FarmTest:  Maskiner og planteavl  - 101

Oprettet: 30-03-2009

Nabovarmeanlæg


- Afsluttet FarmTest

Der er i efteråret 2008 gennemført FarmTest af tre nabovarmeanlæg. Undersøgelsen beskriver ejernes erfaringer fra de første tanker omkring etablering af nabovarmeanlæg, til driften og varmeforsyningen til naboerne er i fuld gang.

Følgende hovedtræk fra undersøgelsen skal her trækkes frem:

 • Et nabovarmeanlæg er et biomassefyret centralvarmeanlæg, som er placeret på en landbrugsejendom, og som leverer varme til naboerne.
 • Anlæggene er ofte halmfyrede med automatisk indfyring af brændslet.
 • Kundegrundlaget kan være fra få kunder (3-4 stk.) til over 150, herunder institutioner, mindre virksomheder, kirker mv.
 • Nabovarmeanlæg er en oplagt mulighed for lokalt at udnytte lokalt produceret biomasse.
 • Ejere at nabovarmeanlæg har generelt gode erfaringer med leverance af varme til naboer - der er normalt stor tilslutning og kun meget få klager.
 • Nabovarme øger engagementet i lokalsamfundet, mener en anlægsejer.
 • Nabovarmeanlæg kan etableres med krav om tilslutningspligt for naboer.
 • Etablering af nabovarmeanlæg kræver tilladelse i henhold til varmeforsyningsloven.
 • Myndighedsbehandlingen er krævende, og lovgivningen på området er kompliceret.
 • Det tilrådes at benytte professionel bistand ved udarbejdelse af ansøgning og projektforslag.
 • Anlægsejere skal årligt indberette varmeprisen (som kunderne betaler) samt dens grundlag til Energitilsynet.
 • Der er kun relativt få nabovarmeanlæg i Danmark - omkring 20 anlæg, vurderes det.
 • Potentialet for nabovarmeanlæg formodes at være 500-1.000 anlæg.

Denne rapport indleder med en gennemgang af de mere generelle tekniske og juridiske forhold i forbindelse med etablering af nabovarmeanlæg. Derefter følger de egentlige casebeskrivelser af de tre ejendomme.

Formålet med FarmTesten er at give et let tilgængelig materiale, som kan tjene som inspiration og kort vejledning i, hvordan man kommer videre med sine drømme om at etablere nabovarmeanlæg.

Læs hele FarmTesten.

Sidst bekræftet: 29-08-2016 Oprettet: 30-03-2009 Revideret: 30-03-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Innovationskonsulent

Jørgen Pedersen

AgroTech


Af samme forfatter

Omsåning af vintersæd
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
06.04.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drif...
06.01.20
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Aftaler om markarbejde
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
04.12.19
De vejledende grovfoderpriser for 2019, 2020 og 2021 er klar
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfod...
30.09.19