Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 15. Vanding

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 15. Vanding
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

456.

Enårige forsøg med kunstig vanding af markafgrøder. Ved Fr. Heick. 55. bd., 1952, s. 433-448. 60 øre.

532.

Fastliggende forsøg med vanding og gødskning. Ved Fr. Heick og Jens Sandfær. 60. bd., 1957, s. 621-656. 45 øre.

574.

Orienterende karforsøg med vanding af spindhør. Ved Asger Larsen, 63. bd., 1959, s. 1-33. 45 øre.

676.

Fastliggende forsøg med vanding og gødskning 1950-60. Ved Hardy Knudsen. 67. bd., 1963, s. 652-678. 50 øre.

745.

Vanding af kløvergræs under forskellige jordbunds- og klimaforhold. Ved Hardy Knudsen. 70. bd., 1966, s. 1-12. 50 øre.

751.

Forsøg med lucerne på sandjord med vanding. Ved Hardy Knudsen og A. Gregersen. 70. bd., 1966, s. 51-55. 50 øre.

766.

Vand og kvælstof til bygsorter 1962-65. Ved Hardy Knudsen og A. Gregersen. 70. bd., 1966, s. 346-352. 50 øre.

995.

Vandingsforsøg i oliehør 1965-1970. Ved Anton Nordestgaard. 75. bd. 1971, s. 788-792.

1241.

Vanding af græs og kløvergræs. Ved V. Jørgensen. 79. bd. 1975, s. 545-560. 2.00 kr.

1120.

Vanding af kartofler 1965-71. Ved A. Gregersen og V. Jørgensen. 77. bd. 1973, s. 611-620. 1.50

1209.

Dyrkningsforsøg med grøntsager ved Højer og Jyndevad 1964-73. Ved Lorens Hansen, Egon Stokholm og Anders Gregersen. 79. bd. 1975, s. 239-242. 1.50 kr.

1274.

Græsarter ved stigende mængde kvælstofgødning og vanding 1968-71. Ved A. Gregersen. 80. bd. 1976, s. 325-351. 3.25 kr.

1336.

Vanding af kartofler dyrket på kamme og uden kamme. Stofproduktion og vandforbrug. Ved V. Jørgensen. 1977. 81. bd., s. 95-103. 5,00 kr.

1371.

Vanding af kartofler og blomkål ved høje lufttemperaturer. Indflydelse på jordtemperatur, stofproduktion og kvalitet. Ved V. Jørgensen. 1977. 81. bd., s. 439-449. 5,00 kr.

1380.

Vanding som frostbeskyttende foranstaltning i kartofler. Ved V. Jørgensen. 1978. 82. bd., s. 24-30. 5,00 kr.

1434.

Luftens og nedbørens kemiske sammensætning i danske landområder. Ved V. Jørgensen. 1978. 82. bd., s. 633-656. 7,50 kr.

1456.

Vanding mod almindelig kartoffelskurv (Streptomyces scabies). Ved S. P. Østergaard og Svend Nielsen. 1979. 83. bd., s. 201-204. 6,00 kr.

1462.

Planternes vandforbrug, klimaforhold og planteproduktion. Ved V. Jørgensen. 1979. 83. bd., s. 287-304. 9,00 kr.

1497

Vindhastighed, vandbalance og vandingsbehov 1957-78. Ved A. Gregersen og Hardy Knudsen. 84. bd. 1980, s. 111-162.

1502

Vand og kvælstofgødning til flerårigt græs og kløvergræs. Ved Anders K. Gregersen. 84. bd. 1980, s. 191-208.

1514

Vandingsfrekvensens indflydelse på udbytte og vandforbrug i byg. Ved V. Jørgensen. 84. bd. 1980, s. 335-342.

1535

Udbringning af spildevand fra kartoffelmelsproduktion (frugtvand) til landbrugsafgrøder på sandjord. Ved Frede Jensen. 85. bd. 1981, s. 47-58.

S1537

Normalværdier for vandingsbehov, afstrømning og nettovandbehov ved forskellig rodzonekapacitet. Ved A. Gregersen og H. Knudsen. 85. bd. 1981,s. 72.

