Oprettet: 12-05-2020

Registrering af skadegørere i korn, frøgræs og roer i uge 20

I hvede optælles dage med nedbør og varighed af bladfugt for at fastlægge behovet for bekæmpelse af Septoria. Der er mest gulrust i Benchmark og næstmest i Drachmann. Rugen er pt. meget sund.

De nedennævnte bekæmpelsestærskler er fastsat ud fra, at der i de tidlige vækststadier medtælles angreb på hele planten og fra og med vækststadie 32 (2 knæ udviklet) medtælles kun angreb på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrå.

Til top
Vinterhvede

Hvedens udviklingstrin pt. sammenlignet med tidligere år fremgår af nedenstående.

 Ugenr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
18 28 29 30 25 31 31 30 31 30 32 31
19 30 31 31 28 32 32 31 32 31 33 32
20 30 33 33 30 35 33 34 34 32 36 35
21 34 37 35 33 37 35 38 38 40 40  
22 36 45 44 37 46 38 48 47 53 47  
23 41 56 50 45 55 41 62 58 66 56  
24 51 65 58 55 65 51 68 64 71 66  

Gulrust: Der er fundet gulrust i Benchmark i ca. en trediedel af de ubehandlede marker.

I Drachmann er der fundet gulrust med 1-50 procent angrebne planter ved Flakkebjerg ved Slagelse, Tystofte, Sejet ved Horsens samt ved Homå ved Grenå, hvilket svarer til ca. 15 procent af markerne.

I Sheriff er fundet 10 procent angrebne planter på Ærø og tidligere 0,01 procent angrebne planter ved Hornslet. I KWS Lili er tidligere fundet 0,02 procent angrebne planter ved Grenå. I Chevignon er fundet en enkelt angreben plante ved Soderup på Sjælland.

Fra praksis er der meldt om angreb af gulrust i Benchmark mange steder.

Fra praksis er der tidligere meldt om gulrust i Drachmann ved Kegnæs på Sydals, ved Haderslev, på Sydthy, ved Svinninge nær Holbæk og på Møn. I Sheriff er fundet gulrust på Stevns og Østfalster. Endelig er der fundet gulrust i KWS Lili ved Faxe. Fra Bornholm meldes 12. maj om en del gulrust i markerne på nord- og østkysten. Dette gælder i både Benchmark, KWS Zyatt og Sheriff.

Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret fund i marken eller i området. Af de dyrkede sorter er Benchmark og LG Mocca mest modtagelig. I disse sorter er bekæmpelse tidligere anbefalet. Effekten af en behandling holder 14 dage.

Næstmest modtagelig for gulrust er Sheriff, Drachmann, Kalmar, KWS Scimitar og KWS Zyatt. Bekæmpelse i disse sorter anbefales ved konstateret forekomst i marken eller i området eller ved en stor stigning i forekomsten af gulrust i sorterne. Bekæmpelse er anbefalet i disse sorter sammen med en Septoriabekæmpelse.

Brunrust: Der er ikke fundet angreb af brunrust. Fra praksis er tidligere meldt om 100 procent angrebne planter i Kvium i en mark ved Guldborg på Lolland Falster. Brunrust bekæmpes i modtagelige sorter ved 10 procent angrebne planter. Af de mest udbredte sorter er Kvium, Torp og KWS Lili mest modtagelige.

Meldug: Der er kun udløst bekæmpelse i få enkeltmarker. Meldug bekæmpes i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter i vækststadium 32-40 (2 knæ udviklet til lige før begyndende skridning).

Septoria: Nedbørsforholdene følges i de modtagelige sorter fra vækststadie 32 (2 knæ udviklet) for at vurdere behovet for bekæmpelse af Septoria. I vækststadium 32 er det, som bliver til det 3. øverste blad, fremme og kan smittes. I de mindre modtagelige sorter Informer og KWS Extase starter optællingen først i vækststadium 37 (fanebladet synligt). Der kan tælles dage med nedbør, og varigheden af bladfugt kan følges på Cropmanager. Efter behandling med anbefalede midler er der en beskyttelsesperiode på 10 dage, hvorefter der optælles igen.

