Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

III. Plantepatologi - 2. Svampe og bakteriesygdomme

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: III. Plantepatologi - 2. Svampe og bakteriesygdomme
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

58.

Forsøg med Anvendelse af Kalk som Middel mod Kaalbroksvamp. Ved F. Kølpin Ravn. 18. bd., 1911, s. 357-92. 50 øre.

107.

Sygdomme hos Kaalroer under Overvintringen. Ved F. Kølpin Ravn. 23. bd., 1916, s. 533-80. 65 øre.

115.

Hundegræs-Bakteriosen (Aplanobacter Rathayi). Ved J. Lind. 24. bd., 1917, s. 225-63. 10 øre.

155.

Forsøg med Avlsstedets Indflydelse paa Kartoffelens Bladrullesyge. Ved Ernst Gram. 28. bd., 1922, s. 769-806. 1 kr.

179.

Forsøg med Bekæmpelse af Kartoffelskimmel paa Kartofler og Tomater. 1917-1923. Ved Ernst Gram. 30. bd., 1924, s. 597-621. 80 øre.

182.

Afsvampningsundersøgelser. I. Forsøg og Prøver med Ryg 1917-1924. Ved Ernst Gram. 31. bd., 1925, s. 27-76. 1 kr.

196.

Sprøjtning af Frugttræer og Frugtbuske mod Snyltesvampe samt disses Biologi. Ved Anna Weber. 32. bd., 1926, s. 219-318. 2 kr.

197.

Afsvampningsundersøgelser. II. Forsøg med Runkelroe- og Sukkerroefrø 1920-1925. Ved Ernst Gram. 32. bd., 1926, s. 337-402. 1 kr. 30 øre.

224.

Afsvampningsundersøgelser. III. Korn og Græsfrø. Ved Ernst Gram. 35. bd., 1929, s. 141-268. 2 kr.

228.

Forsøg med Rentabiliteten ved Sprøjtning af Æbletræer. I. Ved Niels Esbjerg. 35. bd., 1929, s. 517-65. 1 kr.

233.

Forsøg med Plantesygdomme og Jordtræthed. Ved Ernst Gram. 36. bd., 1930, s. 291-333. 80 øre.

250.

Afsvampningsundersøgelser. IV. Udbytteforsøg med Kornarterne. Ved Ernst Gram. 37. bd., 1931, s. 659-74. 50 øre.

267.

Forsøg med Bekæmpelse af Kaalbroksvamp. Ved N. J. Nielsen. 39. bd., 1933, s. 361-400. 80 øre.

269.

Forsøg med Bekæmpelse af Skulpesvamp. Ved Olaf Nielsen. 39. bd., 1933, s. 437-52. 40 øre.

295.

Varmvandsbehandling af Kaalfrø. Ved Olaf Nielsen. 41. bd., 1936, s. 450-58. 25 øre.

305.

Afsvampningsundersøgelser. V. Runkel- og Sukkerroefrø. Ved Ernst Gram. 42. bd., 1937, s. 250-84. 85 øre.

320.

Forsøg med Korndyrkning og Fodsyge. Ved Ernst Gram. 43. bd., s. 561-605. 1 kr.

469.

Forsøg med bekæmpelse af æbleskurv efter løvfald samt undersøgelser over skurvens modningstid. Ved Anna Weber og Henrik Alb. Jørgensen. 56. bd., 1953, s. 443-469. 50 øre.

520.

Forsøg med frøudsæd af humlesneglebælg inficerede med stængelsvamp (Ascochyta imperfecta Peck.). Ved Gudrun Troelsen Johansen og H. Mygind. 60. bd., 1956, s. 20-42. 45 øre.

534.

Forsøg med afsvampning af ærtefrø. Ved Frank Hejndorf og Mogens H. Dahl. 60. bd., 1957, s. 713-720. 30 øre.

562.

Forsøg med bekæmpelse af Gloeosporium på æbler. Ved P. Molls Rasmussen og Hans M. Jepsen. 62. bd., 1958, s. 280-291. 30 øre.

