Af samme forfatter
Her opdateres løbende fra de Økologiske landsforsøg
På siden her kan du finde information om de økologiske landsforsøg og holde dig opdateret med muligheder for at se forsøgene.
Der er fuld gang i årets forsøgsarbejde. Det kan du høre meget mere om i webinaret her.
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
Samdyrkning af korn og bælgsæd har et højere udbyttepotentiale og en lang række andre fordele i dyrkningen.
Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i dispensationsmulighederne.
Det er til sæson 2020 muligt at købe økologisk udsæd af majs og sukkerroer.
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift og omlægning af økologisk jord til vådområde.
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af lejesæd er udbetalt 2500 kr. pr. ha med lejesæd.
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvingel udgår, så der er en anbefalet blanding med stor andel af timoté til afgræsning.
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfoderpris” og ”Optimeringspris grovfoder”.
SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som noget nyt er der bl.a. udarbejdet kalkuler for majs og græs til biogas samt økologiske sukkerroer.
Hele hestebønner kan enten tørres eller konserveres med propionsyre. Crimpning kræver lufttæt opbevaring og er en mere risikabel metode.
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7. september. Overvej om du skal så rugen tidligt.
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder. Generelt anbefales tidlig såning af vinterbyg ikke, fordi risikoen er for stor. Læs mere om overvejelser ved tidlig såning af vinterbyg.
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2019, og vær opmærksom på fordele og ulemper.
Foderplanlægning Kvæg Økologi er væsentligt opgraderet i den nye udgave af planlægningsværktøjet FMS. Der er nu de samme muligheder som i den konventionelle del. Det er også muligt at deltage i et E-Learnings-kursus om brug af programmet.
Regnearket er klar til brug med dataanalyser på baggrund af de årsrapporter for 2018, der indgår i regnskabsdatabasen pr. 14. juni 2019. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.
I valg af sort skal man ud over udbytte vægte, at sorten er sund og tidlig. Resultater fra de seneste fire år viser forskelle sygdomsmodtageligheden i sorter af hestebønner.
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskader i større eller mindre grad i 2017
Maskinanalyser for fire planteavlsbrug med forskellig praksis for jordbearbejdning og såning viser, at det trods forskelle i dyrkningsmetode og størrelsen af det dyrkede areal lykkes alle at have lave maskin- og arbejdsomkostninger.
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder eller alternativer som brak eller nedsat N-kvote, beregnes.
Transport af varer, afgrøder, vand og dyr er en naturlig del af landbrugsproduktionen. Der er stor variation mellem bedrifter på, hvor meget tid og hvor store omkostninger der medgår til transportopgaverne.
I nærværende notat, som er udarbejdet i september 2018, findes mere detaljeret information om beregningerne.
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at blanding 55 og 56 til grise nedlægges som konventionelle, men i stedet oprettes som økologiske blandinger. Læs om de enkelte græsarter og blandingernes anvendelsesområder
I markbruget afhænger transportomkostninger bl.a. af transportafstand, markstørrelse, varemængde og transportløsning. Et regnearksværktøj hjælper dig med at estimere omkostningen til transport.
Beregn økonomi i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygningsmasse og adgang med lastvogne og lignende. Regneark opdateret.
Det kræver blot en lille indsats at registrere høstudbytter i salgsafgrøderne - og der er perspektiver i at anvende registreringerne i den fremtidige drift.
Skabelon til aftale om handel med grovfoder er udarbejdet i samarbejde med DM&E
Regnearket: Maskinomkostningernes variation med udbytteniveauet er videreudviklet og ajourført pr. 28. september 2017 med tilpassede eksempler på maskinomkostninger.
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfoderpris” og ”Optimeringspris grovfoder”.
FarmTesten belyser, hvor meget der typisk fjernes ved forrensning under praksisnære forhold med forskellige renserier på økologiske og konventionelle landbrug.
Ved hjælp af informationer fra gødningsregnskabet kan du beregne værdien af husdyrgødningen.
Halmens værdi er et væsentligt område ved benchmarking af både mark og husdyrhold. Det har en mærkbar effekt, når halmen overses ved arbejdet med driftsgrensanalyserne.
Kan gummigeden sendes på pension? I markstak og køresilo kan en rotorudjævner udlægge afgrødemassen i tynde lag. Se videoen af rotorudjævneren her.
Undgå økonomiske tab som følge af opformering af græsukrudt og herbicidresistens - skab balance mellem vår- og vintersæd i sædskiftet.
SEGES Planter & Miljø har udarbejdet en række hurtigt læste inspirationsark med det formål at inspirere landmænd og rådgivere til handlinger, der kan give bedre økonomi på bedrifterne.
Kornlagre skal tømmes og rengøres fuldstændigt, inden ny høst lægges ind på lageret.
