Planteavl 

Oprettet: 04-04-2003
Revideret: 05-04-2011

Manuelt vandingsregnskab

 

Der er forskellige muligheder for manuelt at føre et regnskab. Dette kan gøres mere eller mindre detaljeret efter følgende retningslinier:

Notater om vanding
Hvis man løbende registrerer nedbøren og hvilke marker der vandes, har man en vis mulighed for at vurdere underskuddet i de enkelte marker, men det er vanskeligt at bevare overblikket, så der kan foretages en prioritering. Det kan anbefales at notere vandingsdatoer og - mængder ned på et markkort.

Manuelle skemaer
Hvis man vil gøre vandingsregnskabet mere detaljeret, bør der føres et regnskab for hver mark. Til dette brug kan man anvende skemaer fra det lokale planteavlskontor, eller de kan findes her.
Eksempel på hvorledes et sådant skema føres:

Princippet er, at man dagligt noterer: nedbør, skønnet fordampning samt eventuelle vandinger ned for hver enkelt mark. Systemet giver et ret præcist overblik over hvilke marker, der har vandingsbehov, men der kræves en del registreringer. Sammenlignet med Vandregnskab online må systemet betegnes som forældet.

Vandingstavler
Der er også udviklet vandingstavler, hvor man ved at flytte magnetbrikker løbende kan få overblik over vandingsbehovet i de enkelte marker. Nedenfor vises en sådan vandingstavle. Fordelen ved tavlen er, at den giver et umiddelbart overblik, men hvis man har mange marker, kræver den en del tid til daglig registrering. Systemet med vandingstavler må ligeledes betegnes som "forældet" sammenlignet med Vandregnskab Online.

Samlet set fås det bedste vandingsregnskab ved at anvende programmet Vandregnskab Online på internettet.

Hvornår startes vandingsregnskabet?
Ved manuelle regnskaber skal man selv foretage en vurdering af, hvornår fordampningen fra de enkelte afgrøder begynder, og hvor stor den aktuelle fordampning er i forhold til den potentielle. Nedenstående tabel kan være en rettesnor for, hvornår vandingsregnskabet bør startes.

Afgrøder Vandingsregnskabet startes

Græs, vintersæd og vinterraps

Væksten begynder

Vårsæd

Planterne er i stadium 14-16

Kartofler

Planterne er ca. 12 cm høje og danner tydelige rækker. Rosetten er 10-15 cm i diameter

Vårraps og ærter

Afgrøden dækker 1/3 af jordoverfladen

Roer og majs

Afgrøden dækker 1/3 af jordoverfladen. Når afgrøden dækker mindre end halvdelen af overfladen, regnes kun med halvdelen af fordampningen. Fordampningen medregnes fuldt ud, når afgrøden dækker 80 pct. af jordoverfladen

Man kan få et godt indtryk af tidspunktet for start af vandingsregnskabet ved at følge udviklingen i Vandbalancen på LandbrugsInfo.

Programmet Vandregnskab Online vurderer automatisk, hvornår fordampningen fra de enkelte afgrøder begynder, og hvor stor den aktuelle fordampning er i forhold til den potentielle. 

Sidst bekræftet: 01-04-2014 Oprettet: 04-04-2003 Revideret: 05-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18