578.

Undersøgelser over opbevaringens indflydelse på kartoflers spiring og på angreb af kartoflens sortbenssyge. Ved Frode Hansen og Jobs. Bak Henriksen. 63. bd., 1959, s. 77-124. 45 øre.

646.

Forøg med bekæmpelse af kartoffelskurv og rodfiltsvamp. Ved H. Mygind. 66. bd., 1962, s. 423-457.

686.

Forsøg med bejdsning af havefrø. Ved L. A. Hobolth. 68. bd., 1964, s. 109-134. 50 øre.

699.

Gloeosporium på æble. Ved Anna Weber. 68. bd., 1964, s. 572-603. 75 øre.

706.

Forsøg med bekæmpelse af tulipangråskimmel. Ved Erling Rasmussen, 68. bd., 1965, s. 749-758. 50 øre.

712.

Kartoffelnetskurv. Ved H. Mygind. 69. bd., 1965, s. 47-66. 50 øre.

719.

Forsøg med bekæmpelse af rodfiltsvamp på kartofler. Ved A. From Nielsen. 69. bd., 1965, s. 186-197. 50 øre.

723.

Undersøgelser af nogle faktorer som påvirker æblemelduggens livsløb. Ved H. Mygind. 69. bd., 1965, s. 216-239. 50 øre.

732.

Undersøgelser af livsløbet hos jordbærmeldug. Ved Agnete Madsen og Axel Thuesen. 69. bd., 1965, s. 355-366. 50 øre.

782.

Undersøgelser over golfodsygesvampen Ophiobolus graminis (Sacc). Undersøgelser over virulensens variation, kornarternes modtagelighed og udbyttedepression ved smitte med Ophiobolus graminis. Ved B. Dam Christensen. 71. bd., 1967, s. 64-69. 50 øre.

789.

Afsvampning af bederoefrø. Ved A. Nøhr Rasmussen. 71. bd., 1967, s. 345-354. 50 øre.

799.

Ophiobolus graminis Sacc. og Cercosporella herpotrichoides Fron. Undersøgelser over svampenes levetid på celluloseholdigt materiale nedgravet i forskellige dybder. Ved H. Ingvard Petersen og B. Dam Christensen. 71. bd., 1968, s. 534-537. 50 øre.

807.

Undersøgelser over goldfodsygesvampen Ophiobolus graminis (Sacc.) II. Undersøgelser over svampens cellulolytiske og proteolytiske evne. Ved B. Dam Christensen. 72. bd., 1968, s. 86-89. 50 øre.

808.

Undersøgelser over goldfodsygesvampen Ophiobolus graminis (Sacc.) III. Nogle græsarters modtagelighed samt deres evne til at overføre smitte af Ophiobolus graminis. Ved B. Dam Christensen. 72. bd., 1968, s. 90-99. 50 øre.

818.

Nogle Fusarium-arters betydning i komplekset af fodsygefremkaldende svampearter hos korn. Ved B. Dam Christensen. 72. bd., 1968, s. 224-228. 50 øre.

838.

Rodfordærveren, Forres annosus, i hegnspæle. Ved Jørgen Koch, Carl Chr. Olsen og Ole Wagn. 73. bd., 1969, s. 1-11. 50 øre.

857.

Svampeflora og spireevne hos byg. Ved Boldt Welling. 73. bd., 1969, s. 291-308. 50 øre.

862.

Undersøgelser af kornkvaliteten i praksis på grundlag af bygprøver indsamlet i foråret 1969. Ved Boldt Welling. 73. bd., 1969, s. 346-350. 50 øre.

869.

Bekæmpelse af goldfodsyge (Ophiobolus graminis) med Quintozen og DNOC. Ved H. O. Ømand. 73. bd., 1969, s. 458-460. 50 øre.

870.

Afprøvning af forskellige fungiciders virkning på Ildsot (Erwinia amylovora) in vitro. Ved Anne Fonnesbech Johansen. 73. bd., 1969, s. 461-463. 50 øre.

