Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-02-2011

  

Oprettet: 19-02-2010

Nye regler om enkeltbetaling 2010

FødevareErhverv har offentliggjort den bekendtgørelse og vejledning, der gælder for ansøgningsrunden 2010.


FødevareErhverv har nu offentliggjort den bekendtgørelse og vejledning, der gælder for ansøgningsrunden til enkeltbetaling 2010. Nedenfor er lavet en oversigt over væsentlige ændringer.

 

Bekendtgørelse nr. 157 af 15. februar 2010 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen trådte i kraft den 17. februar 2010, og er gældende for ansøgningen indgivet i 2010 eller senere.

 

Der er foretaget følgende væsentlige ændringer af reglerne:

 

Frist for indsendelse af markkort er 21. april 2010

Af bekendtgørelsens § 2, stk. 2 fremgår det som noget nyt, at ansøgeren senest den 21. april 2010 skal indsende markkort, hvorpå alle bedriftens arealer er indtegnet og identificeret med samme nummer og med samme areal som anført i ansøgningen. Tidligere har markkort kunnet indsendes efter ansøgningsfristen, men dette er ændret fra i år. Indkommer markkortet efter ansøgningsfristen anses hele ansøgningen for at være for sent indsendt.

 

Bagatelgrænse

I bekendtgørelsens § 3 fremgår den nye bagatelgrænse for ansøgning, hvorefter man kan søge enkeltbetaling, hvis man enten råder over mindst 2 ha støtteberettiget landbrugsjord med tilhørende betalingsrettigheder eller modtager husdyrstøtte (handyrpræmier, moderfårpræmier eller præmier for særlige betalingsrettigheder) svarende til minimum 300 EUR (ca. 2.230 kr.) Bagatelgrænsen er tidligere omtalt i meddelelsen Bagatelgrænser for ansøgning om enkeltbetaling og præmier i 2010

 

Støtte til proteinafgrøder og energiafgrøder er bortfaldet

Der kan ikke længere søges støtte til protein- og energiafgrøder. Ifølge bekendtgørelsens § 9 vil den støtte, der stilles til rådighed for Danmark i forbindelse med afkobling af støtten til proteinafgrøder i 2010 blive anvendt til at forhøje værdien af samtlige betalingsrettigheder.

 

Der etableres en ny tilskudsordning til flerårige energiafgrøder. Reglerne for denne ordning forventes at være fastlagt primo marts 2010. Der kan allerede nu tilkendegives ved x i Fællesskemaet, at man gerne vil deltage i ordningen.

 

Basisværdi af betalingsrettigheder og graduering i 2010

Basisværdien af betalingsrettigheder tildelt for omdriftsarealer forventes i 2010 at blive ca. 2.227 kr, mens basisværdien for en betalingsrettighed tildelt for permanent græs forventes at blive ca. 2.102 kr.

 

Gradueringen (nedsættelsen) af landmandens samlede støttebeløb er i 2010 8%. Beløbet fradrages inden udbetaling til landmanden og overgår til landdistriktsordningerne. Der betales ikke graduering af de første 5.000 EUR (ca. 37.200 kr.). Som i 2009 gælder det, at landmænd, der modtager mere end 300.000 EUR i støtte, får et yderligere fradrag i støtten på 4 % af det beløb, der overstiger 300.000 EUR (ca. 2.232.000 kr.). (Progressiv graduering)

 

Vildt- og barjordsstriber

Ved vildtstriber forstås striber i marken, som er tilsået med vildt og bivenlige plantearter. De må max. være 6 meter brede, og der skal være min. 6 meter mellem striberne. Vildtstriberne må maksimalt udgøre 10 % af markens areal.

 

Barjordsstriber, rundt om alle typer af støtteberettigede arealer, må max. være 2 meter brede. Striben må mekanisk holdes fri for plantevækst. Dog må der ikke undlades plantedække på arealer der ligger nærmere end 5 meter fra søer, åbne vandløb, kystlinjer samt beskyttede fortidsminder (efter Museumsloven § 29e)

 

Insektvolde kan hele året etableres på alle støtteberettigede landbrugsarealer. Sådanne volde må ikke være højere eller bredere, end de kan pløjes væk.

 

Vildtstriber, barjordsstriber og insektvolde skal ikke anmeldes særskilt i markplanen i Fællesskemaet eller indtegnes separat på markkort.

 

Vildtagre, afgrødekode 271 er ikke et støtteberettiget landbrugsareal, da sådanne arealer anses som rekreative arealer på linje med golfbaner.

 

Landscentret samt Landbrug & Fødevarer arbejder stadigvæk på at få vildtagre godkendt som støtteberettiget afgrøde.

 

Definitionen af træer og buske er ændret

Grænsen på 50 buske eller træer pr. ha er fra 2010 konkretiseret, og det fremgår nu af bekendtgørelsens § 15, at der på landbrugsarealer højst må være 50 træer eller buske pr. hektar på over en meter i højden.

 

Klyngebegrebet er udvidet fra mere end 2 til mere end 3 træer/buske over 1 meter i højden pr. 100 m2. Læs mere om optælling af træer i bilag A.1.

