmarker på Skjernegnen.
Djursland Landboforening har taget kampen op mod italiensk rajgræs. Rådgiverne har udviklet et nyt rådgivningskoncept, som tager hånd om problemet, uanset om landmændene har lidt eller meget italiensk rajgræs.
Grønsagsavlerne bruger dem, og nu arbejdes der på at gøre dem klar til roemarkerne.
Mange lodsejere, der søger tilskud til pleje af græs og naturarealer, lever ikke op til kravene om pleje og mister tilskuddet. I fire korte videoer kan du se, hvordan du undgår typiske fejl, og hvilke muligheder der er for dispensation.
Kortfattet beskrivelse af processen omkring indsatsplanerne og gode råd til, hvordan landbruget kan få indflydelse på planerne.
Program for Årsmøde for Planteproduktion og åbning af Plantekongres 2016 den 20. januar 2016.
Naturstyrelsen vurderer i udkastet til vandområdeplaner, at forholdene i Ringkøbing Fjord er problematiske. Vi dykker ned og tjekker, om det er sandt.
I Danmark er vi gode til at koble IPM med praktiske muligheder og god økonomi. I pjecen fortæller landmænd og konsulenter om deres erfaringer, og du kan tjekke dit eget IPM-niveau.
Læs pjecen om Integreret Plantebeskyttelse (IPM).
I de fem år Torben Thomsen på Sydfyn har været IPM-vært, har han fået udarbejdet ukrudtskort for 872 ha. Kortene betyder, at sprøjteplanen er blevet mere nuanceret og oftere lyder på pletsprøjtning eller nedsat dosering.
Tirsdag den 18. november fremlagde danske forskere det faglige grundlag for de kommende vandområdeplaner og en ny miljøregulering. To tyske og en engelsk forsker fortalte om regulering i deres hjemlande.
Nye materialer giver inspiration til at forebygge spredning af ukrudt, sygdomme og skadedyr. Følg også med på Facebook, hvor vi håber, at mange landmænd og konsulenter vil bidrage med billeder og gode ideer.
Ved at bruge luftinjektionsdyser mindsker du risikoen for, at prosulfocarb fordamper og driver væk fra marken. Disse dyser skal bruges til alle efterårssprøjtninger med jordmidler.
Videncentret har opdateret ”Faktaark om Kvælstof”.