Følgende dage med nedbør (Planteværn Online) hhv. timer med vedvarende bladfugt (Cropmanager) udløser en bekæmpelse i de 16 mest dyrkede hvedesorter:

Sorter Nedbør (over 1 mm) Timer i træk med bladfugt i Cropmanager
Informer, KWS Extase 5 dage fra st. 37 20 fra st. 37
Alle øvrige sorter    4 dage fra st. 32    20 fra st. 32

Den megen nedbør i uge 18 (27. april - 2. maj) mange steder har udløst bekæmpelse af Septoria i modtagelige sorter i marker, der i uge 18 var i vækststadie 32. Angrebene vil blive synlige 3 uger efter dvs. i uge 21. Til bekæmpelse blev anbefalet f.eks. 0,25-0,3 l Prosaro. 10 dage efter behandling begynder optælling af dage med nedbør/bladfugt igen. I sorter der er modtagelige for gulrust (Benchmark, LG Mocca, Sheriff, Drachmann, Kalmar, KWS Scimitar og KWS Zyatt) kan gentagen behandling være aktuel efter 14 dage grundet gulrust.

Til bekæmpelse fra vækststadium 37 anbefales SDHI-holdige løsninger, dvs. Viverda + Ultimate, Bell, Propulse + Orius Max/Folicur Xpert.

Det nye middel Balaya (Revysol + Comet Pro) er pt. stadig ikke godkendt. Det vurderes derfor ikke realistisk, at midlet kan bruges i indeværende vækstsæson. I bedste fald kan det nås til den sidste sprøjtning i juni nogle steder. Disponer derfor som om midlet ikke godkendes i år.

Firmaet oplyser, at Viverda + Ultimate kan være udsolgt flere steder. Hvis kun Ultimate S er udsolgt, anbefaler firmaet tilsætning af 1-2 l pr. ha ammoniumsulfat eller Kvikup før tilsætning af Viverda for at reducere risikoen for aflejring af Viverda i filtre og dermed dysestop. I Danfoilsprøjter kan kun bruges Ultimate S.

Det gennemsnitlige vækststadie er 35 (3 knæ udviklet og tæt på at fanebladet er synligt), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 37 (fanebladet synligt).

Til top
Hvedegalmyg

Der opsættes fra denne uge feromonfælder i hvedemarkerne.

Foto 1. Fanebladet fuldt udviklet i KWS Extase på Lolland fotograferet 11. maj 2020 af Lars Andresen, VKST.

Foto 2. Bladspætninger i Chevignon hvede i registreringsnettet fotograferet 12. maj 2020 af Anne Darre-Østergaard, Agrovi. Spætningerne er fysiologisk betinget og er også set i tidligere år i forskellige sorter. De fysiologisk betingede pletter kan se voldsomme ud, men tillægges mindre betydning end de ser ud til. Det har været diskuteret, om kraftig solindstråling måske kan være en årsag til spætningerne.

Til top
Vinterbyg

Skoldplet og dernæst bygrust er fortsat mest udbredt.

Der er fundet bygrust i alle sorter. Mest er fundet i KWS Kosmos og KWS Meridian, hvor der denne uge er udløst bekæmpelse i ca. 20 hhv. 10 procent af markerne. Bygrust anbefales i modtagelige sorter bekæmpet til vækststadie 65 (blomstring) ved over 10 procent angrebne planter.

KWS Kosmos (ca. 5 procent af vinterbygarealet) har som den eneste af de dyrkede sorter karakteren 4 i modtagelighed for bygrust, hvilket betyder ekstrem modtagelig. De øvrige sorter har karakteren 2 eller 3 (modtagelig eller meget modtagelig).

Der er fundet tilfælde af mere udbredt skoldplet i alle sorter, men mest er fundet i Neptun. Det fugtige vejr mange steder i uge 18 har fremmet skoldplet. Bekæmpelse anbefales ved over 10 procent angrebne planter og mindst 6 dage med nedbør frem til vækststadium 65 (blomstring). Der tælles maks. 14 dage tilbage i tiden. Vær især opmærksom på evt. angreb i byg med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning, hvor tærsklen er lavere.

Der er fortsat kun fundet lidt bygbladplet og meldug. Der er ikke registreret angreb af Ramularia.

Til svampebekæmpelse omkring skridning kan anvendes omkring 0,3 - 0,4 l Propulse, som har god effekt mod bygbladplet og skoldplet (og Ramularia). Som blandingspartner kan anvendes 0,25 l Orius Max, 0,2 l Folicur Xpert eller evt. 0,2 l Amistar/Mirador, som alle forstærker effekten mod bygrust. Blandes der med 0,25 l Comet Pro forstærkes effekten mod både bygrust, bygbladplet og skoldplet.

