Oprettet: 19-05-2020

Registrering af skadegørere i korn, frøgræs og roer i uge 21

Nedbør/fugt har nu flere steder udløst Septoriabekæmpelse i modtagelige hvedesorter. I mange marker er der et lavt smittetryk af Septoria og en udløst bekæmpelse i vækststadium 37 kan her trækkes til vækststadie 39 (fanebladet fuldt udviklet).

De nedennævnte bekæmpelsestærskler er fastsat ud fra, at der i de tidlige vækststadier medtælles angreb på hele planten og fra og med vækststadie 32 (2 knæ udviklet) medtælles kun angreb på de 3 øverste fuldt udviklede blade af hovedstrå.

Vinterhvede

Hvedens udviklingstrin pt. sammenlignet med tidligere år fremgår af nedenstående.

 Ugenr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
18 28 29 30 25 31 31 30 31 30 32 31
19 30 31 31 28 32 32 31 32 31 33 32
20 30 33 33 30 35 33 34 34 32 36 35
21 34 37 35 33 37 35 38 38 40 40 38
22 36 45 44 37 46 38 48 47 53 47  
23 41 56 50 45 55 41 62 58 66 56  
24 51 65 58 55 65 51 68 64 71 66  

Gulrust: Angrebene har bredt sig i de modtagelige sorter i den forløbne uge. Der er fundet gulrust i Benchmark i ca. 40 procent af de ubehandlede marker mod i ca. 30 procent af de ubehandlede marker ugen før. Fra praksis er i år også meldt om mange tilfælde af angreb i Benchmark.

Næstmest gulrust er fundet i Drachmann, hvor der er fundet gulrust med 0,1- 40 procent angrebne planter ved Flakkebjerg ved Slagelse, Tystofte, Soderup ved Tølløse, Nr. Åby, Sejet ved Horsens, Hedensted, Homå ved Grenå og ved Gassum nord for Randers, hvilket svarer til ca. 30 procent af markerne med Drachmann mod ca. 15 procent af markerne ugen før.

I Sheriff er fundet 10 procent angrebne planter på Ærø og ved Soderup ved Tølløse og 0,1 procent angrebne planter ved Sejet ved Horsens. Det svarer til 10 procent af markerne. Tidligere er også fundet 0,01 procent angrebne planter ved Hornslet.

Ved Sejet ved Horsens er denne uge også fundet svage gulrustangreb i KWS Lili (1 procent an-grebne planter), Torp (0,1 procent angrebne planter) og Graham (0,01 procent angrebne planter). I KWS Lili er tidligere i registreringsnettet fundet 0,02 procent angrebne planter ved Grenå. I Chevignon er tidligere fundet en enkelt angreben plante ved Soderup ved Tølløse.

Fra praksis er der tidligere meldt om gulrust i Drachmann ved Kegnæs på Sydals, ved Haderslev, på Sydthy, ved Svinninge nær Holbæk og på Møn. I Sheriff er fundet gulrust på Stevns og Østfalster. Endelig er der fundet gulrust i KWS Lili ved Faxe. Fra Bornholm er meldt om en del gulrust i markerne på nord- og østkysten. Dette gælder i både Benchmark, KWS Zyatt og Sheriff. På Østfalster er fundet ret udbredte angreb i en mark med Torp.

Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret fund i marken eller i området. Af de dyrkede sorter er Benchmark og LG Mocca mest modtagelig. I disse sorter er bekæmpelse tidligere anbefalet. Effekten af en behandling holder 14 dage.

Næstmest modtagelig for gulrust er Drachmann, Sheriff, Kalmar, KWS Scimitar og KWS Zyatt. Bekæmpelse i disse sorter anbefales ved konstateret forekomst i marken eller i området eller ved en stor stigning i forekomsten af gulrust i sorterne. Bekæmpelse er tidligere anbefalet i disse sorter sammen med en Septoriabekæmpelse.