1549

Mejerispildevand til landbrugsafgrøder på sandjord. Ved Frede Jensen. 85. bd. 1981, s. 159-170.

1587

Grundvandsspejlets højde og fluktationer i et hedesletteområde 1969-81. Ved V. Jørgensen. 86. bd. 1982, s. 133-140.

1595

Mineralstofbortførsel fra græsdækket jord i lysimeter efter tilførsel af mejerispildevand. Ved Frede Jensen. 86. bd. 1982, s. 193-204.

1615

Vanding af majs 1976-1980. Ved A. K. Gregersen. 86. bd 1982, s. 427-436.

1616

Østersøvand til vanding af græsmarksplanter. Ved V. Jørgensen. 86. bd. 1982. s. 437-449.

1629

Virkninger af saltholdigt vandingsvand til kartofler, gulerødder og hvidkål. Ved Villy Jørgensen. 86. bd. 1982, s. 577-590.

1643

Kvælstof i vandingsvandet til byg. Ved A. Gregersen og E. Hejlesen. 87. bd. 1983, s.141-151.

S 1668

Sandsynlige værdier for merudbytte ved vanding i vårbyg, græs og kartofler. Ved A. Gregersen og J. E. Olesen. 87. bd. 1983, s. 426.

1676

Udvaskning af næringsstoffer fra lysimeter ved tilførsel af frugtvand. Ved Frede Jensen, 87. bd. 1983, s. 489-504.

1694

Stofproduktion og næringsstofoptagelse i vinter- og vårbyg ved forskellige vandingsfrekvenser. Ved E. Hejlesen og J. B. Andersen, 88. bd. 1984, s.49-62.

S 1704a

Vand og kvælstof til almindelig rajgræs. I. Planteproduktion, vandudnyttelse, jordtemperatur og morfologisk udvikling ved kontrolleret vandtilførsel. Ved Karen Søegaard. 88. bd. 1984, s. 140-141.

S1704b

Vand og kvælstof til almindelig rajgræs. II. Planternes kemiske sammensætning ved kontrolleret vandtilførsel. Ved Karen Søegaard. 88. bd. 1984, s. 142-143.

S 1704c

Vand og kvælstof til almindelig kvælstof. III. Stomataresistens, klorofylindhold, nitratreduktase aktivitet og ribulose 1,5 difosfat caboxylase aktivitet ved kontrolleret vandtilførsel. Ved Karen Søegaard. 88. bd. 1984, s. 144-145.

S 1704d

Vand og kvælstof til almindelig rajgræs. IV. Markforsøg med græs i renbestand og iblandet hvidkløver. Ved Karen Søegaard. 88. bd. 1984, s. 146.

1718

Vanding af blomkål. Ved Villy Jørgensen og Kaj Henriksen. 88. bd. 1984, s. 265-276.

1731

Forskellige udbringningsmetoder for kvælstof til græs ved vanding. Ved Frede Jensen. 88. bd. 1984, s. 379-386.

1740

Vandforsyningens indflydelse på udbytte og kvalitet af kartofler. Ved V. Jørgensen. 88. bd. 1984, s.453-468.

1741

Delt kvælstof til majs på vandet sandjord. Ved A. K. Gregersen. 88. bd. 1984, s. 469-478.

1787

Vand og kvælstof til vinterhvede på sandjord. Ved A. K. Gregersen og E. Hejlesen. 89. bd. 1985, s. 231-240.

Afhandlinger

1956.

K. J. Kristensen: Om vandingsintensiteten i forsøgene med vanding på St. Jyndevad 1946-51. 60. bd., s. 530-544.

1960.

H. C. Aslyng og Lorens Hansen: Vandfordampning og vindhastighed ved statens forsøgsstationer. 64. bd., s. 185-212.

Meddelelser

124.

Kunstig Vanding af Have- og Markafgrøder (A), uds. 22. april 1926, 32. bd., s. 716.

409.

Foreløbig Meddelelse om kunstig Vanding af Markafgrøder (A), uds. 22. januar 1948, 52. bd., s. 51.

513.

Foreløbig meddelelse om sædskifteforsøg med vanding (A), uds. 22. april 1954, 58. bd., s. 543.

