Oprettet: 18-03-2011

FarmTest om radrensning i majs og vinterraps

FarmTesten beskriver tilgængelig teknik og videregiver erfaringer fra praksis. Der er bl.a. fokus på korrekt indstilling af radrenseren, den opnåede bekæmpelseseffekt og økonomiske konsekvenser.

Der er behov for øget fokus på ukrudtsbekæmpelse i rækkeafgrøder, særligt majs og vinterraps; grunden er stærkt reducerede muligheder for kemisk bekæmpelse. Endvidere skal principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM) implementeres i forbindelse med Grøn vækst. Et af disse principper er at anvende mekaniske bekæmpelsesmetoder, hvor dette er konkurrencedygtigt.

Videncentret for Landbrug har derfor i samarbejde med AgroTech gennemført en FarmTest om radrensning i de to afgrøder.

Sammendrag

Der er i 2010 gennemført FarmTest af radrensning i majs om foråret og i vinterraps om efteråret. I alt seks forskellige maskiner er undersøgt. Maskinerne repræsenterer fabrikaterne Einböck, Hatzenbichler, Thyregod samt Schmotzer. Radrensernes arbejdsbredde har været 6, 7,5 og 9 meter. De enkelte radrensere har været monteret forskelligt på traktorerne:

  • Monteret i lift bag
  • Monteret i frontlift
  • Monteret på redskabsbærer med vendbar kabine

To af radrenserne benyttede kameraassisteret rækkestyring. De øvrige var rækkestyret manuelt af traktorføreren via styring med traktorens forhjul.

Radrensning af rækkeafgrøderne majs og vinterraps fungerer tilfredsstillende. Jorden mellem rækkerne bearbejdes typisk i 2-4 cm dybde, hvilket i reglen er tilstrækkeligt til at løsne småt ukrudt og overskære kraftigere rodukrudt. De undersøgte radrensere bruger alle gåsefodsskæret der findes i forskellige udformninger og bredder. Der benyttes forskellige typer af efterharve. Hvor gåsefodsskærenes foretager den primære jordbearbejdning og løsriver ukrudt, afblander efterharven ukrudtet fra jorden, så rødderne ligger ovenpå jorden. Løsrevet småukrudt der forbliver tildækket, vil normalt også være bekæmpet eller sat tilbage. En af radrenserne var monteret med en såkaldt fingerstjernerenser, der er i stand til at bekæmpe ukrudt imellem planter i rækkerne.

Det er vigtigt at være omhyggelig med indstillingen af radrenseren. Især skal der ofres opmærksomhed på stille skærene i en passende afstand fra rækkerne. Indstillingen skal tillade, at arbejdet kan udføres med en høj kapacitet og under variable forhold, samtidig med at der bortrenses så meget ukrudt som muligt uden at afgrødeplanterne beskadiges. Bredden af de ubearbejdede striber tværs hen over afgrøderækkerne varierede fra ca. 10-20 cm. Med andre ord har afstanden mellem skær og afgrøderækker været ca. 5-10 cm. 

Der skal være overlap mellem skærene på samme rensesektion, så der er fuld gennemskæring i det bearbejdede bånd mellem afgrøderækkerne. Ved første radrensning, mens afgrødeplanterne er små, benyttes der beskyttelsesskjolde, som forhindrer at der kastes jord ind mod planterne. Ved senere radrensninger løftes skjoldene op for at give plads til, at der kan hyppes mere eller mindre jord ind i rækkerne og derved opnå en vis bekæmpelse af ukrudtet i rækkerne.

Det er vigtigt at såmaskine og radrenser har samme arbejdsbredde, og at såmaskine og radrenser er indstillet præcist for at opnå den tætteste og bedste rensning. 

Manuel styring af radrensere er fortsat udbredt. Kamerastyring medfører en stor lettelse i arbejdet og er en fordel, når radrenseren er monteret bagpå traktoren. Hvis radrenseren befinder sig foran i synsfeltet i køreretningen, er der normalt ikke behov for kamerastyring.

Bredden af det ubearbejdede bånd omkring afgrøderækken var lidt smallere med de kamerastyrede radrensere sammenlignet med de manuelt styrede radrensere. Men bedst (smallest ubearbejdet bånd) var radrensningen udført med Fendt redskabsbæreren, hvor radrenseren var monteret mellem traktorens to aksler.

Forsøg viser, at der kan opnås bekæmpelseseffekt på ukrudt og udbytter i majs på højde med det, der opnås ved majsdyrkning med kemisk ukrudtsbekæmpelse. I vinterraps viser forsøgene, at der i mange tilfælde kan opnås god bekæmpelseseffekt ved radrensning. Økonomien i radrensning er i mange tilfælde konkurrencedygtig med kemisk bekæmpelse.

Til top

   
Sidst bekræftet: 05-03-2018 Oprettet: 18-03-2011 Revideret: 18-03-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Landskonsulent

Michael Højholdt

Erhvervsøkonomi


Innovationskonsulent

Jørgen Pedersen

AgroTech


Af samme forfatter

Titus WSB - dispensationsansøgningen forventes afvist
Ansøgningen om anvendelse af Titus WSB på dispensation vil med stor sandsynlighed blive afvist af Miljøstyrelsen på grund a...
22.05.20
Sprøjteplan, sprøjtejournal og rådgivning om plantebeskyttelse
Lovgivning om plantebeskyttelse stiller mange krav til planteavlskonsulent, landmand og eventuel maskinstation ved planlægn...
13.05.20
Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker
Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift.
07.05.20
Bekæmpelse af rodukrudt i korn
Bekæmp rodukrudt, når hovedparten af de nye skud er fremme og i god vækst.
06.05.20
Sprøjtning under tørre og/eller varme forhold
Når ukrudt har tørkestress, er morgensprøjtning vigtig. Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperatur...
23.04.20