Feedback Form

MEST LÆSTE ARTIKLER PÅ LANDBRUGSINFO
Begivenheder
5dec
05-12-2016: KURSUS - Opkvalificering af bedriftsrådgivere - Aalborg
Modul 1: Krydsoverensstemmelse (KO), God Landbrugsmæssig stand (GLM), bedriftsbesøg samt rådgiveransvar.
• • • Læs mere
7dec
07.12.2016: Udviklingsdage for økologikonsulenter
På Kaløvig Center i Rønde
• • • Læs mere
Kurser
5dec
05-12-2016: KURSUS - Opkvalificering af bedriftsrådgivere - Aalborg
Modul 1: Krydsoverensstemmelse (KO), God Landbrugsmæssig stand (GLM), bedriftsbesøg samt rådgiveransvar.
• • • Læs mere
7dec
07.12.2016: Udviklingsdage for økologikonsulenter
På Kaløvig Center i Rønde
• • • Læs mere
14dec
14-15.12.2016: Planteværn for professionelle sprøjteførere
SEGES og LMO udbyder et fagkursus om plantebeskyttelse for den professionelle sprøjtefører.
• • • Læs mere
15dec
15.12.2016 OptiMek workshop om mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Ukrudt koster store udbyttetab i økologisk planteavl. Samtidig indsnævres mulighederne for herbicidanvendelse især i mindre konventionelt dykrede afgrøder. Tilsammen kalder det på nye innovative metoder til en effektiv ukrudtsbekæmpelsesstrategi.
• • • Læs mere
Nyt om planteproduktion
Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hvis der er økologiske frø af den ønskede sortsgruppe på markedet.
• • • Læs mere
Kerb 400 SC er nu også godkendt til mindre anvendelse i strandsvingel og hundegræs
Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES Planter og Miljø udvidet den eksisterende godkendelse til mindre anvendelse af Kerb 400 SC i alm. rajgræs udlagt i dæksæd til også at omfatte strandsvingel og hundegræs.
• • • Læs mere
Kontrol af handelsgødninger 2016
NaturErhvervstyrelsens kontrol af den kemiske sammensætning af handelsgødninger i 2016 viser et underindhold ud over toleranceværdien i 4, 4 og 1 pct. for henholdsvis N-, P- og K- gødninger.
• • • Læs mere
Kvælstofpåvirkning af grundvand
GEUS har i rapporten: National Kvælstofmodel - Kvælstofpåvirkning af grundvand beregnet konsekvenserne for grundvandets nitratindhold af Fødevare- og landbrugspakken. Denitrifikation under rodzonen er dog ikke medregnet, så resultatet er for pessimistisk.
• • • Læs mere
Seneste artikler
Interessenterne er med til at kvalificere din strategi
Med interessantanalysen får du et hurtigt overblik over, hvor din virksomheds styrker såvel som svagheder ligger. Analysen er et stærkt og virkelighedsnært værktøj, fordi det tager udgangspunkt i, hvordan dine vigtigste interessenter oplever virksomheden.
• • • Læs mere
Majssorter til 2017
Resultaterne fra forsøg med majssorter til helsæd, kolbe- og kernemajs kan nu ses på Sortinfo. Vælg kun majssorter, som er afprøvet i Landsforsøgene.
• • • Læs mere
Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hvis der er økologiske frø af den ønskede sortsgruppe på markedet.
• • • Læs mere
SKATM-2016-29-01. Insolvent dødsbo. Gaver givet før dødsfald kunne ikke tilsidesættes. Skattefrihed
Gaver givet før dødsfald med henblik på at gøre boet skattefritaget kunne ikke tilsidesættes i skattemæssig henseende, da gaverne var gyldige og reelle.
• • • Læs mere