Relaterede sider
Vejledningen handler især om de betingelser, der gælder for at ekspropriere efter planloven fra 1. januar 2019. Herudover er der et kort afsnit om klageadgang og om taksationsmyndighedernes afgørelse om erstatning.
Læs helt kort om hvad Grønt Danmarkskort er for noget og om status på arbejdet.
Med ændringen af planloven i år 2017 er planprocessen blevet forenklet, så der i stedet for den generelle minimumsfrist på 8 uger er blevet indført en differentieret høringsmodel.
For at gøre det mere attraktivt at bo og leve i landdistrikterne er grænserne for, hvornår der kræves landzonetilladelse til til- og ombygning af et helårshus i landzone, hævet fra 250 m2 til 500 m2.
Inddragelse af tilforpagtede og samejede arealer.
Grønt Danmarkskort forpligter kommunen og får derved betydning for landmænd og andre borgere. Se her eksempel på afgørelse, der lægger vægt på Grønt Danmarkskort.
Får du et påbud om at retablere natur efter planloven eller naturbeskyttelsesloven, kan kommunen ikke kræve en retableringsplan. Det fremgår af en ny landsretsdom.
Med planloven fra 2017 er de nationale interesser indsnævret til 4 områder. Ét område er erhverv, herunder jordbrug og større husdyrbrug. Et andet område er natur. Det har betydning i forhold til kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner.
Flytning af jord kan kræve anmeldelse til kommunen og i nogle tilfælde tilladelse fra kommunen.