 

Ikke-landbrugsmæssige aktiviteter på arealer

Der er indsat en ny bestemmelse i bekendtgørelsens § 16, hvor det fremgår, at arealer, hvortil der søges støtte, kan anvendes til ikke-landbrugsmæssige formål i det omfang, det ikke påvirker landbrugsproduktionen og arealets karakter af landbrugsareal. Det fremgår af vejledningens Bilag B, at det er en betingelse for anvendelse til andre formål, at landbrugsaktiviteten kan udføres uden at blive væsentligt begrænset på grund af omfanget, typen, varigheden og tidspunktet for den ikke landbrugsmæssige anvendelse. Anvendelsen til ikke-landbrugsmæssige aktiviteter må derfor ikke have en karakter eller omfang, at arealets primære anvendelse bliver andet end landbrug. Bemærk at arealer, som benyttes til landingsbane og sikkerhedszone i forbindelse med alle former for flyvning, fortsat ikke er støtteberettigede.

 

Som i de tidligere år tillades en række aktiviteter på arealerne, hvis aktiviteterne foregår i en begrænset periode. Perioden er udvidet, så de tilladte aktiviteter kan foregå i op til 28 dage om året, dog kun 8 dage i perioden 1. april – 31. august. Tilladte aktiviteter er f.eks. militære øvelser, anlægsarbejder, pløjestævner, sportsarrangementer, koncerter o.l. Læs mere i vejledningens Bilag B. Ønsker en landmand at anvende arealer til andre aktiviteter end de i vejledningen nævnte eller for en længere periode end 28 henholdsvis 8 dage, skal FødevareErhverv ansøges om dette. Alternativt kan landmanden undlade at søge støtte for arealet.

 

Rydning af skov eller ikke-støtteberettigede permanente afgrøder

Et areal, hvorpå der har været skov eller ikke-støtteberettigede permanente afgrøder (f.eks. juletræer eller pyntegrønt), kan kun danne grundlag for udbetaling af støtte, hvis rødderne er fjernet inden begyndelsen af det kalenderår, hvori der søges støtte til arealet, således at pløjning af arealet kan ske.

 

Afgræsning af udyrkede arealer må ikke finde sted

Det er ikke længere tilladt at lade udyrkede arealer afgræsse. Dog må afslået plantedække fra arealerne fjernes og udnyttes. Afgræsses arealerne skal de anmeldes som et dyrket areal med de relevante afgrødekoder.

 

GLM

Reglerne om GLM er foreløbig uændrede, men det forventes, at der inden ansøgningsfristen vedtages en ændring af reglerne, så der indføres krav om årlig slåning af alle græsarealer (både græs i omdrift og permanent græs) Slåningen kan erstattes af en afgræsning. Desuden forventes en forlængelse af slåningsperioden, så slåning kan ske i perioden 1. juli til 15. september. Slåningsperioden for permanente græsarealer er pt. i juli og august – og kan erstattes med afgræsning.

 

Udnyttelse af betalingsrettigheder

Kravet om udnyttelse af betalingsrettigheder blev ændret i forbindelse med vedtagelsen af sundhedstjekket af EU’s landbrugsreform i efteråret 2008. Det betyder, at betalingsrettigheder nu skal udnyttes mindst hvert andet år. Bliver de ikke det, vil de blive inddraget til den nationale reserve.

 

For ansøgningsåret 2010 betyder det, at betalingsrettigheder, der ikke er udnyttet i 2009 skal udnyttes i 2010, hvis rettighederne skal bevares. Råder en landmand over for mange betalingsrettigheder, og er en del af disse ikke udnyttet i 2009, kan han i ansøgningen for 2010 angive, at han ønsker disse betalingsrettigheder udnyttet først. Angives dette, vil FødevareErhverv udnytte rettighederne før andre rettigheder i ansøgningen.

 

Sidstnævnte metode er ændret, idet det tidligere har været sådan, at landmanden i ansøgningen kunne angive betalingsrettigheder, han ikke ønskede udnyttet. Fra 2010 er der i stedet for mulighed for at angive betalingsrettigheder, der ønskes udnyttet først.

Sidst bekræftet: 19-02-2010 Oprettet: 19-02-2010 Revideret: 19-02-2010

Forfatter

Anlæg & Miljø
Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ændring af afgrødekoder i Fællesskema 2018 efter ændringsfristen
Fristen for ændringer i Fællesskema 2018 var 15. maj 2018. Det er dog fortsat muligt at ændre afgrødekoder og tilrette anme...
23.05.18
Love & Regler
På denne side finder du links til love, bekendtgørelser og forordninger indenfor krydsoverensstemmelse.
04.05.18
MFO-sommerkontrol og risiko for nedsat grøn støtte
Hvert år underkendes der MFO-brak og MFO-lavskov ved sommerkontrol i juli måned. Sørg for, at der er anmeldt mindst 5 pct. ...
02.05.18
Oversigt over frister i Fællesskema og Gødningskvoteskema 2018
Ansøgningsfristen for grundbetaling og grøn støtte er 20. april 2018, og ændringsfristen er 15. maj 2018. Der kan søges til...
30.04.18
Minivådområder og Fællesskema 2018
Minivådområder med tilsagn kan få arealstøtte, hvis arealet overholder betingelserne under art. 32. Etableres minivådområde...
13.04.18