892.

Nogle faktorers indflydelse på angrebsgraden af meldug. Ved H. Mygind. 74. bd. 1970, s. 177-195. 75 øre.

894.

Forekomst af Thielaviopsis basicola (Bert. og Br.) Ferr. i jord og rødder af kirsebær­frøplanter (Prunus avium L.) og andre træagtige planter. Ved Erik Sønderhousen. 74. bd. 1970, s. 214-223. 75 øre.

912.

Angreb af fodsyge (Cerco sporella herpotrichoides Fron og Ophiobolus graminis Sacc.) ved forskellige såtider, så- og kvælstofmængder i vinterrug og vinterhvede. Ved H. Schultz. 74. bd. 1970, s. 412-418. 75 øre .

951.

N-, P- og K-gødsknings indflydelse på fodsygeangreb ved kontinuerlig korndyrkning. Ved Sten Stetter. 75. bd. 1971, s. 274-277. 75 øre.

974.

Afprøvning af forskellige midler til forebyggelse eller bekæmpelse af tulipan-gråskimmel 1964-68. Ver Erling Rasmussen. 75. bd. 1971, s. 555-562. 75 øre.

984.

Forsøg med jordbehandlingens indvirkning på fodsygeangreb i byg. Ved Sten Stetter. 75. bd. 1971, s. 626-630. 75 øre.

993.

Smitteforsøg med rodfordærveren, Forres annosus (Fr.) Cooke i lætræer. Ved O. Wagn. 75. bd. 1971, s. 766-773. 75 øre.

1039.

Svampeflora, spireevne og vandindhold i 40 bygprøver fra høsten 1970. Ved Boldt Welling. 76 bd., 1972, s. 503-510.

1115.

Forskellige kornarters evne til at overføre goldfodssyge og knækkefodsyge til vårhvede. Ved S. Stetter. 77. bd. 1973, s. 568-572. 1.50 kr.

1124.

Kartoffelskimlens knoldangreb i jord. Ved Johs. Bak Henriksen. 77. bd. 1973, s. 664-668. 1.50 kr.

1127.

Aspergillus- and Penicillium species on stored Danish Barley grain. Identification of species of fungi isolated from 40 barleysamples in the harvest year 1970. Ved Boldt Welling. 78. bd. 1974, s. 1-8. 1.50 kr.

1128.

Infektion med kartoffelskimmel ved lagring af kartoffelknolde i kortere perioder ved høj luftfugtighed. Ved Johs. Bak Henriksen. 78. bd. 1974, s. 9-17. 1.50 kr.

1129.

Overførsel af kartoffelskimmel ved kontakt mellem knolde under lagringen. Ved Johs. Bak Henriksen. 78. bd. 1974, s. 18-22. 1.50 kr.

1130.

Virkninger af sårhelingstemperatur og -varighed på infektion af kartoffelknolde skimmel. Ved Johs. Bak Henriksen. 78. bd. 1974, s. 23-27. 1.50 kr.

1131.

Kartoffelskimlens persitens i jord infesteret med svampen. Ved Johs. Bak Henriksen. 78. bd. 1974, s. 28-34. 1.50 kr.

1163.

Svampeflora under opbevaring af byg med grønskud. Ved Boldt Welling. 78. bd. 1974, s. 389-394. 1.50 kr.

1210.

Lejesæd og kornkvalitet. Ved Boldt Welling. 79. bd. 1975, s. 243-253. 1.50 kr.

1299.

Græssygdomme og gødskning. Ved Boldt Welling. 80. bd. 1976, s. 575-586. 2.50 kr.

1328.

Control of potato wart disease (Synchytrium endobioticum) through methyl bromide soil desinfection. Ved A. Nøhr Rasmussen og H. Mygind. 1977. 81. bd., s. 25-31. 5,00 kr.

1351.

Undersøgelser af nogle kartoffelsorters modtagelighed for Phoma angreb. Ved A. From Nielsen. 1977. 81. bd., s. 228-234. 5,00 kr.