Der ses en stor variation i opnåede udbytter mellem bedrifter. Afgrøder klarer sig forskelligt på den enkelte mark. Opgør udbytter på markniveau over flere år, og sammenlign de opnåelige økonomiske resultater for det bedste afgrødevalg
Investeringsberegning giver bedre beslutningsgrundlag ved overvejelse om f.eks. større tilpasninger i maskinpark og maskinanvendelse.
Rapporten er opdateret i forhold til 2014 udgaven. Nyt er beregninger af, hvor mange vogne der skal anvendes i forhold til transportafstanden - både ved transport med traktor og lastbil.
Et nyt regneark kan hjælpe med at fastlægge handelsprisen for økologiske hestebønner.
Pjecen Produktionsøkonomi, Kvæg 2015 er netop udkommet med kvægbrugernes økonomiske resultater for 2014 samt en række temaartikler. Få en forsmag her:
Der er mulighed for at opnå brændstofbesparelser ved at lægge om til pløjefri dyrkning. Besparelsen afhænger meget af, hvilket system der omlægges til.
Det er muligt at reducere brændstofforbruget med 2-4 pct. ved hjælp af RTK-GPS. Der er opstillet et beregningseksempel på den samlede økonomiske besparelse, som viser ca. 4-9 pct. besparelse.
Nye radrensere med stor præcision og kapacitet giver forbedrede muligheder for ukrudtsbekæmpelse i afgrøder sået på øget rækkeafstand. Dette kan anvendes, så både ukrudtsbekæmpelse og etablering af efterafgrøder forbedres.
Farmtesten er baseret på over 100 brugererfaringer med nyere traktorer. En del af brugererfaringerne er suppleret med konkrete tal for bogført vedligehold.
Syv forskellige metoder til etablering af vintersæd er blevet undersøgt i efteråret 2013.
Bestemmelse af den rigtige maskinkapacitet er en svær beslutning, fordi den rigtige løsning er forskellig fra bedrift til bedrift. Der skal tages højde for en lang række faktorer, som har betydning for beslutningen.
Kapacitetsomkostninger udgør en stor post i planteavlernes budget. Få inspiration til at sætte fokus på omkostningerne og finde forbedringsmuligheder.
Regnearket Din Bundlinje Mark 2012 er nu opdateret med seneste data fra årsrapporter for 2012. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.
Skylleudstyr til eftermontering på sprøjter fortynder hurtigt og effektivt restsprøjtevæsken til under 2 pct. af oprindelig tankkoncentration. Det tog under 6 minutter at fortynde og sprøjte væsken ud, hvor der netop er sprøjtet.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationer i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2010.
Investeringsberegninger udføres let og enkelt med programmet Inve Online. Du kan bruge et regneark til at supplere med grafiske illustrationer.
FarmTesten sætter fokus på at bruge et kamera til overvågning af maskinoperationer. Erfaringerne viser, at teknologien er velfungerede, og at maskinførerne opnår lettelser i det daglige arbejde ved at bruge videoovervågningen.
Fokus på sædskiftet kan være med til løbende at forbedre produktiviteten i planteavlen.
Automatisk registrering bliver fremtidens grundlag for optimering af planteavlen.
FarmTesten omfatter vurdering af såbed og fremspiring ved forskellige metoder til jordbearbejdning og såning af vårsæd på lerholdige jorde.
Tyske undersøgelser viser, at topfarten ikke alene er afgørende for den gennemsnitlige transporthastighed, men at vejens størrelse og beskaffenhed var af afgørende betydning for den realiserede gennemsnitshastighed.
FarmTesten beskriver tilgængelig teknik og videregiver erfaringer fra praksis. Der er bl.a. fokus på korrekt indstilling af radrenseren, den opnåede bekæmpelseseffekt og økonomiske konsekvenser.
FarmTesten beskriver forskellige systemer til gylleudlægning, herunder fordele og ulemper i forhold til brug af traditionelle gyllevogne. Et beregningseksempel belyser økonomien ved gylleudlægning.
Ved opgaver uden krav om nedtrængning, og hvor kapaciteten er ringe, kan hurtig kørsel med marksprøjten være en løsning. Hurtig kørsel med marksprøjten stiller bl.a. nye krav til dysevalg, sprøjtebommens stabilitet og markernes egnethed til hurtig kørsel.
En ny FarmTest har undersøgt snittekapacitet og ensilagekvalitet på 5 snittevogne i forhold til finsnitter. Snittevognene lever alle op til forventningerne.
Informationer om mindre stokerfyrede biobrændselsfyr, fyring med pilleflis samt biobrændselsfyr med integreret oliepresser.
Information om biobrændsler - Priser, brændværdi, rumvægt, askeindhold, nedre- og øvre brændværdi.
Når du indtaster priser på såsæd, gødning, planteværn og afgrøder kan du med Mark Online beregne dækningsbidraget på den enkelte afgrøde.
