Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-02-2020

LR nyhed - 167

Oprettet: 28-02-2003

Lavt indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i gylle

LR nyhed nr.: 167

Dato: 28-02-2003

Landskontoret for Planteavl

 

Danmarks Miljøundersøgelser har netop offentliggjort en undersøgelse af 45 gylleprøver for tungmetaller, miljøfremmede stoffer og antibiotika. Resultaterne bekræfter tidligere undersøgelser, som viste et generelt lavt indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Undersøgelse for antibiotika er nyt, og der blev fundet rester af antibiotika i 67 pct. af prøverne.

Indholdet af tungmetaller i gylle er generelt lavt. I rapporten er angivet, at grænseværdierne gældende for slam er overskredet i én prøve for nikkel, i én for cadmium og i én prøve for zink. Landskontoret for Planteavl har efterfølgende gennemregnet tallene. Det viser sig, at der er en overskridelse for zink i én prøve med svinegylle. Der er således ingen overskridelser for nikkel eller cadmium. Det er desuden vigtigt at bemærke, at der ikke findes grænseværdier for indholdet af tungmetaller i gylle, og de nævnte overskridelser er alene i forhold til kravene for spildevandsslam og andre affaldsprodukter.

Indholdet af miljøfremmede stoffer er ligeledes lavt. For alle grupper af miljøfremmede stoffer ligger værdierne under de afskæringsværdier, der er sat for samme stofgruppe gældende for spildevandsslam og andre affaldsprodukter.

Ved anvendelse af gylle tilføres der derfor færre tungmetaller og færre miljøfremmede stoffer end ved anvendelse af den tilladte mængde af spildevandsslam og andre affaldsprodukter.

I 67 pct. af prøverne blev der fundet rester af antibiotika. Der findes ikke afskæringsværdier for antibiotika.

En nærmere omtale af rapporten kan læses i Planteavlsorientering nr. 07-459 (kræver abonnement).


Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport nr. 430, 2003

Forfatter: Leif Knudsen

 

Landskontoret for Planteavl

 

 

Sidst bekræftet: 28-02-2003 Oprettet: 28-02-2003 Revideret: 28-02-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2020 bør man øge kvælstofmængden ved første tildeling...
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. I svagt udviklede marker, bør en lidt stør...
11.02.20
Hvornår skal vinterhvede have gødning?
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal normalt ske ved begyndende vækst. I år er hvedemarkerne relativt svage ma...
11.02.20
Optimér virkningen af kvælstofgødninger til vintersæd
Forskellige kvælstoftyper virker forskelligt ved udbringning i vintersæd. Derfor skal udbringningstidspunkt og -teknik afpa...
11.02.20