Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 10-07-2018

Nyt om skadegørere i majs i uge 28

Der er pt. stadig svage angreb af svampesygdomme.

Majssvampe

Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede majshelsædsmarker i 2018. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

På de tidlige vækststadier bedømmes kun procent angrebne planter. Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben samt procent dækning på dette blad. Der bedømmes også procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. Disse bedømmelser er nu foretaget i de fleste marker.

Der er i de pløjede marker ikke fundet angreb på bladene omkring kolben. I de upløjede marker er der fundet svage angreb af majsøjeplet i nogle tilfælde på bladene omkring kolben. Der er ikke fundet rust. Der er pt. ikke bekæmpelsesbehov.

I de pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. I de upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for angreb større, men evt. bekæmpelse trækkes fortsat pga. det tørre vejr. Beslutning om evt. bekæmpelse skal senest træffes i vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse og vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og Opera.

Det gennemsnitlige vækststadie er 52 (hanblomsten tæt på at være synlig), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 61 (begyndende blomstring).

Se registreringerne på nedenstående link:

Bladsvampe i majs

Majshalvmøl

Der er udstationeret feromonfælder på 20 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet for at følge forekomsten af majshalvmøl. Der er denne uge fanget majshalvmøl på 5 af 14 lokaliteter med 1-2 majshalvmøl. Der er udstationeret i alt 6 fælder pr. mark. Der er 2 fælder med hver af 3 typer feromon. Næsten alle fangster er ved feromontype E, som er den mest almindelige type feromon hos majshalvmøl i Danmark.

Sammenhængen mellem fangster i fælderne og angreb i marken er desværre ikke kendt. Fælderne er sat op, fordi majshalvmøl er et nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt.

Fra Tyskland angives, at bekæmpelse skal udføres, når flyvningen topper, og de første larver borer sig ind i stænglerne, men det angives, at tidspunktet ikke er så let at fastlægge. Æggene klækker ca. 10 dage efter, at de er lagt. Kun Steward er godkendt til bekæmpelse, og bekæmpelse er ikke hidtil skønnet nødvendig i Danmark.

Hold øje med evt. æg på undersiden af de midterste blade. De hvide æg lægges i hobe à 40 stk. og kittes sammen af et hvidt sekret. Æglægningen kan ske over en lang periode.

Se registreringerne på nedenstående link:

Majshalvmøl

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 10-07-2018 Oprettet: 10-07-2018 Revideret: 10-07-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

4. registrering af rapsjordlopper den 17.-18. september
Pt. er tærsklen på 25 rapsjordlopper overskredet på ca. 25 procent af lokaliteterne. Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb...
18.09.18
1. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 38
Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. De første registreringer er foretaget. Der er fundet bladlus...
18.09.18
Status for resistens hos hvedegråplet mod SDHI-svampemidler
Status efter sæson 2017 er, at der ses tilfælde af svigtende effekt i marken i Irland, UK og Holland. I Tyskland er der fun...
18.09.18
Angreb af fritfluelarver i vintersæd
Der er i flere tilfælde meldt om kraftige angreb. Der er ingen muligheder for bekæmpelse på nuværende tidspunkt. Sort stub ...
18.09.18
Monitering af fusariumtoksiner i hvede i 2018
Ud af 23 prøver kunne der kun påvises toksin i en enkelt prøve. 19 af markerne var pløjet, og 4 marker var upløjet med forf...
18.09.18

Læs også