Brunrust: Der er ikke fundet angreb af brunrust. Fra praksis er tidligere meldt om 100 procent angrebne planter i Kvium i en mark ved Guldborg på Lolland Falster. Brunrust bekæmpes i modtagelige sorter ved 10 procent angrebne planter. Af de mest udbredte sorter er Kvium, Torp og KWS Lili mest modtagelige.

Meldug: Der er kun udløst bekæmpelse i få enkeltmarker. Meldug bekæmpes i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter i vækststadium 32-40 (2 knæ udviklet til lige før begyndende skridning). Fra begyndende skridning anbefales bekæmpelse ikke længere.

Septoria: Nedbørsforholdene følges i de modtagelige sorter fra vækststadie 32 (2 knæ udviklet) for at vurdere behovet for bekæmpelse af Septoria. I vækststadium 32 er det, som bliver til det 3. øverste blad, fremme og kan smittes. I de mindre modtagelige sorter Informer og KWS Extase starter optællingen først i vækststadium 37 (fanebladet synligt). Der kan tælles dage med nedbør og varigheden af bladfugt kan følges på Cropmanager. Efter behandling med anbefalede midler er der en beskyttelsesperiode på 10 dage, hvorefter der optælles igen.

Følgende dage med nedbør (Planteværn Online) hhv. timer med vedvarende bladfugt (Cropmanager) udløser en bekæmpelse i de 16 mest dyrkede hvedesorter:

Sorter Nedbør
(over 1 mm)
Timer i træk med
bladfugt i Cropmanager
Informer, KWS Extase 5 dage fra st. 37 20 fra st. 37
Alle øvrige sorter    4 dage fra st. 32    20 fra st. 32

Det tørre vejr fra medio marts til ultimo april har hæmmet Septoria mange steder. I de fleste marker ses pt. kun svage angreb af Septoria og højst på blad 5 eller 6. Den megen nedbør i uge 18 (27. april - 2. maj) udløste mange steder bekæmpelse af Septoria i modtagelige sorter i marker, der i uge 18 var i vækststadie 32. Angrebene vil blive synlige 3 uger efter, dvs. fra slutningen af indeværende uge.

Den sidste uge er nedbøren faldet meget uensartet, men i flere marker er der de seneste dage udløst bekæmpelse af Septoria i modtagelige sorter. Ved højt smittetryk anbefales Septoria generelt bekæmpet uanset om afgrøden er i vækststadium 37 eller 39 på nuværende tidspunkt, da en god timing er vigtigt ved højt smittetryk, fordi de nuværende midler ikke er så kurative grundet resistensudvikling hos Septoria mod midlerne.

Ved udløst sprøjtning i vækststadium 37, men ved lavt smittetryk, som er tilfældet mange steder i år, kan behandlingen dog skubbes til vækststadium 39.

I ekstrem gulrustmodtagelige sorter (Benchmark, LG Mocca) anbefales det dog at udføre bekæmpelse, når de 14 dages beskyttelsesperiode er udløbet, uanset udviklingstrin. Det gælder også i de modtagelige sorter Drachmann Sheriff, Drachmann, Kalmar, KWS Scimitar og KWS Zyatt i områder, hvor der er fundet gulrust i sorterne.

I de mindre modtagelige sorter Informer og KWS Extase vil bekæmpelse mange steder fortsat kunne trækkes.

Til bekæmpelse anbefales fra vækststadium 37 SDHI-holdige løsninger, dvs. 0,45-0,75 l Viverda + Ultimate, 0,45-0,75 l Bell, 0,4-0,5 l Propulse + 0,2-0,25 l Orius Max/0,15-0,2 l Folicur Xpert. De laveste doser skønnes pt. aktuel i de fleste tilfælde. Orius Max og Folicur Xpert foretrækkes fremfor Comet Pro som blandingspartner til Propulse grundet en bedre effekt på både gulrust og Septoria.

Firmaet oplyser, at Viverda + Ultimate kan være udsolgt flere steder. Hvis kun Ultimate S er udsolgt, anbefaler firmaet tilsætning af 1-2 l pr. ha ammoniumsulfat eller Kvikup før tilsætning af Viverda for at reducere risikoen for aflejring af Viverda i filtre og dermed dysestop. I Danfoilsprøjter kan kun bruges Ultimate S.

