Oprettet: 30-08-2019

Resultater fra registreringsnettet 2019 i vinterbyg

Bygrust var klart dominerende. Angrebene var udbredt allerede ved vækststart og meget mere udbredt end i tidligere år.

Resumé
Bygrust var klart dominerende. Angrebene var udbredt
e allerede ved vækststart og meget mere udbredt end i tidligere år.

Angrebene af skoldplet og meldug var svage til moderate. Mest skoldplet blev set i Frigg og mest meldug i KWS Infinity. Angrebene af bygbladplet var meget svage. Ramularia udviklede sig sent, og angrebene var mindre udbredte.

Vinterbyggen udviklede sig meget hurtig efter den milde vinter, men udviklingen blev lidt bremset af den megen nattefrost i foråret.

Baggrund

Angrebsudviklingen af skadegørere i vinterbyg er fulgt igen i 2019 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor ses et kort sammendrag af resultaterne. Der er bedømt i ubehandlede parceller i forsøg og i mindre omfang i marker (både svampebehandlede og ikke svampebehandlede), hvor planteavlskonsulenterne alligevel kom i forbindelse med markbesøg. I forsøgene er der således bedømt på de samme lokaliteter uge efter uge, mens der er bedømt i forskellige marker fra uge til uge.

I det følgende er kun vist data fra ubehandlede forsøg for at kunne sammenligne angrebsgraderne med tidligere år. I vinterbyg er der registreret på ca. 15-20 lokaliteter i 6 sorter pr. lokalitet (i alt ca. 130 observationer). Der er bedømt i følgende sorter: Frigg, Hejmdal, KWS Infinity, KWS Meridian, KWS Kosmos og SY Galileoo. Der er hovedsageligt registreret i sorter, der er udbredt i dyrkningen. Forskelle i angrebsniveau for svampesygdomme fra år til år er derfor også påvirket af de valgte sorter i registreringsnettet.

De fundne angreb er blevet sammenholdt med de vejledende bekæmpelsestærskler i Planteværn Online, således at der ugentligt kunne angives et bekæmpelsesbehov i de forskellige sorter.

Angreb af svampesygdomme er bedømt som procent angrebne planter. Før vækststadium 32 bedømmes på hele planten, og fra vækststadium 32 bedømmes på planternes tre øverste fuldt udviklede blade. Bedømmelsesmetoden kan medføre, at angrebsstyrken tilsyneladende "falder" omkring vækststadium 32.

Fra og med vækststadium 45 bedømmes yderligere procent dækning på hvert af de to øverste blade. Disse bedømmelser er ikke vist i figurerne.

Resultater

I figur 1 ses angrebsudviklingen. Det fremgår, at bygrust var klart dominerende. Bygrustangrebene var udbredte allerede ved vækststart og meget mere udbredt end i tidligere år. Se figur 1-2. Tilfælde af meget bygrust blev fundet i mange sorter, men mest blev fundet i KWS Kosmos og mindst i Frigg. Se figur 3.


Figur 1. Udviklingen af sygdomme i vinterbyg i regi­streringsnettet 2019.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.


Figur 2. Udviklingen af bygrust i de seneste seks år i registreringsnettet.

Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.


Figur 3. Udviklingen af bygrust i forskellige vinterbygsorter i registreringsnettet 2019.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

Angrebene af skoldplet var svage til moderate. Se figur 4. Mest blev set i Frigg.


Figur 4. Udviklingen af skoldplet i de seneste seks år i registreringsnettet.

Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

I figur 5-6 ses udviklingen af meldug i forhold til tidligere år og i forskellige sorter. Angrebene var overvejende svage til moderate, og mest blev fundet i KWS Infinity.


Figur 5. Udviklingen af meldug i de seneste seks år i registreringsnettet 2019.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.


Figur
6. Udviklingen af meldug i forskellige vinterbygsorter i registreringsnettet 2019.
Pct. observationer med over 25 pct. angrebne planter er angivet.

Angrebene af bygbladplet var meget svage.

Ramularia udviklede sig sent, og angrebene var mindre udbredte.

I figur 7 ses vinterbyggens udvikling i 2019 i forhold til tidligere år. Det fremgår, at vinterbyggen udviklede sig meget hurtig efter den milde vinter, men udviklingen blev lidt bremset af den megen nattefrost i foråret.


Figur 7. Udviklingen i vækststadier i vinterbyg i de seneste seks år i registreringsnettet.

Det er muligt at downloade alle baggrundstal og figurer i et Excel regneark.

Sidst bekræftet: 30-08-2019 Oprettet: 30-08-2019 Revideret: 30-08-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværnsteam


Konsulent

Stine Styrup Bang

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit
Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.
10.01.20
Status og trusler for insektfaunaen
Med dette notat ønsker vi at skabe overblik over status for insekterne i Danmark - og resten af verden - og at samle den ny...
16.12.19
Undersøgelse af kilder til miljøbetinget resistens hos svampen Aspergillus fumigatus
I 2-3 procent af prøverne indsamlet fra marker blev der påvist miljøbetinget resistens mod triazoler hos Aspergillus fumiga...
12.12.19
Flere skadedyrsmidler på vej til forbud
Især i raps og andre korsblomstrede bliver der færre virkemekanismer til rådighed. Få opbrugt Biscaya i sæson 2020.
06.12.19
Skadedyrsmidlerne Lamdex og Axiendo er godkendt
Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, som er afmeldt. I land- og havebrug (spiselige afgrøder/foder) er Lamdex godkendt ...
05.12.19

Læs også