Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-12-2015

LPnyhed - 156

Oprettet: 16-12-2002

Logbog til egenkontrol af flydelag på beholdere med flydende husdyrgødning

LP nyhed nr.: 156

Dato: 16-12-2002

Landskontoret for Planteavl
Skov- og Naturstyrelsen har nu udarbejdet en logbog med tilhørende vejledning og skemaer til egenkontrol af flydelag på beholdere med flydende husdyrgødning. Logbogen skal føres af alle landmænd, som ønsker at benytte sig af muligheden for ikke at opfylde kravet om fast overdækning af beholdere med flydende husdyrgødning. Fast overdækning er flydedug, teltoverdækning eller lignende. Tæt overdækning er naturligt flydelag, halm letklinker (leca) eller lignende.

Logbogen kan her downloades i to dele:
Vejledning
Skemaer

Skov- og Naturstyrelsen trykker logbogen i 110.000 eksemplarer og udsender den til samtlige landbrug som et indstik i bladet "Dansk Landbrug" midt i januar 2003. Derudover udsendes logbogen til alle landets kommuner.

Logbogen er udarbejdet som konsekvens af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 18, stk. 2 (kræver abonnement), hvori der står:

"Den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) kan undlade at opfylde kravet om fast overdækning, jf. stk. 1, såfremt der i stedet etableres tæt overdækning, f.eks. i form af naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning på beholderen, og at driftsherren som led i en egenkontrolordning løbende og regelmæssigt mindst én gang om måneden fra den 1. februar 2003 fører optegnelser i en logbog, herunder om tilstanden og tætheden af flydelaget eller anden tæt overdækning på hver enkelt beholder til dokumentation af, at der er et tilstrækkeligt tæt flydelag eller anden tæt overdækning. Logbogen føres i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens anvisninger".


Kilde: Skov- og Naturstyrelsen

Forfatter: Torkild Birkmose

 

Landskontoret for PlanteavlSidst bekræftet: 03-12-2010 Oprettet: 16-12-2002 Revideret: 16-12-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle
Danmarks JordbrugsForskning har igennem to år undersøgt kvælstofudnyttelsen i væske- og fiberfraktioner fra en dekantercent...
18.03.11
Emission af ammoniak, lugt og lattergas efter udbringning af forsuret gylle
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og AgroTech har udført en række forsøg, som belyser effekten af forsuring af gylle med...
15.10.10
Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning. Grundlag for fastsættelse af substitutionskrav.
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en rapport, hvor kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning (sub...
26.01.09
DMU-rapport: Lægemidler og triclosan i punktkilder og vandmiljøet
DMU har netop udgivet en rapport over en screening af 31 lægemidler og af triclosan eller deres nedbrydningsprodukter i van...
31.01.08
Grøn Viden: Hurtig analyse af husdyrgødning med NIRS
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udgivet en Grøn Viden, som viser, at NIRS er en hurtig og tilstrækkelige præcis me...
21.01.08