Feedback Form

Af samme forfatter
Kom til Årsmøde for Planteproduktion i Herning Kongrescenter. Vi stiller skarpt på nye resultater, fremskridt og udfordringer for danske planteavlere. Deltagelse er gratis, og alle er velkomne.
Landmænd rundt i hele landet får nu gratis rådgivning om minivådområder. Jan Hjerds, Velinge og Claus Hestholm, Assens fortæller i videoen om miljøtiltagene på deres ejendomme.
Skønt programmet er fyldt med de nyeste fif til optimal dyrkning, er det blandt andet reguleringen af kvælstof og fosfor, nyttige mikroorganismer, dræning, en bæredygtig verden og hjerneforskning, som hitter.
Hør Peter Lund Madsen fortælle, hvordan du får din hjerne i topform. Mød Henrik Schärfe, som har fået fremstillet en robot i eget billede. Hør også om tillid, FN’s bæredygtighedsmål, og hvordan Paula Larrain mener landbruget kan forbedre sit image.
Hør, hvad to landmænd ser af udfordringer og perspektiver i at bruge præcisionsstyring til plantværn. De to deltog i en workshop om præcisionsjordbrug på Bygholm Landbrugsskole den 12. december 2017.
Nye majssorter, såteknik til etablering af kløvergræs samt dyrkning og håndtering af roer. Der er masser af spændende nyt for kvægbrugere at komme efter på årets plantekongres.
Hør udenlandske forskeres vurdering af de beregninger, der er brugt til at opstille kravene i vandplanerne, og hør en ekspert vurdere de danske miljøkrav set i lyset af kravene til tyske og hollandske landmænd.
Interesserer du dig for kvælstof, vandområdeplaner, målrettet regulering, virkemidler, drikkevandsbeskyttelse og fosforregulering, så afsæt to dage i januar til Plantekongres 2018.
Nye forsøg med sugeceller og beregninger fra SEGES viser, at marginal-udvaskningen ligger på 15-20 procent for landet som gennemsnit. I Landbrugspakken er der regnet med ca. 20 procent.
Den målrettede regulering af landbrugets produktion er kompliceret stof. Ambitionen for kvælstofindsats.dk er at give overblik over emnet, vise løsninger, fremlægge ny viden og lægge op til en konstruktiv debat.
Nye vurderinger fra Aarhus Universitet forventes at få betydning for, hvor stor udledningen af kvælstof må være for at nå en god økologisk tilstand og på de virkemidler som skal anvendes.
Kongressen rummer 91 sessioner og har fokus på både de højaktuelle og mere langsigtede løsninger. Landmænd, rådgivere, studerende og alle andre, som holder af planter, miljøet og naturen kan glæde sig til den 16.-17. januar 2018 i Herning.
Det tager ikke lang tid for en drone at overflyve en mark og producere et tidselkort. Spørgsmålet er, om sprøjten kan ramme tidselpletterne præcist. Se og hør om det flotte resultat, da der blev sprøjtet rødt farvestof (pølsefarve) ud over en mark.
De kollektive virkemidler omfatter etablering af minivådområder, vådområdeprojekter og skovrejsning. Tiltagene betales af staten, og du kan få gratis rådgivning.
Se, hvordan du i Mark Online kan beregne og angive afstand til vandmiljø og §3.
Der er i 2017 gennemført i alt 22 rådgivningsbaserede OnFarm forsøg, og resultaterne er nu på plads på en del af disse.
Oplandskonsulenterne er nu klar til at rykke ud til landmænd, som overvejer at bygge et minivådområde, deltage i et vådområdeprojekt eller plante skov. Rådgivningen er gratis. Se ny hjemmeside og video.
I videoen viser Jens Elbæk, hvordan du bruger den nye udbytteportal: Markudbytte.dk. Vælg selv, om du vil sammenligne med udbytter for hele landet eller for en landsdel, og vælg jordtyper som svarer til dine jorde.
Landmand Anders Bagge Hansen er i gang med at bygge en intelligent bufferzone, som skal fjerne kvælstof og fosfor fra drænvandet. Frank Bondgaard fortæller, hvordan den bygges.
Så er det tid at kigge ned til rødderne i Landsforsøgene med vårbyg. Forsøgene udføres i projektet ProKorn, hvor vi undersøger, hvordan roddybden afhænger af såtid og jordtype.
Projektkonsulent Stinna Susgaard Filsø, SEGES viser infiltrationstesten, som kan fortælle, om en våd plet i marken skyldes et kompakt lag.
I England er landmændene ikke så optaget af gradueret kvælstoftildeling, men mener graduerede udsædsmængder er vigtigt. Mød tre engelske landmænd, som fortæller om præcisionsjordbrug.
Olieræddike ser ud til at kunne få kålbrok, som er et stort problem i rapsdyrkningen. For at finde alternativer til olieræddike planlægger specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen derfor 20 demonstrationsforsøg med forskellige arter.
Se og hør Kristoffer Piil fra SEGES fortælle, hvordan kvælstof transporteres og opfører sig på forskellige lokaliteter - for eksempel på marken, i rodzonen, på vej til vandløbet, i vandløbet, søen og fjorden.
