Planteavl 

Oprettet: 04-04-2003
Revideret: 08-04-2011

Planlægning og styring af vandingen

 

I Oversigten over afgrødernes tørkefølsomhed er vist de grænser for vandmangel, der ikke kan overskrides uden et udbyttetab. Det betyder, at man skal være færdig med at vande den sidste mark, med den pågældende afgrøde, den dag grænsen nås. Derfor skal man hele tiden være foran og ikke starte for sent. Begynder man først at vande den dag grænsen nås, er det kun første træk der vandes rettidigt, men alle øvrige træk vil blive vandet for sent.

En daglig vurdering af hvilke marker, der står for tur, kombineret med gode vejr- og nedbørs­prognoser er nødvendigt, hvis man skal udnytte vandingsanlægget optimalt.

Vandregnskab Online indeholder en række faciliteter, der letter udnyttelsen af prognoser i planlægning og prioritering af vandingen. Først og fremmest er det vigtigt med overblik, og det fås kun, hvis man fører en eller anden form for vandingsregnskab.

Prioritering
Hvis man ikke har tilstrækkelig kapacitet til at holde alle afgrøder velforsynet med vand, er det vigtigt at have en plan for, hvordan man vil prioritere. Man bør prioritere de mest værdifulde afgrøder først, men det er en fordel, hvis man på forhånd har udvalgt nogle marker til at udgå af vandingen, hvis kapaciteten bliver for lille.

Vandingsmængder
Når der vandes bør markerne fyldes helt op til markkapacitet - dvs. at der vandes med den mængde som underskuddet er, plus der tillægges en mængde svarende til det forventede tab. Marken vandes derfor med 5-15 pct. mere end underskuddet afhængig af vejrforholdene og hvor jævn fordelingen af vandet forventes at være.

Hvis der vandes med for små mængder i forhold til det aktuelle underskud, vil der kun gå ganske få dage inden afgrøden atter er i tørkestress. Dette bevirker, at man trods vanding måske ikke opnår noget merudbytte i forhold til uvandede marker.

Hvis man vander på en meget udtørret jord, kan man risikere at vandet fordeler sig meget uensartet, hvorved det løber ud af rodzonen i små kanaler (se billede 1). Fænomenet kaldes fingerflow og optræder bland andet i græsmarker på grovsandet jord. Ved vanding af stærkt udtørrede græsmarker anbefales derfor opvanding ad to gange f.eks. 15 + 35 mm ved et underskud på 45 mm.


Billede 1. Fingerflow. Her ses en græsmark, der netop er vandet. Græstørven er herefter fjernet og billedet afslører, at vandet har samlet sig i små kanaler og forsvundet ud af rodzonen. Vandingen har derfor haft begrænset effekt.

Hvis der er udsigt til nedbør, kan der i visse tilfælde være god mening i at vande med mindre mængder, således at nedbøren også udnyttes. Denne gode udnyttelse af vandresurserne er kun mulig, hvor der føres et detaljeret vandingsregnskab f.eks. med Vandregnskab Online.

 

Sidst bekræftet: 01-04-2014 Oprettet: 04-04-2003 Revideret: 08-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18