1357.

Control of gangren and Fusarium dry rot on potato tubers with thiabendazole. Ved S. M. Lashin og J. B. Henriksen. 1977. 81. bd., s. 310-314. 5,00 kr.

1361.

Forsøg på etablering af virusinfektion i plantepatogene svampe. Ved Lene Lange. 1977. 81. bd., s. 351-358. 5,00 kr.

1389.

Udvikling af phomaråd i kartoffelknolde ved forskellige temperatur- og fugtighedsforhold. Ved Johs. Bak Henriksen og S. M. Lashin. 1978. 82. bd., s. 130-144. 5,00 kr.

1393.

Åndingsintensitet hos kartoffelknolde inficeret med kartoffelskimmel (Phytophthora infestans). Ved Johs. Bak Henriksen. 1978. 82. bd., s. 190. 10,00 kr.

1396.

Kartoffelknoldes resistens mod kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) efter nedsprøjtning. Ved Johs. Bak Henriksen. 1978. 82. bd., s. 227-229. 5,00 kr.

1397.

Kartoffelknoldes resistens mod kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) efter forskellig grad af gødskning. Ved Johs. Bak Henriksen. 1978. 82. bd., s. 230. 5,00 kr.

1400.

Vægttab under lagring af kartoffelknolde med angreb af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans). Ved Johs. Bak Henriksen. 1978. 82. bd., s. 262. 10,00 kr.

1403.

Forsøg med kemisk bekæmpelse af meldug (Erysiphe graminis) på korn 1969-76. Ved Knud E. Hansen. 1978. 82. bd., s. 289-306. 5,00 kr.

1421.

Thiabendazol til bekæmpelse af lagersygdomme hos kartofler. Anvendelsesmåde og virkning i forhold til andre fungicider. Ved Johs. Bak Hen­riksen. 1978. 82. bd., s. 485-493. 5,00 kr.

1423.

Visnesyge i vårlyng, Erica carnea L. Ved H. Mygind. 1978. 82. bd., s. 495-501. 5,00 kr.

1429.

Thiabendazols virkning overfor kartoflens lagersygdomme ved forskellig dosering og behandlingstidspunkt. Ved Johs. Bak Henriksen. 1978. 82. bd., s. 564-570.

1440.

Ensidig bygdyrkning. II. Indflydelsen på røddernes svampeflora. Ved S. Stetter og N. Leroul. 1979. 83. bd., s. 50-72. 30,00 kr.

1450.

Afsvampning af læggekartofler og virkning mod rodfiltsvamp og lagersygdomme på datterknolde. Ved A. From Nielsen. 1979. 83. bd., s. 151-154. 6,00 kr.

1456.

Vanding mod almindelig kartoffelskurv (Streptomyces scabies). Ved S. P. Østergaard og Svend Nielsen. 1979. 83. bd., s. 201-204. 6,00 kr.

1459.

Navngivning af plantesygdomme på dansk. Ved Paul Neergaard. 1979. 83. bd., s. 254-276. 9,00 kr.

1470.

Forsøg med sprøjtetidspunkter mod meldug i byg i årene 1968-71. Ved Boldt Welling og H. Mygind. 1979. 83. bd., s. 417-431. 9,00 kr.

S1491

Root disease of lettuce and tomato in water culture systems, caused by Pythium debaryanum Hesse. Ved E. Yoganathan, J. Willumsen og H. Mygind. 84. bd. 1980, s. 44.

1492

Forsøg med plansprøjtning og behovsprøjtning mod svampesygdomme på byg og hvede. 1974-76. Ved Boldt Welling og Knud E. Hansen. 84. bd. 1984, s. 45-54.

1508

Smitteforsøg i korn i væksthus med goldfodsygesvampen Gaeumannomyces graminis (Sacc.) von Arx et Oliver. Smittetidspunktets og smittemængdens betydning. Ved Hellfried Schulz. 84. bd. 1980, s. 257-263.