Det gennemsnitlige vækststadie er 38 (fanebladet tæt på at være fuldt udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 41 (fanebladets bladskede begynder at strække sig).

Foto 1. Gulrust i formentlig Benchmark fotograferet 14. maj 2020 af Carsten Kløcher, Djursland Landboforening.

Foto 2. Brunrust på 2. øverste blad i Kvium ved Guldborg fotograferet 19. maj 2020 af Lars Andresen, VKST. Marken blev behandlet med Orius Max den 8. maj.

Foto 3. Septoria på 6. øverste blad i Kvium ved Haderslev sået medio september fotograferet 18. maj 2020 af Hans Christian Lassen, Landbosyd.

Figur 1. Udviklingen af Septoria i hvede i 2020 i forhold til de to foregående to år.

Til top
Hvedegalmyg

Forekomsten følges via feromonfælder i ca. 65 vinterhvedemarker, som aflæses to gange om ugen. Der er som forventet endnu ingen forekomster af hvedegalmyg i det kølige vejr.

Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring). Tidlige angreb er mest tabsvoldende.

Følgende sorter er resistente mod den orange-gule hvedegalmyg: Sheriff, Kalmar, Heerup, KWS Scimitar, LG Skyscraper, KWS Firefly, LG Mocca og RGT Universe. Bekæmpelse er ikke aktuel i disse sorter.

Galmyggene har de bedste betingelser for at komme op af jorden, hvis jorden er fugtig op til skridningen. De har de bedste betingelser for æglægning i hveden, hvis det er vindstille og lunt vejr ("grill-vejr") omkring skridning. Aktiviteten er størst om aftenen, hvor lysstyrken falder.

Til top
Vinterbyg

Skoldplet er mest udbredt efterfulgt at bygrust.

Der er fundet bygrust i alle sorter, og mest er fortsat fundet i KWS Kosmos og KWS Meridian. Bygrust anbefales i modtagelige sorter bekæmpet til vækststadie 65 (blomstring) ved over 10 procent angrebne planter.

KWS Kosmos (ca. 5 procent af vinterbygarealet) har som den eneste af de dyrkede sorter karakteren 4 i modtagelighed for bygrust, hvilket betyder ekstrem modtagelig. De øvrige sorter har karakteren 2 eller 3 (modtagelig eller meget modtagelig).

Der er fundet tilfælde af mere udbredt skoldplet i alle sorter, men mest er fundet i Neptun. Bekæmpelse anbefales ved over 10 procent angrebne planter og mindst 6 dage med nedbør frem til vækststadium 65 (blomstring). Der tælles maks. 14 dage tilbage i tiden. Vær især opmærksom på evt. angreb i byg med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning, hvor tærsklen er lavere.

Der er fortsat kun fundet meget lidt bygbladplet og meldug. Der er udløst meldugbekæmpelse i en enkelt mark med Comeback, men meldug bekæmpes kun indtil gennemskridning ved over 75 procent angrebne planter i modtagelige sorter. Der er ikke registreret angreb af Ramularia.

Til svampebekæmpelse omkring skridning kan anvendes omkring 0,3 - 0,4 l Propulse, som har god effekt mod bygbladplet og skoldplet (og Ramularia). Som blandingspartner kan anvendes 0,25 l Orius Max, 0,2 l Folicur Xpert eller evt. 0,2 l Amistar/Mirador, som alle forstærker effekten mod bygrust. Blandes der med 0,25 l Comet Pro forstærkes effekten mod både bygrust, bygbladplet og skoldplet.

Hvis man ikke ønsker effekt mod Ramularia, kan også anvendes omkring 0,35 l Prosaro/Proline Xpert + 0,2 l Comet Pro.

Bekæmpelse anbefales før stakkene er foldet ud, så mere sprøjtevæske kan nå ned til bladene.

Det gennemsnitlige vækststadie er 52 (begyndende skridning), mens de længst udviklede marker er skredet igennem.

