Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-05-2010

FarmTest - bygninger nr. 33

Oprettet: 09-06-2006

FarmTest - Transientbeskyttelse af elinstallationer


i landbruget
- planlagt FarmTest

Elektronisk udstyr i stalde er sårbart over for overspændinger på el- og telenettet som følge af lynnedslag. Det viser en række tilfælde af nedbrud på fodrings- og vandforsyningsanlæg, AMS og ventilationsanlæg. Overspændinger (transienter) kan også forsages ved start/stop af kraftige motorer.

Lynnedslag
Lynnedslag


Baggrund
Forsikring og Pension oplyser, at antallet af skader i 2003 i landbruget som følge af kortslutning, var 1.203 på løsøre og 2.696 på bygninger. Et stort antal af disse kortslutningsskader skyldes formentlig lynnedslag. Samlede udbetalte erstatninger beløb sig i 2003 til 37,8 mio. kr.

Længerevarende nedbrud i de nævnte installationer bringer landmanden i en yderst vanskelig situation, da manuel fodring, malkning og ventilation i store besætninger er umuligt. Konsekvensen kan blive, at dyr lider eller i værste fald dør inden fejl/skader er udbedret. Generende driftsstop vil desuden ofte betyde driftstab og tab af elektronisk lagret driftsdata.

Med en transientbeskytter er det sandsynligvis muligt at opnå en høj grad af beskyttelse mod lynnedslag og andre typer af overspændinger. Landmanden kan hos nogle forsikringsselskaber opnå en væsentlig reduktion i selvrisikoen ved at få opsat transientbeskyttelsesudstyr i ejendommens elektriske installation.


Formål
Formålet med denne FarmTest er at undersøge i hvilket omfang der benyttes transientbeskyttelse i stalde, og hvilket udstyr der benyttes. Ligeledes skal de økonomiske forhold ved at benytte og ikke benytte udstyret undersøges og belyses.

Mål

  • Beskrive og kortlægge typer af transientbeskyttelsesudstyr samt vejledende priser.
  • Vurdering af den beskyttelsesgrad som transientudstyret giver (eller lover!).
  • Forsikringsselskabernes præmiepraksis i relation til anvendelsen af transientbeskyttelse.
  • Cost/benefit angående investering/ikke investering i transientbeskyttelsesudstyr.
  • Kortlægning af transientbeskyttelsesudstyr i tilfældigt udvalgte svine- og kvægstalde.


Indhold
FarmTesten indeholder fire delelementer:

Del 1: Planlægning og forberedelse af FarmTesten. Stalde skal udvælges til besøg, kortlægning og eventuelt test.

Del 2:
Beskrive og kortlægge typer af transientbeskyttelsesudstyr samt vejledende priser herpå med henblik på at lave en markedsoversigt.

Del 3: Følsomme installationer og transientbeskyttelsesudstyr i tre svinestalde og tre kvægstalde kortlægges med henblik på at vurdere, i hvilket omfang installationerne er transientbeskyttet. Desuden besøges et antal svine- og kvægstalde med henblik på at kontrollere transientbeskyttelsesudstyret. Dette gøres ved at tjekke den visuelle indikator på transientbeskytteren.

Del 4: Cost/benefit beregninger på transientbeskyttelsesudstyr samt vurdering af forsikringsselskabernes praksis på området.

Undersøgelsen gennemføres i perioden fra juli 2006 til december 2006.

Projektdeltagere
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik

Konsulent Jørgen Pedersen
Konsulent Henrik Frederiksen
Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen


til top

Sidst bekræftet: 27-05-2008 Oprettet: 09-06-2006 Revideret: 09-06-2006

Forfatter

Anlæg & Miljø
Innovationskonsulent

Jørgen Pedersen

AgroTech


Henrik Frederiksen

Af samme forfatter

FarmTest om radrensning i majs og vinterraps
FarmTesten beskriver tilgængelig teknik og videregiver erfaringer fra praksis. Der er bl.a. fokus på korrekt indstilling af...
18.03.11
Biobrændsler - FarmTest
Informationer om mindre stokerfyrede biobrændselsfyr, fyring med pilleflis samt biobrændselsfyr med integreret oliepresser.
30.07.10
Biobrændsler - generelt
Information om biobrændsler - Priser, brændværdi, rumvægt, askeindhold, nedre- og øvre brændværdi.
30.07.10
FarmTest - Udbytteregistrering
Test af brugervenlighed og funktionalitet for to forskellige udbytteregistreringssystemer til mejetærskere.
29.01.10
Nabovarmeanlæg
Rapporten beskriver de tekniske, juridiske og økonomiske forhold ved etablering og drift af nabovarmeanlæg. Tre nabovarmean...
30.03.09