1517

Bacterial wilt of beans (Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dowson). Ved Ib G. Dinesen. 84. bd. 1980, s. 361-370.

1541

Nogle rajgræssorters modtagelighed over for goldfodsyge (Gaeumannomyces graminis (Sacc.)) og deres evne til at overføre smitte til en efterfølgende bygafgrøde. Ved H. Schulz. 85. bd. 1981, s.93-96.

1543

Ensidig dyrkning af byg og vårhvede: Halmens indflydelse på udbytte, og kvalitet og fodsygeangreb. Ved Inge Jørgensen. 85. bd. 1981, s. 115-126.

1562

Powdery mildew resistance genes in Northwest European winter barley varieties. Ved H. P. Jensen og J. Helms Jørgensen. 85. bd. 1981, s. 303-319.

1588

Undersøgelser over smitteveje for Mycogone perniciosa og Verticillium fungicola, to patogene svampe på den dyrkede champignon. Ved Kaj Bech, Birgit D. Jacobsen og Georg Kovacs. 85. bd. 1982, s. 141-150.

1619

Indflydelse af jorddesinfektion med methylbromid på indholdet af bromid i jord og planter. Ved Arne Helweg og Asger Nøhr Rasmussen. 86. bd. 1982, s. 461-470.

1621

Danske fund af de tre elmebarkbillearter i relation til elmesygen. Ved Susanne Harding og Hans Peter Ravn. 86. bd. 1982, s. 477-496.

1622

Elmesygen og naturlige hindringer for dens spredning. Ved A. Yde-Andersen. 86. bd. 1982, s.497-507.

1679

Sortsblandinger af vårbyg. Ved Boldt Welling, Michael Lønbæk, Carl Chr. Olsen og Mogens S. Houmøller. 87. bd. 1983, s. 527-538.

1711

Byggens bladpletsyge (Drechslera teres). Observationer for angreb i bygsorter, 1982. Ved Anders Mondrup og Boldt Welling. 88. bd. 1984, s. 203-211.

1735

Desinfektionsmidlers effekt på Corynebacterium sepedonicum (kartoflens ringbakteriose). Ved Ib G. Dinesen. 88. bd. 1984, s. 413-416.

1745

Infektionsforsøg med gråskimmel (Botrytis cinerea) i tomat planter. Ved H. Mygind. 88. bd. 1984, s. 511-518.

1746

Sygdomme i vinterhvede. I. Gråplet (Septoria tritici). Ved Boldt Welling, Ghita Cordsen Nielsen og Bent J. Nielsen. 88. bd. 1984, s. 519-526.

S 1766

Gråskimmel (Botrytis cinerea) i tomatkulturer. Klima- og næringsstofundersøgelser i 8 gartnerier, 1979 og 1980. Ved H. Mygind. 89. bd. 1985, s.72.

1767

Sygdomme i vinterhvede. II. Brunplet (Septoria nodorum). Ved Boldt Welling og Bent J. Nielsen. 89. bd. 1985, s. 73-80.

S 1782

Tyllose i væksthusagurk, en medvirkende årsag til for tidlig senescens. Ved H. Mygind. 89. bd. 1985, s. 196.

1790

Investigation of the Danish Bremia lactucae (lettuce downy mildew) population in the period 1979-1984. Ved Kirsten Thinggaard. 89. bd. 1985, s. 263-272.

1807

Sortsblandinger af vårbyg 1983. Meldugangreb og udbytteforhold. Ved Boldt Welling, Mogens S. Houmøller og Carl Chr. Olsen. 89. bd. 1985, s. 385-392.

1815

Mist spraying with low spray volumes and reduced amounts of pesticides against apple scab (Venturia inaequalis). Ved Steen Lykke Nielsen. 89. bd. 1985, s. 459-466.

Afhandlinger

1908.

F. Kølpin Ravn: Forsøg med Varmvandsbehandling af Seksradet Byg. 2. Beretning fra De samv. danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed. 15. bd., s. 159-76. 25 øre.

1908.

