Af samme forfatter
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekniske og organisatoriske foranstaltninger for sikre et passende sikkerhedsniveau.
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
Landsaftalen18.02.20
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
Landsaftaler18.02.20
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
Datatilsynet har offentliggjort en ændret praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet.
Datatilsynet har i en konkret sag vurderet, at kryptering på transportlaget var tilstrækkeligt.
Datatilsynet har i en nyhed oplyst om deres fokusområder for efterårets tilsyn.
Datatilsynet slår i en ny sag hårdt ned på manglende sletning af kundeoplysninger.
Værktøjer14.02.18
Her samles kontraktparadigmer udarbejdet eller kvalitetssikret af Jura & Skat.
Få et overblik over, hvad projekt Ejerskifte 2020 har opsamlet af viden og udviklet af værktøjer, som du kan anvende i forbindelse med dit ejer- eller generationsskifte.
En kontant stiftelse betyder, at minimumskapitalen på stiftelsestidspunktet skal være til stede i form af kontanter. Disse kontanter er typisk indsat på en konto i et pengeinstitut, der er oprettet i selskabets navn.
Selveje opfattes i dag ikke kun som personligt eje. Mange landmænd, unge som ældre, har en bred forståelse af, hvad det indebærer at være selvejer.
Skabeloner til stiftelse af komplementarselskab og partnerselskab
Reglerne om indsamling og registrering af oplysninger om ”reelle ejere” i selskabsloven og en række andre love er trådt i kraft den 23. maj 2017.
Teaser: Igangværende forhandlinger om den kommende Brancheaftale med vilkårene for dyrkning og kontrahering af sukkerroer giver usikkerhed om sukkerkontrakter, hvilket kan få betydning for forpagtningskontrakter, hvor sukkerkontrakter er involveret.
Selskabsret07.09.15
I forbindelse med planlægning af dit generationsskifte, bør du overveje, om generations-skiftet med fordel kan gennemføres ved at lægge virksomheden inklusiv ejendom ind i et selskab.
Selskabsret07.09.15
I forbindelse med planlægning af et generationsskifte bør det overvejes, om generationsskiftet med fordel kan gennemføres ved at lægge virksomheden inklusiv ejendom ind i et selskab.
Landbrugsloven indeholder en række bestemmelser, der kan have betydning for dig som køber. Det er nemlig denne lov, der fastlægger betingelserne for, hvem der kan købe og forpagte landbrugsejendomme, og hvilke betingelser køberen skal opfylde.
Landbrugsloven indeholder en række bestemmelser, der kan have betydning for dit generationsskifte. Det er nemlig denne lov, der fastlægger betingelserne for, hvem der kan købe og forpagte landbrugsejendomme, og hvilke betingelser køberen skal opfylde.
Pjecen skal give landmanden et overblik over de overvejelser, han bør gøre i forbindelse med valg af virksomhedsform.
Selskaber har pligt til snarest og senest 15. juni at registrere de ejere, som ejer mere end 5 pct. af selskabskapitalen, i det nye Ejerregister
Betalingserklæring bliver ofte brugt, hvis selskabet for eksempel skal opløses uden hjælp fra en likvidator, og selskabet ikke skylder noget til det offentlige eller andre kreditorer.
Frivillig likvidation bliver ofte brugt, når selskabet skal opløses med hjælp fra en likvidator, fordi det skal klarlægges, hvordan selskabets midler skal fordeles.
Bliv ajourført om kriserådgivning og den nyeste juridiske viden fra SEGES.
Standard forpagtningskontrakten er nu opdateret, så de nye regler om grundbetaling mv. er indeholdt i aftalen.
Opløsning25.03.15
Når det er besluttet at opløse et selskab, er der en række overvejelser, du bør have, inden du beslutter, hvordan dit selskab skal opløses. På denne side kan du læse mere om de forskellige måder, et selskab kan opløses på.
Omdannelsen25.03.15
Kommer du i en situation, hvor din nuværende selskabsform ikke længere passer din nuværende situation, kan du overveje en selskabsomdannelse.
Beslutningen om hvordan man skal organisere sit selskab, er vigtig, da der findes flere forskellige ledelses- og bestyrelsesstrukturer. Derfor har vi på denne side samlet en række informationer, som kan hjælpe dig i processen.