Figur 2. Udviklingen af bygrust i vinterbyg i 2020 i forhold til de to foregående to år.

Til top
Triticale

Der er bedømt i sorterne Neogen og Cappricia og i relativ få marker. Der er udløst gulrustbekæmpelse i ca. 80 procent af markerne med Neogen og ca. 60 procent af markerne med Cappricia, så gulrust er meget udbredt især i Neogen.

Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret forekomst eller såfremt der findes gulrust i triticale i området. Bekæmpelse er anbefalet i modtagelige sorter. Til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,3 l Orius Max. Der er ingen begrænsninger på antallet af behandlinger med Orius Max, men triazolreglerne skal overholdes. Anvendes kun Orius Max, må der samlet i vækstsæsonen anvendes op til 1,25 l Orius Max i korn. Effekten af en behandling holder sig 14 dage.

Der er meldug i nogle marker med Cappricia, men der er kun udløst bekæmpelse i en enkelt mark. Meldug bekæmpes indtil vækststadium 65 (blomstring halvvejs) ved over 75 procent angrebne planter.

Det gennemsnitlige vækststadie er 48 (tæt på begyndende skridning), mens de længst udviklede marker er tæt på at være gennemskredne.

Til top
Rug

Generelt er rugen fortsat meget sund de fleste steder. Der er denne uge ikke registreret angreb af brunrust. Brunrust bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter.

Stor solindstråling, dagtemperaturer over 20°C og varme nætter med dugdannelse er optimal for brunrust, så svampen er ikke blevet fremmet i det kølige vejr. I nogle år kommer der sene angreb af brunrust. Det er ved sene angreb en fordel ikke at have udført sidste svampesprøjtning for tidligt.

Angrebene af skoldplet er også overvejende svage. Skoldplet bekæmpes kun til omkring begyn-dende skridning. Fremover skal der således kun holdes øje med evt. angreb af brunrust.

Det gennemsnitlige vækststadie er 55 (under skridning), mens de længst udviklede marker er gennemskredne.

Til top
Vårbyg

Der er kun fundet meget få tilfælde af angreb. Der er kun meget svage angreb af bygrust i 2 marker (0,01 procent angrebne planter).

I enkelte marker er fundet skoldplet og i en enkelt mark op til 30 procent angrebne planter.

I en enkelt mark er fundet 0,01 procent planter med bygbladplet. Fra praksis er meldt om flere marker med RGT Planet med fund af udsædbåren smitte af bygbladplet. Angreb viser sig på det første blad og kan herfra spredes til resten af planten og til naboplanter. Bygbladplet bekæmpes i meget modtagelige sorter (RTG Planet og Laurikka) fra vækststadie 30 ved over 10 procent angrebne planter. Comet Pro har god effekt på bygbladplet.

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter først fra vækststadie 31 (1 knæ udviklet) ved over 10 procent angrebne planter og mindst 5 dage med nedbør (over 1 mm). Der tælles maks. 14 dage tilbage i tiden. Vær især opmærksom på evt. angreb i byg med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning. Proline Xpert, Prosaro og Comet Pro har god effekt på skoldplet.

Det gennemsnitlige vækststadie er 28 (buskning), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 31 (1 knæ udviklet).

Foto 4. Udsædsbåren angreb af bygbladplet i RGT Planet fotograferet 16. maj 2020.

Til top
Havre

Der er ikke fundet meldug.

Det gennemsnitlige vækststadie er 28 (buskning), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 31 (1 knæ udviklet).

I havre foretages et begrænset antal registreringer.

Til top
Alm. rajgræs

Der er registreret i ca. 35 marker. Angrebene af kronrust har bredt sig i den forløbne uge. Der er fundet kronrust i ca. 70 procent af markerne med op til 15 procent dækning. Pt. er der udløst be-kæmpelse i ca. 30 procent af markerne. Bekæmpelse af kronrust anbefales ved 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante).