F. Kølpin Ravn: Kaalbroksvampen. 15. bd., s. 527-620.

1909.

M. L. Mortensen: Udbytteforsøg med varmtvandsbehandlet seksradet Byg i Sommeren 1908. 4. Beretn. f. D. s. d. L. p. F. 16. bd., s. 110-19. 25 øre.

1909.

Harald R. Christensen, Poul Harder og F. Kølpin Ravn: Undersøgelser over Forhol­det mellem Jordbundens Beskaffenhed og Kaalbroksvampens Optræden i Egnen mellem Aarhus og Silkeborg. 7. Beret. f. D. s. d. L. p. F. 16. bd., s. 430-476. 65 øre.

1910.

F. Kølpin Ravn: Forsøg med Anvendelse af Kalk og Kunstgødning som Middel mod Kaalbroksvamp. 9. Beretn. f. D. s. d. L. p. F. 17. bd., s. 163-77. 25 øre.

1910.

M. L. Mortensen: Forsøg med Bekæmpelse af Kartoffelskimmel i Sommeren 1909. 10. Beretn. f. D. s. d. L. p. F., 17. bd., s. 293-305. 20 øre.

1911.

M. L. Mortensen: Om Sygdomme hos Kornarterne foraarsagede ved Fusariumangreb (Fusarioser). 18. bd., s. 177-272.

1912.

F. Kølpin Ravn: Forsøg med Midler mod Rugens Stængelbrand. 16. Beretn. f. D. s. d. L. p. F. 19. bd ., s. 214-28. 25 øre.

1913.

J. Lind: P. Nielsens Dyrkningsforsøg med Snyltesvampe. 20. bd., s. 566-86.

1915.

J. Lind: Berberisbusken og Berberisloven. 22. bd., s. 729-80.

1916.

K. Hansen: Berberibusken. 23. bd., s. 164-168.

1917.

C. J. Christensen: Tiltrækning af Kaalroeformer med særlig Modstandsevne mod Kaalbroksvamp. 24. bd., s. 68-82,

1929.

C. A. Jørgensen og Anna Weber: Undersøgelser over Hindbær-Stængelsyge. 35. bd., s. 582-614.

1930.

C. A. Jørgensen: Barkkræft paa Æble og Pære, foraarsaget af Neofabræa corticula (Edgert.) C. A. J. n. sp. et n. comb. 36. bd., s. 800-11.

1932.

Olaf Nielsen: Undersøgelser over »black leg« paa Kaal og Tørforraadnelse paa Kaalroer. 38. bd., s. 131-54.

1932.

Erik J. Petersen: Undersøgelser over Bønnebakterioser i Sommeren 1931. 38. bd., s. 826-56.

1933.

Erik J. Petersen: Havrebakterioser, foraarsaget af Phytomonas coronafaciens. 39. bd., s. 507-23.

1934.

C. A. Jørgensen: Nogle Undersøgelser over Plantesygdomme med Frøsmitte. 40. bd., s. 119.

1936.

Aage Lund: Undersøgelser over Kaalroeforraadnelsen i 1934, foraarsaget af Bakterieangreb. 41. bd., s. 323-36.

1938.

Th. Frederiksen, C. A. Jørgensen og Olaf Nielsen: Undersøgelser over Kartoflens Rodfiltsvamp og dens Bekæmpelse. 43. bd., s. 1-64.

1938.

Anna Weber: Æblesygdomme i Lagerrum. 43. bd., s. 337-345.

1938.

Hans R. Hansen: Om Fodsyge hos Korn ­ paa Grundlag af udenlandske Undersøgelser. 43. bd., s. 630-645.

1943.

N. Fabritius Buchwald: Paavisning af Monilinia (Sclerotinia) fructigena (Aderh. et Ruhl.) Honey paa Hasselnød (Corylus avellana). 47. bd., s. 521-538.

1943.

Gudrun Johansen: Indsunkne Smaapletter paa Kartoffelknolde. 47. bd., s. 673-682.

1943.

