Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-08-2011

RegelInfoFri - 042

Oprettet: 26-08-2010

Husdyrgødning fra plasmacytoseramte minkbesætninger, 2010/2011

I tilfælde af plasmacytose hos mink er det i lighed med tidligere år muligt at få nedsat udnyttelseskravet, hvis der er tale om hygiejniseret minkgylle.

 

Gødningen fra plasmacytoseramte besætninger skal hygiejniseres ifølge Plantedirektoratets vejledning. Ansøgningsskema om dispensation kan hentes i Word-format eller i PDF-format.

Vær opmærksom på, at det er minkavleren og ikke en eventuel modtager af gyllen, der kan søge om den nedsatte udnyttelsesprocent.

Udnyttelsesprocenter

Plantedirektoratet accepterer i lighed med tidligere dispensationsansøgninger en nedsat udnyttelsesprocent på 20 pct. for efterårsudbragt gylle og på 25 pct. for forårsudbragt gylle, hvis forudsætningerne er i orden.

Bemærk, der gives ikke lov til at anvende nedsat udnyttelsesprocent til fast staldgødning.

Tabel 1. Krav til udnyttelse af hygiejniseret gødning fra mink.

Udbringningstidspunkt

Gylle

Fast staldgødning

Efterår

20 pct.

65 pct.

Forår

25 pct.

65 pct.

Hvis særlige forhold på ejendommen giver forventning om, at det ikke er muligt at opnå de skitserede udnyttelsesprocenter, kan man søge om nedsættelse til et lavere niveau.

Man får ikke dispensation for kvælstofindhold pr. ton. Den nedsatte udnyttelsesprocent på 25 pct. i foråret (henholdsvis 20 pct. i efteråret) skal beregnes af "det normale indhold".

Hvis man får dispensation, skal den gylle, der er omfattet af dispensationen, anføres som ”blandet gylle” i gødningsregnskabet.

Lavt indhold af kvælstof, men uændret antal dyreenheder

Selvom der er et væsentligt lavere indhold af kvælstof i den hygiejniserede minkgylle, går der alligevel 34 årstæver til en dyreenhed.

Udbringning

Selvom man har fået et påbud om hygiejnisering af gødningen, er der ikke samtidig givet påbud om en særlig håndtering af gødningen ved udbringning, ud over at den skal udbringes 300 meter fra pelsdyrfarme. De almindelige regler for udbringningstidspunkter gælder stadig, og det vil for gyllens vedkommende sige, at det må udbringes fra 1. februar og frem til høst.

Fødevarestyrelsen godkender rengøring og desinfektion af farmen, hvis gyllen er hygiejniseret, og selve gylletankens overflade og arealet i umiddelbar nærhed af gylletanken er desinficeret. Det er altså ikke en forudsætning for godkendelse af rengøringen, at gyllebeholderen er tom.

Værdi og afsætning af hygiejniseret gylle

Muligheden for at anvende den nedsatte udnyttelsesprocent skyldes, at hygiejniseret gylle indeholder væsentlig mindre kvælstof end almindelig gylle, da op til 90 pct. af ammoniumdelen kan være fordampet ved selve hygiejniseringen. Hvis hygiejniseringen er foregået i en kølig periode (under 10 °C), vil fordampningen måske kun være 50 pct. - anvend derfor en kvælstofanalyse i forbindelse med den endelige anvendelse af den hygiejniserede gylle.

Afsætning til økologiske bedrifter

Hvis der skal afsættes hygiejniseret gylle til økologiske bedrifter, skal man kontakte Plantedirektoratet, Økologi for at søge om tilladelse til anvendelse.

Sidst bekræftet: 26-08-2010 Oprettet: 26-08-2010 Revideret: 26-08-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Konsulent

Susi Lyngholm

Regelteam


Konsulent, agronom

Marianne Haugaard-Christensen

Regelteam


Af samme forfatter

Forventede miljøregler i 6 nordeuropæiske lande i 2020
SEGES har indsamlet en række miljøregler inden for landbrug i et regneark, så reglerne i de 6 lande kan sammenlignes. Indsp...
20.12.19
Se behov for målrettede efterafgrøder 2020 på Landmand.dk
SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser procent målrettede efterafgrøder 2020 for det eller de kystvand...
12.12.19
7. og sidste opdatering af visning af satellitkontrol i landmand.dk
Se om du har røde marker i Landmand.dk efter opdateringen 15. oktober. Der er i alt 900 røde marker, der vil få fysisk kont...
24.10.19
2. udgave af gødskningsvejledningen 2019
Landbrugsstyrelsen har opdateret Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2019/20.
11.10.19
Landbrugsstyrelsens breve om efterafgrødekrav skaber usikkerhed
Landmændene bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er udelukkende information o...
13.09.19