Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-02-2015

 796

Oprettet: 14-02-2012

Vejledende kortlag over ammoniakfølsom skov ved miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøstyrelsen har udarbejdet et korttema, der viser potentiel ammoniakfølsom skov. Kortlaget er en vejledende hjælp til at vurdere, hvor der potentielt kan være konflikter mellem ønsket om at udvide, ændre eller etablere dyrehold og hensynet til skovene.

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet et korttema til Miljøportalens Arealinformation. Korttemaet viser ”Potentiel ammoniakfølsom skov”; se Figur 1 som eksempel.

Kortet er ikke fremstillet som en konkret udpegning med et specifikt beskyttelsesniveau ligesom f.eks. nitratklassekortene. Det er alene et vejledende kort med potentiel ammoniakfølsom skov.

Kortlaget kan ikke downloades eller hentes ind i eget GIS via WFS, men kun som WMS, se nedenfor.

Baggrund for kortlaget

Af temabeskrivelsen fremgår det, at kortet kun er vejledende, og at det er de faktiske forhold for arealet, der afgør, om der er tale om en potentiel ammoniakfølsom skov.


Figur 1. Kortema fra miljøportalen, potentiel ammoniakfølsom skov.

Kortlaget er fremstillet på baggrund af diverse eksisterende kortlag for at give et nogenlunde overblik over, hvor der kan forekomme potentielt ammoniakfølsomme skove. Der er taget udgangspunkt i kortlaget over fredskov, suppleret med skovlag for Top10DK fraregnet arealer omfattet af landbrugspligt, der med stor sandsynlighed har været i omdrift i nyere tid.

Skove, der har eksisteret i århundreder, blev tidligt underlagt fredskovspligt og indgår derfor i GIS-laget for fredskov. Kortlaget over fredskov rummer dog også yngre skove rejst med tilskud og alle offentlige skove. Data i laget rummer ikke oplysninger om, hvor gamle skovene er, og de yngre skove kan ikke frasorteres. Det er således ikke alle fredskove, der er potentielt ammoniakfølsomme. GIS-laget overlapper i øvrigt med en del §3-arealer.

Kortet er derfor ikke fremstillet som en konkret udpegning, med et specifikt beskyttelsesniveau ligesom f.eks. nitratklassekortene. Det er alene et vejledende kort med potentiel ammoniakfølsom skov.

Kortlaget kan således både vise skove, der reelt ikke er ammoniakfølsomme, ligesom der i særlige tilfælde kan være arealer, der ikke er vist, men som reelt er potentielt ammoniakfølsomme i henhold til bekendtgørelsens kriterier.

Anvendelse

Kortlaget kan anvendes vejledende som en hjælp til at vurdere, hvor der potentielt kan være konflikter mellem ønsket om at udvide, ændre eller etablere dyrehold og hensynet til skovene.

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om miljøgodkendelse/tilladelse eller anmeldelse er det således altid nødvendigt at fastslå, om der er tale om en egentlig ammoniakfølsom skov efter bekendtgørelsens kriterier.

En skov betegnes som ammoniakfølsom, når bare ét af følgende tre kriterier jf. bekendtgørelsen er opfyldt:

  1. Der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der er tale om gammel "skovjordbund".
  2. Skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel "skovjordbund" (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 200 år).
  3. Der er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget på listen over arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove omfattet af skovlovens § 25.

Artsliste over "§ 25-arterne"

Skov er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen defineret ved skovlovens definition, som arealer, der er større end ½ ha og mere end 20 meter brede, og som er bevokset med træer, der danner - eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne - en sluttet skov af højstammede træer.

Den videre sagsbehandling afhænger af hvilken sagstype (anmeldelse, tilladelse eller godkendelse), der er tale om.

Anmeldelse

I ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug” er der som betingelse for at anvende visse af anmeldeordningerne, fastsat afstandskrav til ammoniakfølsomme skove. Er der efter et af lovens tre mulige kriterier tale om en ammoniakfølsom skov, er det ikke muligt at anvende disse anmeldeordninger inden for de fastsatte afstande. Kommunen skal ikke konkret beregne og vurdere konsekvenserne af ammoniakpåvirkningen af skoven.

Miljøtilladelse/godkendelse

Ansøges der om miljøgodkendelse/tilladelse, skal kommunen vurdere, om påvirkningen fra husdyrbruget er uforeneligt med hensyn til omgivelserne. Dette er i bekendtgørelsen præciseret ved en beskrivelse og en række yderligere forhold, som kommunen skal vurdere.

Hent kortlaget ”Potentiel ammoniakfølsom skov” via WMS

Kortlaget kan som nævnt hverken downloades eller hentes ind i eget GIS via WFS, men kun som WMS. Det betyder, at det er muligt at se GIS-temaet i eget GIS, men ikke se de bagvedliggende data eller klikke til polygonerne.


Figur 2. Temaet ”Potentiel ammoniak følsom skov” fra Danmarks Miljøportal er hentet ind i eget GIS via WMS.

Videncentret for Landbrug ser frem til en præcisering af kortmaterialet og håndteringen heraf i den kommende opdatering af den digitale husdyrgodkendelsesvejledning.

Sidst bekræftet: 30-01-2014 Oprettet: 14-02-2012 Revideret: 14-02-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Natur

Winnie Heltborg Brøndum

Miljø & Land


Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se hvor der ud fra satellitmålinger kan være behov for omsåning på dine vintersædsmarker
På Landmand.dk kan du nu se, om der kan være behov for omsåning/isåning i dine vintersædsmarker med korn. Beregningerne er ...
27.03.20
Tilskud til målrettet kvælstofregulering og overlap med §3-fejlregistrede arealer
Landbrugsstyrelsen har ved opdatering af Tast selv-service onsdag 25. marts, fjernet blokeringen når marker overlapper med ...
27.03.20
Kvælstofprognosen 2020
Kvælstofprognosen for 2020 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan er behovet ca. 10.000 tons eller omkring...
19.03.20
Se status for ansøgninger af målrettede efterafgrøder 2020 på Landmand.dk
SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser det manglende areal af målrettede efterafgrøder 2020 for det el...
16.03.20
Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km af din ejendom
Nu med video. På grund af store nedbørsmængder kan der være behov for at finde ledige gylletanke i nærområdet. På landmand....
26.02.20