Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 12-05-2005

Nyhed - 183

Oprettet: 12-05-2003

Glyphosat og grundvand
Glyphosat og AMPA er fundet i drænvand fra én ud af tre marker i varslingssystemet. Transporten sker gennem sprækker. Der er hidtil ikke fundet glyphosat over grænseværdien i drikkevand fra større vandvindingsanlæg, men i en del mindre private vandforsyninger. Dette skyldes sandsynligvis uhensigtsmæssig håndtering af sprøjtemidler og dårlig tilstand af installationerne.

Dagbladet Politiken startede søndag en pressekampagne mod glyphosat begrundet i såkaldte nye oplysninger i en endnu ikke offentliggjort rapport. Fakta er, at oplysningerne har været offentligt tilgængelige i over et år og er senest rapporteret i rapporten om grundvandsovervågningen 2002 fra GEUS. De omtalte fund er gjort i det såkaldte varslingssystem, som omfatter seks marker med almindelig landbrugspraksis. Der er efterhånden skabt et godt datamateriale vedr. forekomst af glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA i grundvand, som også omtales i det følgende.

Det kan konkluderes
at glyphosat og AMPA ikke er fundet over grænseværdien for drikkevand i de store vandværkers boringskontrol
at glyphosat og AMPA ofte findes i små private vandforsyninger, sandsynligvis på grund af dårlige installationer og uhensigtsmæssig håndtering af pesticider (punktkilder)
at glyphosat kan transporteres til dræn gennem sprækker i jorden, sandsynligvis bundet til lerpartikler
at glyphosat ikke er fundet i drikkevand trods mange år med glyphosat som det mest solgte pesticid. Det tyder på, at glyphosat, som via sprækketransport kan findes i de øvre jordlag, bliver bundet og efterhånden nedbrudt.

VAP - Varslingssystem for tidlig udvaskning af pesticider
Udvaskningen af glyphosat blev undersøgt på 3 forsøgsmarker. De tre marker repræsenterer henholdsvis to lerede jorde samt en sandet jord. På to af forsøgsmarkerne, Fårdrup på Sjælland og Jyndevad i Sønderjylland, er der efter 2 år endnu ikke set udvaskning af glyphosat eller AMPA. På den tredje forsøgsmark, Estrup nær Vejen i Jylland, har en efterårsudbringning af glyphosat givet anledning til en markant udvaskning fra rodzonen. Glyphosat blev anvendt på marken efter høst i midten af oktober 2000 som led i den normale dyrkningspraksis. I slutningen af oktober blev der fundet glyphosat og AMPA i drænvandet fra marken og tilstedeværelsen af stofferne kunne måles i alle prøver frem til maj 2001, hvor vandet holdt op med at løbe i drænene. Den højeste koncentration af glyphosat var 2,0 µg/l, og gennemsnitskoncentrationerne for glyphosat og AMPA var henholdsvis 0,54 µg/l og 0,17 µg/l

Glyphosat og AMPA i små private vandforsyninger
Fire amter har analyseret små private vandforsyninger for indhold af pesticider. Glyphosat og AMPA er fundet i drikkevand udtaget i alle fire amter. De to stoffer er fundet særligt hyppigt i Storstrøms Amt - i henholdsvis 12,1 pct. og 18,7 pct. af de undersøgte boringer og brønde. Det er særligt AMPA, som er fundet i høje koncentrationer - grænseværdien for drikkevand var overskredet i 8,1 pct. af de undersøgte anlæg i Storstrøms Amt. I de andre tre amter er glyphosat og AMPA fundet i fra 1 til 10 pct. af de undersøgte vandprøver. Læs mere herom i omtalen af Undersøgelsen.

De nærmere forhold undersøges p.t. i to faglige arbejdsgrupper. Det formodes at fundene primært skyldes dårlige installationer, således at glyphosat via sprækker og utætheder kan finde vej til brønd eller boring. Det indikeres af, at der samtidig findes høje kimtal (bakterier). Mange af disse vandforsyninger er placeret i nærheden af lokaliteter, hvor der med stor sandsynlighed er håndteret pesticider på en uhensigtsmæssig måde (punktkilder fra fylde- og vaskeplads for marksprøjte og sprøjtning med glyphosat umiddelbart rundt om boringen). Endvidere synes transport af glyphosat bundet til lerpartikler via sprækker i jorden at være en mulig forklaring på fund i boringer eller brønde med ringe dybde.

Overvågning af grundvandskvalitet
I grundvandsovervågningen 1993-2001 er der foretaget 2.568 analyser for glyphosat. I 16 analyser er der fundet glyphosat, men koncentrationen var betydeligt under grænseværdien (gns. 0,03
µ g pr. l, og max. 0,08 µ g pr. l). AMPA er analyseret i 2.554 prøver og fundet i 26 af disse. I fire af disse er grænseværdien for drikkevand på 0,1 µ g pr. l overskredet. Gennemsnitskoncentrationen i de positive analyser har været 0,09 µ g pr. l og max har været 1 µ g pr. l.

I landovervågningen 1993-2001 er der foretaget 296 analyser for glyphosat. I 19 analyser er der fundet glyphosat, hvoraf 10 i koncentrationer over 0,1
µ g pr. l (gns. 0,375 µ g pr. l, og max. 2,6 µ g pr. l) AMPA er analyseret i 293 prøver og fundet i 21 af disse. I 12 af fundene overstiger koncentrationen 0,1 µ g pr. l. Gennemsnitskoncentrationen i de positive analyser har været 0,128 µ g pr. l, og max. har været 0,7 µ g pr. l.

I vandværksboringer er der i 1993-2001 foretaget 204 analyser for glyphosat. Der er ét positivt fund med et indhold på en tiendedel af grænseværdien på 0,1
µ g pr. l. AMPA er analyseret i 216 prøver og fundet i én prøve. Koncentrationen var også her en tiendedel af grænseværdien.

Se tabeller med resultater fra overvågningen.

Fakta:
Grundvandsovervågning
Grundvandsovervågningen omfatter omkring 1.000 filtre, der er egnede til analyse for grundvandets hovedbestanddele.
Landovervågning
En del af grundvandsovervågningen er ca. 100 filtre i grundvandet i de fem
landovervågningsoplande (LOOP), hvor bl.a. kvaliteten af det helt nydannede
grundvand overvåges.

Sidst bekræftet: 12-05-2003 Oprettet: 12-05-2003 Revideret: 12-05-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Har du en innovativ tilgang til planteværn?
SEGES søger fremadsynede landmænd, som vil indgå i et 3-årigt projektsamarbejde om en ny tilgang til brug af planteværn.
08.01.20
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
23.12.19
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter
I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest so...
17.12.19