Pjecen kommer hele vejen rundt om kvælstof – kvælstofkredsløbet, nitrat i drikkevand, grundvand, vandløb, søer og kystvande, kvælstof i dyrkningsjorden, gødskning, retention, virkemidler og målsætningerne i vandområdeplanerne.
Peter Poulsen og hans søn Michael fra Ørsted er nybegyndere i at bruge CropSAT og give vækstregulering efter tildelingskort. De får starthjælp fra en planteavlskonsulent fra Djursland Landboforening og er godt igennem de første udfordringer.
Jens Elbæk viser, hvordan han med programmet Biomasse Benchmark kan sammenligne markernes biomasse. Gå ind på Landmand.dk eller direkte på CropManager og se biomassekurverne.
I Landsforsøgene undersøger vi, hvordan roddybden afhænger af såtid og jordtype. Vi har netop sat rhizotroner ned, så vi kan fotografere rødderne i vækstsæsonen. Forsøgene udføres i projektet ProKorn.
Kimmy Løvbjerg Poulsen, Billund har i år taget satellitterne til hjælp, når han gøder vinterrapsen. For ham har det været enkelt at komme i gang med gradueret tildeling af kvælstofgødning.
Det er NU, du skal holde øje med lys bladplet i vinterrapsmarkerne. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen viser her, hvordan du kender svampen.
Opdateret liste med større udstillinger og konferencer, som er værd at besøge.
SEGES har ansat den nye sektordirektør for planter. Det bliver Troels Skovsby Toft, 51 år. Han kommer fra en stilling som chefkonsulent i planteavlsafdelingen i Patriotisk Selskab.
Jacob van den Borne fortæller, hvordan han bruger GPS, sensorer, satellitter, jordscannere, droner og meget andet på sit landbrug i Holland. Optagelsen er fra Plantekongres 2017.
De fleste shows og sammendrag ligger nu på plantekongres.dk, hvor du også kan se fotos fra kongressen. Sæt kryds i kalenderen 16.-17. januar 2018 - så er der plantekongres igen.
I dag kører mange landmænd rundt med udbyttemålere og sensorer, men de færreste bruger grejet aktivt. Det er ikke nemt og ligetil at komme i gang, og konsulenterne er usikre på, hvordan de skal bruge og fortolke udbytte- og biomassekort.
I Lindenborg Å har man i flere år skåret grøde efter Aalborgmetoden, som går ud på at skære vandløbene hårdt, hyppigt og smalt i et bugtet forløb. Metoden sikrer i særlig grad strømmende vand og forbedrer både miljøet og afvandingen.
Se to nye metoder til at observere rodvækst. Den ene video viser det nye Radimax-anlæg i Tåstrup, mens den anden video viser en metode, som bruges ude i marken, herunder i forsøgsserien Ny udbyttefremgang.
Djursland Landboforening har taget kampen op mod italiensk rajgræs. Rådgiverne har udviklet et nyt rådgivningskoncept, som tager hånd om problemet, uanset om landmændene har lidt eller meget italiensk rajgræs.
Grønsagsavlerne bruger dem, og nu arbejdes der på at gøre dem klar til roemarkerne.
Mange lodsejere, der søger tilskud til pleje af græs og naturarealer, lever ikke op til kravene om pleje og mister tilskuddet. I fire korte videoer kan du se, hvordan du undgår typiske fejl, og hvilke muligheder der er for dispensation.
Program for Årsmøde for Planteproduktion og åbning af Plantekongres 2016 den 20. januar 2016.
Naturstyrelsen vurderer i udkastet til vandområdeplaner, at forholdene i Ringkøbing Fjord er problematiske. Vi dykker ned og tjekker, om det er sandt.
Væselhale spreder med stor hast og er umulig at bekæmpe med kemiske midler alene. Den er på vej til at blive den største udfordring, vi har med ukrudt i Danmark. Se video og inspirationsark.
I Danmark er vi gode til at koble IPM med praktiske muligheder og god økonomi. I pjecen fortæller landmænd og konsulenter om deres erfaringer, og du kan tjekke dit eget IPM-niveau.
Læs pjecen om Integreret Plantebeskyttelse (IPM).
I de fem år Torben Thomsen på Sydfyn har været IPM-vært, har han fået udarbejdet ukrudtskort for 872 ha. Kortene betyder, at sprøjteplanen er blevet mere nuanceret og oftere lyder på pletsprøjtning eller nedsat dosering.
Tirsdag den 18. november fremlagde danske forskere det faglige grundlag for de kommende vandområdeplaner og en ny miljøregulering. To tyske og en engelsk forsker fortalte om regulering i deres hjemlande.
Nye materialer giver inspiration til at forebygge spredning af ukrudt, sygdomme og skadedyr. Følg også med på Facebook, hvor vi håber, at mange landmænd og konsulenter vil bidrage med billeder og gode ideer.
Videncentret har opdateret ”Faktaark om Kvælstof”.