Gudrun Johansen: Hørsygdomme. 48. bd., s. 187-298.

1958.

A. S. Lundstein og F. Knoblauch: Varmtvandsbehandling af skalotteløg til læggebrug. 62. bd., s. 718-726.

1959.

Henning Andersen: Helminthosporium catenarium Drechs på græsser i Danmark. 63. bd., s. 710-736.

1960.

P. Norup Pedersen og Johannes Jørgensen: Knækkefodsygens og goldfodsygens afhængighed af sædskifte og andre dyrkningsfaktorer. 64. bd., s. 369-416.

1962.

H. Mygind: Infektionsforsøg med isolater af kartoffelskurv, Streptomyces scabies (Thaxter) Wakesman Henrici. 65. bd., s. 684-703.

1963.

H. Mygind: Meldug med særlig omtale af æblemeldug. 67. bd., s. 255-320.

1965.

J. P. Skou: Hundegræsbakteriosen (Coryne­bacterium rathaye (Erw. F. Smith Dowson) på hundegræs (Dactylis glomerata L.) i Danmark i et halvt århundrede. 68. bd., s. 844-857.

1969.

H. Mygind og J. W. Begtrup: Forsøg og undersøgelser med isolater af kartoffelnetskurv. 73. bd., s. 115-121.

1970.

Mogens H. Dahl og Anne Fonnesbech Johansen. Rodhalsgalle, Agrobacterium tunefaciens (Smith og Townsend). 74. bd., s. 281-288.

Meddelelser

85.

Kartoffelskimmelen (B), uds. Maj 1921, 28. bd., s. 88. 9. ændrede oplag, juni 1958.

95.

Kaalbrok (B), uds. juli 1922. 28. bd., s. 563. 7. oplag, september 1951.

104.

Kartoffelbrok (B), uds. oktober 1923, 30. bd., s. 643, 6. ændrede oplag, august 1948.

152.

Brand hos Korn og Græsarter (B), uds. februar 1929, 35. bd., s. 698, 2. oplag, juli 1947.

153.

Byggets Stribesyge og Byggets Bladpletsyge (B), uds. marts 1929, 35. bd., s. 703, 3. oplag, februar 1946.

189.

Æbleskurv og Pæreskurv (B), uds. marts 1931, 37. bd., s. 713, 8. oplag, december 1950.

210.

Bekæmpelse af Skulpesvamp (A), uds. 25. Maj 1933, 39. bd., s. 600.

237.

Zoneraad paa Tulipaner (A), uds. 21. marts 1935, 40. bd., s. 672.

282.

Fodsyge hos korn (B), uds. juli 1939, 45. bd., s. 157, 2. oplag 3. februar 1955.

289.

Sortrust paa Kornarter (B), uds. januar 1940, 45. bd., s. 184, 2. oplag, maj 1953.

313.

Hørsygdomme og Afsvampning af Hørfrø (B), uds. febr. 1941, 46. bd., s. 186, 5. oplag, januar 1945.

363.

Sygdomme og Skadedyr paa Spiseløg (B), uds. maj 1944, 50. bd., s. 157. 2. ændrede oplag, april 1957.

437.

Sygdomme og skadedyr på hindbær (B), uds. 10. februar 1949, 54. bd., s. 137, 2. oplag 26. maj 1955.

438.

Sygdomme og skadedyr på ribs (B), uds. 17. februar 1949, 54. bd., s. 141, 2. oplag 18 maj 1955.

439.

Sygdomme og skadedyr på solbær (B), uds. 17. februar 1949, 54. bd., s. 145, 2. ændrede oplag, maj 1952.

440.

Sygdomme og skadedyr på Stikkelsbær (B), uds. 24. februar 1949, 54. bd., s. 148, 2. oplag, november 1951.

442.

Spiringsfusariose og sneskimmel (B), uds. marts 1949, 54. bd., s. 156.

443.

Specialpræparater til sommersprøjtning mod skurv på æble (B), uds. 25. maj 1949, 54. bd., s. 157, 2. ændrede oplag, 16. april 1953.