Hvis man ikke ønsker effekt mod Ramularia, kan også anvendes omkring 0,35 l Prosaro/Proline Xpert + 0,2 l Comet Pro.

Det gennemsnitlige vækststadie er 46 (stak tæt på at være synlig), mens de længst udviklede marker er under skridning (vækststadie stadie 52).

Bekæmpelse anbefales før stakkene er foldet ud, så mere sprøjtevæske kan nå ned til bladene.

Figur 1.Udviklingen af bygrust i vinterbyg i 2020 i forhold til de to foregående to år.Foto 3. Bygrust og fysiologiske pletter i vinterbyg fotograferet 10. maj 2020. Der kan i varierende omfang findes fysiologiske pletter i de fleste vinterbygmarker.

Til top
Triticale

Der er bedømt i sorterne Neogen og Cappricia og i relativ få marker. Der er udløst gulrustbekæmpelse i ca. 70 procent af markerne med Neogen og ca. 55 procent af markerne med Cappricia, så gulrust er meget udbredt især i Neogen.

Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret forekomst eller såfremt der findes gulrust i triticale i området. Bekæmpelse er anbefalet i modtagelige sorter. Til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,3 l Orius Max. Der er ingen begrænsninger på antallet af behandlinger med Orius Max, men triazolreglerne skal overholdes. Anvendes kun Orius Max, må der samlet i vækstsæsonen anvendes op til 1,25 l Orius Max i korn. Effekten af en behandling holder sig 14 dage.

Der er udløst meldugbekæmpelse i en enkelt mark med Cappricia (100 procent angrebne planter).

Det gennemsnitlige vækststadie er 43 (fanebladets bladskede begynder at svulme op), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 47 (fanebladets bladskede åbner sig).

Til top
Rug

Generelt er rugen de fleste steder meget sund på nuværende tidspunkt.

Der er i kun fundet svage angreb af meldug i en enkelt mark (10 procent angrebne planter).

Der er kun fundet brunrust i et enkelt tilfælde på Bornholm (1-5 procent angrebne planter i KWS Vinetto og Livado). Brunrust bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter.

Stor solindstråling, dagtemperaturer over 20°C og varme nætter med dugdannelse er optimal for brunrust, så svampen fremmes ikke af det nuværende kølige vejr. I nogle år kommer der sene angreb af brunrust. Det er ved sene angreb en fordel ikke at have udført sidste svampesprøjtning for tidligt.

Angrebene af skoldplet er også moderate. Skoldplet bekæmpes kun til omkring begyndende skridning, og er snart ikke længere aktuel. Bekæmpelse anbefales kun efter en fugtig periode, når angreb breder sig opad planterne. Til bekæmpelse kan anvendes f.eks. 0,3 l Prosaro.

Det gennemsnitlige vækststadie er 51 (begyndende skridning), mens de længst udviklede marker er gennemskredne.


Foto 4. Frostskadet rugaks fotograferet 10. maj 2020.

Til top
Vårbyg

De første registreringer er foretaget.

Der er kun fundet få tilfælde af angreb. I 2 marker er dog fundet skoldplet (5 hhv. 30 procent an-grebne planter), og i en enkelt mark med RGT Planet er fundet 1 procent planter med bygbladplet.

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter først fra vækststadie 31 (1 knæ udviklet) ved over 10 procent angrebne planter og mindst 5 dage med nedbør (over 1 mm). Der tælles maks. 14 dage tilbage i tiden. Vær især opmærksom på evt. angreb i byg med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning.

Det gennemsnitlige vækststadie er 26 (buskning), mens de længst udviklede marker er i st. 30 (begyndende strækning).

Foto 5. Fysiologiske pletter i Flair vårbyg i registreringsnettet ved Ringsted fotograferet 11. maj 2020 af Irene Skovby Rasmussen. VKST.

Til top
Havre

De første meget få registreringer er foretaget. Der er ikke fundet meldug.

Det gennemsnitlige vækststadie er 27 (buskning), mens de længst udviklede marker er i st. 30 (begyndende strækning).