Kapitalnedsættelse er, når et selskab reducerer dets værdi. Et selskab kan f.eks. opkøbe sine egne aktier og annullere dem for på den måde at nedsætte kapitalen.
En kapitalforhøjelse medfører, at der tilføres ny kapital til selskabet.
Ved en aktieoverdragelse sælges der aktier eller anparter i et selskab. Aftalen herom indgås med selskabets aktionærer/anpartshavere, og driften fortsætter uændret i det eksisterende selskab.
Når man ejer et selskab, er der kun to måder, hvorved man lovligt kan modtage aktiver fra selskabet. Dette er i form af løn eller udbytte.
I modsætning til kontant stiftelse, hvor minimumskapitalen på stiftelsestidspunktet skal være til stede i form af kontanter, sker stiftelse ved indskud af enkelt aktiver. Dette kaldes apportindskud.
Stiftelse24.03.15
Det er vigtigt at overveje, hvilken form din virksomhed skal drives i, når dit selskab skal stiftes. Læs her om de overvejelser, du skal gøre, inden du stifter, og hvilke stiftelsesformer, du kan vælge.
Som en konsekvens af den ændrede landbrugslov er der pr. 1. januar 2015 trådt en ny bekendtgørelse om reglerne i landbrugsloven i kraft.
Alle nye og eksisterende A/S, P/S, ApS og IVS er forpligtede til at registrere deres ejere i et nyt Ejerregister, hvis de ejer 5 procent eller mere i selskabet.
Folketinget vedtog 11. december 2014 ændringsforslag til landbrugsloven. Reglerne om bestemmende indflydelse for selskaber samt reglerne om fortrinsstilling ophæves.
Fødevareministeren har den 9. oktober fremsat ændringsforslag til landbrugsloven. Reglerne om bestemmende indflydelse for selskaber samt reglerne om fortrinsstilling foreslås ophævet
Et ændringsforslag til landbrugsloven er netop sendt i høring. Reglerne om bestemmende indflydelse for selskaber samt reglerne om fortrinsstilling foreslås ophævet
Regeringen har annonceret, at der er ændringer af landbrugsloven på vej. Reglerne om bestemmende indflydelse for selskaber samt reglerne om fortrinsstilling står til ophævelse.
Som bekendt vedtog folketinget den 13. december 2012 en række ændringer af landbrugsloven, som for størstedelen trådte i kraft den 1. januar 2013.
Folketinget vedtog den 11. september en række ændringer af landbrugsloven. En stor del af ændringerne træder allerede i kraft den 1. januar 2013!
I notatet finder du mere information om rådgiverens rolle og ansvar.
Se konsulentaftale.
Se notat.
Se fuldmagten.
Skal min virksomhed, eller dele heraf, drives som kapitalselskab?
FødevareErhverv (nu: NaturErhvervstyrelsen) har ændret praksis i forhold til landbrugslovens § 20.
Læs Notat om omdannelse af selskab.
Se notat om Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Se notat om kapitalnedsættelse i selskab ved udbetaling i andre værdier end kontanter.
Se beretning vedr. kapitalnedsættelse på ekstraordinær generalforsamling.
Se skabelon til Bestyrelsesberetning.
Se Forslag om kapitalnedsættelse.
Læs Fagligt notat om kapitalnedsættelse.
Se notat om Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Se notat vedr. kapitalforhøjelse i selskab ved indskud af bestående virksomhed/enkelte aktiver.
Se skabelon til Bestyrelsesredegørelse i henhold til selskabslovens § 161, stk. 2.
Beretning vedr. kapitalforhøjelse på ekstraordinær generalforsamling.
Skabelon til bestyrelsesberetning.
Eksempel på forslag om kapitalforhøjelse.
Se notat om kapitalforhøjelse.
I forlængelse af ændringerne af landbrugsloven, som trådte i kraft 1. april 2010, har FødevareErhverv sendt udkast til nyt cirkulære og ny vejledning i høring.
Den 1. april 2010 trådte en række ændringer af landbrugsloven i kraft. En række personlige betingelser for at kunne erhverve en landbrugsejendom er blevet ophævet, således at der kun er få betingelser tilbage.