565.

Vanding mod tørke og nattefrost i tidlige kartofler, foreløbig meddelelse (A), uds. 10. januar 1957, 62. bd., s. 167.

620.

Forskelligt antal slæt i en vandet kløvergræsmark (A), uds. 16. april 1959, 64. bd., s. 179.

623.

Vanding ved forskellig gødskning til sukkerroer (A), uds. 8. maj 1959, 64. bd., s. 351.

638.

Forsøg med vanding af tulipaner (A), uds. 24. marts 1960, 64. bd., s. 731.

643.

Vanding (B), uds. 30. juni 1960, 65. bd., s. 174.

651.

Fastliggende forsøg med vanding (A), uds. 24. november 1960, 65. bd., s. 353.

670.

Forskellige mængder kaligødning og kalk til lucerne på vandet sandjord. (A), uds. 17. august 1961, 66. bd., s. 533.

760.

Vanding af kløvergræs under forskellige jordbunds- og klimaforhold. (A), uds. 4. november 1965, 70. bd., s. 123.

790.

Plasticdækning og vanding af tidlige kartofler. Uds. 18. august 1966, 70. bd., s. 542.

810.

Kvælstofgødskning til græsmarker med optimal vandforsyning. Uds. 6. april 1967, 71. bd., s. 409.

818.

Forskellig tidspunkt for påbegyndelse af vanding til korn, byg, havre og hvede. Uds. 8. juni 1967, 72. bd., s. 124.

921.

Plasticdækning og vanding af tidlige kartofler, uds. 16. april 1970.

1056.

Vanding af byg og havre på sandjord, uds. 31. august 1972.

1059.

Vanding af tulipaner efter fordampningsmåler, uds. 12. oktober 1972.

1070.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1972. Uds. 25. januar 1973.

1096.

Vanding af kartofler 1965-71. Uds. 28. juni 1973.

1117.

Vanding af byg 1968-73. Uds. 10. januar 1974.

1122.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1973. Uds. 14. februar 1974.

1138.

Vanding af græs og kløvergræs 1968-73. Uds. den 16. maj 1974.

1148.

Vanding med mejerispildevand til kløvergræs. Uds. 20. juni 1974.

1172.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1974. Uds. 16. januar 1975.

1207.

Græsarter ved stigende mængde kvælstofgødning og vanding 1968-71. Uds. 26. juni 1975.

1249.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1975. Uds. 29. januar 1975.

1284.

Vanding af grøntsager med grundvand og saltholdigt vand. Uds. 17. juni 1976.

1314.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1976. Uds. 13. januar 1977.

1387.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1977. Uds. 19. januar 1978.

1467.

Nedbør, fordampning og vandbalance 1978. Uds. 18. januar 1979.

1469.

Virkninger af varieret vandingsfrekvens i forskellige udviklingsfaser hos kartofler. Uds. 25. januar 1979.

1486.

Vanding af majs 1976-78. Foreløbige resultater. Uds. 26. april 1979.

1524

Nedbør, fordampning og vandbalance 1979. 17. januar 1980.

1549

Vanding af vårraps. Foreløbige resultater. 15. maj 1980.

1586

Nedbør, fordampning og vandbalance 1980. 29. januar 1981.

1647

Nedbør, fordampning og vandbalance 1981. 21. januar 1982.

1693

Kvælstof i vandingsvandet til hvede. 12. august 1982.

1699

Nedbør, fordampning og vandbalance 1982. 27. januar 1983.

1715

Vanding af vinterraps. 21. april 1983.

1740

Udlæg af græs og kløvergræs i vinterbyg og vårbyg 1978-1981. I. Vandet sandjord. 11. august 1983.

1761

Nedbør, fordampning og vandbalance 1983. 2. februar 1984.

1765

Kvælstoftab ved vanding med kvælstofholdigt vand. 8. marts 1984.

1806

Nedbør, fordampning og vandbalance 1984. 31. januar 1985.

1810

Vanding af rug. 21. februar 1985.

1815

Vandingsbehov i forskellige vækstfaser hos ærter. 21. marts 1985.

1816

Vanding af vinterhvede. 21. marts 1985.

 

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16