Af samme forfatter
Kvælstofudledningen i år 1900, som danner udgangspunkt for den danske fastsættelse af referencetilstanden i Vandrammedirektivet, synes kraftigt undervurderet af DCE.
En stor arbejdsgruppe med 49 forskere og embedsmænd har arbejdet med at definere de bedriftsbalancer, som skal anvendes til at regulere anvendelsen af kvælstof og fosfor i det tyske landbrug. Resultatet foreligger nu.
Den netop udsendte rapport fra GEUS om grundvandets tilstand og udviklingen er spændende læsning. Den bekræfter, at miljøindsatsen virker, så det generelt står godt til med grundvandet. Stort set alle danskeres drikkevand er fri for nitrat og pesticider.
Kvælstofeffektivitet som indikator NUE, Nitrogen Use Efficiency. Forslag fra EU-ekspertgruppe, og danske erfaringer.
Notatet beskriver, hvordan retentionskortene er udarbejdet, hvad usikkerheden er på retentionens størrelse samt hvilke agronomiske faktorer, der påvirker retentionens størrelse.
Danske landmænd har siden før årtusindskiftet været tvunget til at tilføre afgrøderne væsentligt mindre kvælstof, end de har behov for. Det er så slemt, at man efterhånden ikke længere kan tale om kurante varer.
Program og PowerPoint shows fra Danish Coastal Waters Conference d. 19. juni 2013.
Den netop udsendte ”Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015 – 2021” konkluderer, at hele 43 procent af grundvandet ikke forventes at ville opfylde de foreløbige miljømål for drikkevandets kemiske tilstand.
By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet et notat, hvoraf det fremgår, at drikkevandet efter vedtagelsen af de foreslåede 25 m beskyttelseszoner omkring boringer generelt set er godt beskyttet mod forurening med pesticider.
Årets høst forventes at blive på 9,5 millioner tons. Det er tæt på rekorden på 9,6 millioner tons fra 1990. Der er imidlertid tale om store variationer landet over. Således har mange landmænd haft en kornhøst langt under det niveau, de har været vant til.
Årets kornhøst forventes kun at blive på ca. 8,2 millioner tons eller ca. 10 pct. mindre end gennemsnittet af de foregående seks år. Det skyldes primært et fald i kornarealet på 58.000 ha og et skuffende udbytte af vinterbyg.
Årets kornhøst forventes kun at blive på ca. 8,4 millioner tons, eller ca. 8 pct. mindre end i de foregående år. Primært vårbyggen skuffer. Den skuffende høst i andre lande giver udsigt til stigende kornpriser.
Forskere ved Sveriges Landbohøjskole har ved modelberegninger fundet ud af, at kvælstofudvaskningen var lige så stor i 1800-tallets svenske jordbrug, som den er i dag.
Den danske kornhøst 2005 forventes at blive på 9,1 mio. tons. Det er en stigning på 0,17 mio. tons i forhold til 2004.
Dansk Landbrugsrådgivning | Landscentret har bl.a. ud fra oplysninger hentet hos DLG, der er landets største grovvarevirksomhed, udgivet en pjece, som punkt for punkt redegør for det tab, dette politiske krav har påført landbruget.
Danmarks Statistik bekræfter Landscentrets høstprognose fra august 2003: Høsten af korn i 2003 blev middelstor med 9,1 mio. tons, hvilket er 3 % højere end i 2002.
Pæn evaluering af DMU, men med adskillige løftede pegefingre.
Det samlede kornudbytte forventes at blive på samme niveau som i 2000 - i størrelsesordenen 9,4 mill. tons. Hvis det regnfulde vejr fortsætter, må der dog forventes en reduktion på omkring 200.000 tons.