I rajgræs er det først og fremmest de senere sprøjtninger fra begyndende skridning og under blomstring, som har været rentable. De tidligste sorter er nu under skridning og de øvrige sorter skrider indenfor de næste ca. 1-2 uger. Bekæmpelse kan ske med omkring 30 procent dosis og 0,45 l Bell, 0,45 l Viverda + 0,5 l Ultimate S eller 0,3 l Bell + 0,15 l Comet Pro kan anvendes.

Firmaet oplyser, at Viverda + Ultimate kan være udsolgt flere steder. Hvis kun Ultimate S er udsolgt, anbefaler firmaet tilsætning af 1-2 l pr. ha ammoniumsulfat eller Kvikup før tilsætning af Viverda for at reducere risikoen for aflejring af Viverda i filtre og dermed dysestop. I Danfoilsprøjter kan kun bruges Ultimate S.

Der er fundet 2-10 procent dækning af meldug i nogle marker, men meldug tillægges kun mindre betydning på nuværende tidspunkt.

Til top
Engrapgræs

Der er registreret i 13 marker. Angrebene af svampesygdomme er svage. Der er fundet svage angreb af rust i ca. 40 procent af markerne (0,01-2,0 procent dækning). Mest rust ses tit i korte plænetyper. Rust bekæmpes ved over 0,1 procent dækning. Der er denne uge udløst bekæmpelse i ca. 10 procent af markerne. Pt. er der ikke generelt bekæmpelsesbehov. Til rustbekæmpelse i enkeltmarker med meget rust kan anvendes f.eks. 0,3 l Orius Max.

I en enkelt mark er fundet 25 procent dækning af meldug.

Til top
Rødsvingel

Der er registreret i 19 marker. Angrebene af svampesygdomme er stadig svage. Bladplet er mest udbredt, men angrebene er meget svage (0,01-1,0 procent dækning). Rust er fundet med meget svage angreb i få marker (0,01-0,1 procent dækning).

Meldugangrebene er også svage.

Der er pt. ikke generelt bekæmpelsesbehov.

Til top
Skadedyr i sukkerroer

NBR Nordic Beet Research og Nordic Sugar Agricenter følger ugentlig udviklingen af skadedyr i sukkerroer bejdset med Force i 13 marker fordelt i områderne Lolland, Falster, Møn, Vest- og Sydsjælland. Første registrering af forekomst af skadedyr i fremspiringsfasen blev foretaget i uge 17. Siden opdateres hver onsdag. Se fundene og kommentarerne på linket nedenfor.

Foto 5. Runkelroebiller fra forsøg ved NBR fotograferet 15. maj 2020 af Anne Lisbet Hansen, NBR. Forsøgene er anlagt på et areal med forfrugt roer for at fremme angreb. Runkelroebillerne er kun knap 2 mm. Der er kun set meget sporadiske angreb af runkelroebiller i registreringsnettet.

Foto 6. Symptomer på blade og kimstængel efter angreb af runkelroebiller. Fotograferet 15. maj 2020 af Anne Lisbet Hansen, NBR. Runkelroebillerne påvirker ikke roerne, når de er i god vækst og har 4-6 blade.

Se de detaljerede registreringer i alle ovennævnte afgrøder på siden varsling/registreringsnet.

         
Til top

Sidst bekræftet: 19-05-2020 Oprettet: 19-05-2020 Revideret: 19-05-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye bejdsemidler i enkelte rapssorter
Ny skadedyrs- og/eller svampebejdse i DK Exclaim og DK Expansion.
20.05.20
Forebyg skadedyr i kornlageret
Rengør kornlageret grundigt nu hvor beholdningerne er små, og før den nye høst tages ind.
19.05.20
Forekomsten af hvedegalmyg kan følges fra nu af
Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring).
15.05.20
Kun meget svag sammenhæng mellem udbytteniveau og merudbytte for svampebekæmpelse i hvede.
Nogle tror, at merudbytterne for svampebekæmpelse er højere ved højt udbytteniveau end ved lavt udbytteniveau, men det er i...
14.05.20
Husk at tjekke flyvetidspunktet for bygfluer i vårhvede
Afhængig af landsdel forventes pt. begyndende flyvning fra omkring medio maj til omkring 1. juni.
13.05.20