Til top
Alm. rajgræs

Der er registreret i ca. 50 marker. Angrebene af kronrust har bredt sig i den forløbne uge. Der er fundet kronrust i ca. 60 procent af markerne med op til 10 procent dækning. Pt. er der udløst bekæmpelse i ca. 30 procent af markerne. Bekæmpelse af kronrust anbefales ved 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante).

I rajgræs er det først og fremmest de senere sprøjtninger fra begyndende skridning og under blomstring, som har været rentable. De tidligste sorter er ved begyndende skridning i slutningen af denne uge og de øvrige sorter løbende indenfor de næste ca. 2 uger. Bekæmpelse kan ske med omkring 30 procent dosis og 0,45 l Bell, 0,45 l Viverda + 0,5 l Ultimate S eller 0,3 l Bell + 0,15 l Comet Pro kan anvendes.

Firmaet oplyser, at Viverda + Ultimate kan være udsolgt flere steder. Hvis kun Ultimate S er udsolgt, anbefaler firmaet tilsætning af 1-2 l pr. ha ammoniumsulfat eller Kvikup før tilsætning af Viverda for at reducere risikoen for aflejring af Viverda i filtre og dermed dysestop. I Danfoilsprøjter kan kun bruges Ultimate S.

Der er fundet 2-5 procent dækning af meldug i nogle marker, men meldug tillægges kun mindre betydning på nuværende tidspunkt.

Til top
Engrapgræs

Der er registreret i 17 marker. Angrebene af svampesygdomme er svage. Der er fundet svage angreb af rust i ca. 30 procent af markerne (0,01-1,0 procent dækning). Mest rust ses tit i korte plænetyper. Rust bekæmpes ved over 0,1 procent dækning. Der er denne uge udløst bekæmpelse i ca. 10 procent af markerne. Pt. er der ikke generelt bekæmpelsesbehov. Til rustbekæmpelse i enkeltmarker med meget rust kan anvendes f.eks. 0,3 l Orius Max.

I en enkelt mark er fundet 5 procent dækning af meldug.

Til top
Rødsvingel

Der er registreret i 18 marker. Angrebene af svampesygdomme er stadig svage. Bladplet er mest udbredt, men angrebene er meget svage (0,05-0,5 procent dækning). Rust er fundet med meget svage angreb i få marker (0,01-0,1 procent dækning).

Meldugangrebene er også svage, men i en enkelt mark er fundet 10 procent dækning (Cassanova). Det er velkendt, at sorter uden udløbere til tider kan få meget meldug, og at det tit forsvinder af sig selv igen. Breder melduggen sig til de øvre blade og fanebladet, kan bekæmpelse med 0,3-0,4 Ori-us Max være aktuel.

Der er pt. ikke generelt bekæmpelsesbehov.

Til top
Skadedyr i sukkerroer

NBR Nordic Beet Research og Nordic Sugar Agricenter følger ugentlig udviklingen af skadedyr i sukkerroer bejdset med Force i 13 marker fordelt i områderne Lolland, Falster, Møn, Vest- og Sydsjælland. Første registrering af forekomst af skadedyr i fremspiringsfasen blev foretaget i uge 17. Siden opdateres hver onsdag. Se fundene og kommentarerne på linket nedenfor.

Se de detaljerede registreringer i alle ovennævnte afgrøder på siden varsling/registreringsnet.

Til top

Sidst bekræftet: 12-05-2020 Oprettet: 12-05-2020 Revideret: 12-05-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye bejdsemidler i enkelte rapssorter
Ny skadedyrs- og/eller svampebejdse i DK Exclaim og DK Expansion.
20.05.20
Registrering af skadegørere i korn, frøgræs og roer i uge 21
Nedbør/fugt har nu flere steder udløst Septoriabekæmpelse i modtagelige hvedesorter. I mange marker er der et lavt smittetr...
19.05.20
Forebyg skadedyr i kornlageret
Rengør kornlageret grundigt nu hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind.
19.05.20
Forekomsten af hvedegalmyg kan følges fra nu af
Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring).
15.05.20
Kun meget svag sammenhæng mellem udbytteniveau og merudbytte for svampebekæmpelse i hvede.
Nogle tror, at merudbytterne for svampebekæmpelse er højere ved højt udbytteniveau end ved lavt udbytteniveau, men det er i...
14.05.20