I forlængelse af aftalen om Grøn Vækst har fødevareministeren den 7.10.2009 fremsat forslag til lov om ændring af landbrugsloven. Lovforslaget indeholder væsentlige ændringer af erhvervelsesreglerne, og fortrinsstillingsreglerne foreslås nu også ophævet
I forlængelse af aftalen om Grøn Vækst har FødevareErhverv sendt udkast til lovforslag vedrørende ændring af landbrugsloven i høring. Høringsudkastet indeholder en række væsentlige ændringer af loven, ikke mindst af erhvervelsesreglerne.
Den nugældende landbrugslov indeholder ingen begrænsninger for, hvor mange bygningsløse ejendomme, en landmand må eje. Det eneste krav, der stilles, er, at der på en af ejendommene, landmanden ejer, er et stuehus, hvorfra bopælspligten kan opfyldes.
Fødevareministeren har den 25. april 2007 fremsat et ændringsforslag til landbrugsloven, der har til formål at tilpasse reglerne om bopælspligt til den EF-dom, der tidligere på året blev afsagt vedrørende den danske bopælspligt.
EF-Domstolen afsagde den 25. januar 2007 en dom, hvori det slås fast, at landbrugslovens bopælskrav er i strid med reglerne om kapitalens frie bevægelighed.
Jordbrugskommissionen har taget stilling til, at der ikke kan opnås tidsubegrænset dispensation fra landbrugslovens bopælspligt i tilfælde, hvor der er sket overdragelse til en samlever. Dette uanset at ejendommen har været i slægtens eje i mere end 75 år
To personer, hvor den ene var forpagter af en landbrugsejendom og den anden var landmand
I notatet gennemgås landbrugslovens regler, hvor der er tale om erhvervelse af en anpart i en landbrugsejendom, som i forvejen ejes af flere personer, og hvor erhverver vil købe anparten i henhold til landbrugslovens regler om familiehandler.
Man kan ikke i henhold til landbrugslovens regler om fortrinsstilling have mere end en hovedejendom, men hvor flere ejendomme ejes af flere personer i sameje, kan hver af disse personer ved opfyldelse af landbrugslovens regler have en hovedejendom.
Standardkontrakt til brug mellem landmænd ved indgåelse af aftaler om køb og salg af korn m.v.
Der er ikke efter landbrugsloven mulighed for, at holdingselskaber kan eje selskaber, der ejer landbrugsejendomme.
Hvis du går i byggetanker, bør du som noget af det første kontakte en professionel rådgiver - f. eks. en bygningskonsulent - som kan guide dig gennem byggeriets mange faser og risici.
Direktoratet for FødevareErhverv har defineret omfanget af landbrugslovens regler om fradragsarealer, jf. lovens § 13, stk. 7, hvor der er indgået aftaler om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
Direktoratet for FødevareErhverv har defineret omfanget af landbrugslovens regler om fradragsarealer, jf. lovens § 13, stk. 7, hvor der er indgået aftaler om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
Momsnævnet har 1. april 1989 besluttet, at en momsregistreret skadevolder, når aktiviteten er et led i erhvervsvirksomheden og skadelidte ikke selv er momsregistreret, kan fratrække momsen i sit mellemværende med Told og Skat
Dom fra Østre Landsret. Bopælskravet i landbrugslovens § 16, hvorefter en erhverver af en landbrugsejendom, hvis areal ikke overstiger 30 ha, skal tage fast bopæl på ejendommen, var ikke i strid med EF-traktatens artikel 43 om fri etableringsret.
Loven giver bl.a. mulighed for at opnå tilskud til genplantning efter stormfald, hvis man tilplanter med robust skov, og har en basisforsikring mod stormfald. Vedr. genplantning efter orkanen den 3. og 4. december 1999 se specielt § 33 i loven.
Ved køb af delvis nedbrændt ejendom oplyste DLR til køber, at der medfulgte en brandforsikringssum på ca. 560.000 kr. Da forsikringsselskabet efterfølgende fradrog et beløb som følge af selvbyggeri, fandtes DLR pligtig at godtgøre køber dette beløb.
Erstatning for brandskade på en fast ejendom, der var nyforsikret, var i henhold til policebestemmelserne med rette reduceret som følge af en værdiforringelse på grund af slid og ælde på mere end 30 %.