Feedback Form

LR nyhed - 167

Oprettet: 28-02-2003

Lavt indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i gylle

LR nyhed nr.: 167

Dato: 28-02-2003

Landskontoret for Planteavl

 

Danmarks Miljøundersøgelser har netop offentliggjort en undersøgelse af 45 gylleprøver for tungmetaller, miljøfremmede stoffer og antibiotika. Resultaterne bekræfter tidligere undersøgelser, som viste et generelt lavt indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Undersøgelse for antibiotika er nyt, og der blev fundet rester af antibiotika i 67 pct. af prøverne.

Indholdet af tungmetaller i gylle er generelt lavt. I rapporten er angivet, at grænseværdierne gældende for slam er overskredet i én prøve for nikkel, i én for cadmium og i én prøve for zink. Landskontoret for Planteavl har efterfølgende gennemregnet tallene. Det viser sig, at der er en overskridelse for zink i én prøve med svinegylle. Der er således ingen overskridelser for nikkel eller cadmium. Det er desuden vigtigt at bemærke, at der ikke findes grænseværdier for indholdet af tungmetaller i gylle, og de nævnte overskridelser er alene i forhold til kravene for spildevandsslam og andre affaldsprodukter.

Indholdet af miljøfremmede stoffer er ligeledes lavt. For alle grupper af miljøfremmede stoffer ligger værdierne under de afskæringsværdier, der er sat for samme stofgruppe gældende for spildevandsslam og andre affaldsprodukter.

Ved anvendelse af gylle tilføres der derfor færre tungmetaller og færre miljøfremmede stoffer end ved anvendelse af den tilladte mængde af spildevandsslam og andre affaldsprodukter.

I 67 pct. af prøverne blev der fundet rester af antibiotika. Der findes ikke afskæringsværdier for antibiotika.

En nærmere omtale af rapporten kan læses i Planteavlsorientering nr. 07-459 (kræver abonnement).


Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport nr. 430, 2003

Forfatter: Leif Knudsen

 

Landskontoret for Planteavl

 

 

Sidst bekræftet: 28-02-2003 Oprettet: 28-02-2003 Revideret: 28-02-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Afprøvning af spektroskopiske metoder til bredspektrede analyser af jord
Et hollandsk udstyr til bestemmelse af jordanalyser med spektrometriske metoder viser en god korrelation med den danske sta...
13.09.19
Manual for udtagning af jordprøver på landbrugsjord
Jordprøver skal udtages og håndteres i henhold til denne vejledning med mindre andet er aftalt med landmanden eller en ande...
13.08.19
Hvor er der behov for efterårsgødskning af vintersæd?
Generelt er der ikke behov for efterårsgødskning af vintersæd. Men i marker med lave fosfortal, manganproblemer og lav kvæl...
12.08.19
Husdyrgødningsbekendtgørelse 2019
Vigtigste ændringer er, at fosfor i bioaske nu håndteres under denne bekendtgørelse. Der bliver krav om brug af ureaseinhib...
23.07.19
Ændrede regler for pligtige- og husdyrefterafgrøder med virkning fra 1. august 2019
I den netop offentliggjorte plantedækkebekendtgørelse ændres der på beregning og indberetning af efterafgrøder.
18.07.19