472.

Sortrustens bekæmpelse (B), uds. 25. oktober 1951, 56. bd., s. 141, 2. oplag, maj 1953.

512.

Fortsatte undersøgelser over æbleskurvens modningstid (A), uds. 25. marts 1954, 58. bd., s. 539.

515.

Betydningen af sprøjtetidspunkternes beliggenhed i forhold til infektionsperioderne ved bekæmpelse af æbleskurv (A), uds. 13. maj 1954, 58. bd., s. 549.

563.

Cox's Orangeplet (A), uds. 16. august 1956, 62. bd., s. 159.

580.

Rust på kornarter (B), uds. 16. maj 1957, 62. bd., s. 534.

598.

Sygdomme og skadedyr på roser i haven (B), uds. 27. marts 1958, 63. bd., s. 361.

640.

Forsøg med bekæmpelse af kartoffelskurv (A), uds. 12. maj 1960, 65. bd., s. 164.

688.

Forsøg med bekæmpelse af tulipangråskimmel. (A), uds. 10. maj 1962, 67. bd., s. 502.

737.

Chrysanthemumsorters modtagelighed over for hvid chysanthemumrust. (tidligere: japansk chrysanthemumrust) (A), uds. 29. oktober 1964, 68. bd., s. 907.

742.

Forsøg med bekæmpelse af rodfiltsvamp på kartoffel. (A), uds. 28. januar 1965, 69. bd., s. 151.

751.

Bekæmpelse af meldug på agurker i væksthus i relation til udbytte og kvalitet. (A), uds. 22. april 1965, 69. bd., s. 571.

817.

Gråskimmel på jordbær. Uds. 11. maj 1967, 72. bd., s. 121.

837.

Bekæmpelse af meldug på korn. Uds. 4. april 1969, 72. bd., s. 663.

901.

Afsvampning af Engsvingel. Uds. 30. oktober 1969.

951.

Bekæmpelse af hvid lagersvamp (Rhizoctonia Carotae i gulerodskølelager. Uds. 10. september 1970.

962.

Salat-nervebåndsklorose i danske salatkulturer. Uds. 7. januar 1971.

1004.

Jordbehandling og fodsyge ved ensidig bydyrkning. Uds. 19. august 1971.

1079.

Afsvampning af lucernefrø. Uds. 22. marts 1973.

1125.

Hvidråd hos spiseløg. Uds. 7. marts 1974.

1142.

Varsling for kartoffelskimmel efter prognose. Uds. 30. maj 1974.

1203.

Udsædsbårne svampesygdomme på hvede og rug. Uds. 29. maj 1975.

1204.

Udsædsbårne svampesygdomme på byg og havre. Uds. 29. maj 1975.

1213.

Opbevaringsforsøg med vaskede gulerødder. Uds. 7. august 1975.

1221.

Juniperus-kvistdød. Uds. 18. september 1975.

1251.

Kartoffelbrok. Levevis, forebyggelse og bekæmpelse. Uds. 5. februar 1976.

1277.

Elmesyge (Ceratocystis ulmi). Uds. 27. maj 1976.

1301.

Pythium-råd i kartofler. Uds. 2. september 1976.

1309.

Opbevaring af gulerødder i plasticforede containere. Uds. 7. oktober 1976.

1343.

Knækkefodsyge i vintersæd. Biologi og bekæmpelse. Uds. 28. april 1977.

1356.

Kålbrok. Uds. 26. maj 1977.

1419.

Stængel-sortråd i Vinca minor. Uds. 18. maj 1978.

1421.

Orienterende undersøgelser over spredning af byggens stribesyge fra mark til mark. Uds. 1. juni 1978.

1543

Knækkefodsyge i vintersæd. 24. april 1980.

1676

Fremstilling af sundt kernemateriale af havebrugsplanter. 10. juni 1982.

1845

Halmhåndteringens indflydelse på kerneudbytte og goldfodsyge ved ensidig dyrkning af vårbyg. 10. oktober 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16