Test af brugervenlighed og funktionalitet for to forskellige udbytteregistreringssystemer til mejetærskere.
SEGES har gennem mange år udgivet analyser og pjecer om produktionsøkonomi indenfor planteavl, indeholdende dels regnskabsanalyser for planteavlsbrug, dels en række artikler som behandler aktuelle emner i planteavlen fra en økonomisk vinkel.
Pickup riven er en ny type rive til sammenrivning af græs til grovfoder.
Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning
Ved at registrere høstudbytte i afgrøderne på markniveau opnår du det bedst mulige udgangspunkt for at optimere sædskiftet.
Rapporten beskriver de tekniske, juridiske og økonomiske forhold ved etablering og drift af nabovarmeanlæg. Tre nabovarmeanlæg er undersøgt, og ejernes erfaringer fra de første tanker omkring etablering af nabovarmeanlæg, til driften og til at varmeforsyn
Systemer til automatisk åbning og lukning af bomsektioner på sprøjter ved brug af GPS positionering
Farmtest08.01.09
Gyllenedfældning og såning af majs ved hjælp af GPS-autostyring
Igennem syv år er der gennemført dyrkningsforsøg med dyrkning af cikorierod i Nebraska, USA.
Etablering af økologisk majs efter høst af første slæt kløvergræs har været en succes hos elleve økologiske mælkeproducenter. Erfaringer til og med høst 2006.
Økologiske landmænd har opnået gode resultater af deres indsats mod rodukrudt. De fremhæver, at det væsentligste ved rådgivningen er, at det har øget deres fokus på rodukrudtet.
I ét forsøg har pralbønne og hestebønne af sorten Mistral samdyrkning med majs øget proteinindholdet i afgrøden i forhold til ren majs.
En god overdækning af gyllebeholdere reducerer både ammoniaktab og lugt fra gyllebeholderen. Herved forbedres nærmiljøet omkring ejendommen væsentligt. Undersøgelse af forskellige former for overdækninger.
Omtale af udvalgte resultater fra aktive sædskifteforsøg med økologisk dyrkning i ny ISOFAR rapport.
Resultaterne fra et tre-årigt finsk forsøg med bekæmpelse af agersvinemælk viser, at sortbrak og kløvergræs med afpudsninger er de mest effektive af de prøvede behandlinger.
Stubharvninger om efteråret har ikke været effektive til at bekæmpe følfod. Sønderdeling af rødderne har haft en god effekt hos to landmænd. Effekten er hos en landmand registreret to år i træk.
Antallet af skræpper i marken er blevet reduceret ved at dyrke vårhvede i stedet for kløvergræs. Afhugning og fjernelse af skræpper i en kløvergræsmark har ikke forhindret opformering.
10 landmænd har gennemført mekanisk efterårsbekæmpelse af kvik. Fem af landmændene fik reduceret deres kvikbestand, fire havde ingen forskel og en fik tredoblet bestanden.
Hos de to deltagende landmænd er antallet af grå bynke cirka halveret. Forrige års afprøvning viste, at grå bynke kan bekæmpes effektivt ved en kombination af stubharvning efter høst og forårspløjning.
En landmand har foretaget mekanisk bekæmpelse i efteråret mod agersvinemælk og opnået en bekæmpelseseffekt på 57 pct. i forhold til bestanden før bekæmpelsen.
Tolv landmænd har gennemført bekæmpelse af agertidsler, de fleste om efteråret efter høst. De enkelte landmænds indsats beskrives, og der gives en vurdering af, hvad der er afgørende for at opnå en god effekt.
Revideret 16. februar 2006. Sorter af vårtriticale er analyseret med hensyn til foderværdi til kvæg, svin og fjerkræ.
Om planter kan anvendes som biologiske jordløsnere afhænger bl.a. af artens evne til at gro i pakket jord. Her er refereret fem artikler med efterafgrøder som biologiske jordløsnere.
Dokumentet beskriver de forskellige faser i en mekaniseringsstrategi.
Økologisk korn indeholder ofte urenheder som ukrudtsfrø og grønne planter. Ved tørring og lagring skal kornet derfor renses.
Lydbølger er anvendt for at måle hvor kompakt ensilagen er. FarmTesten indeholder målinger og erfaringer fra pilotprojektet.
Dyrkning af majs på kamme har vist lovende resultater i forsøg. Følg de nye forsøg på en ny hjemmeside.
Italiensk rajgræs sået som udlæg i grønbyg er den mest effektive metode til at reducere nitratudvaskningen efter kløvergræs.
To landmænd har reduceret antallet af tidsler. Den ene ved afpudsning af en kløvergræsmark og den anden ved en kombination af efterårsharvning, forårspløjning og radrensning.
Kun tre ud af 14 landmænd har opnået en rigtig godt effekt af deres kvikbekæmpelse efter høst. En landmand, der har lavet minisommerbrak, har opnået en fuldstændig bekæmpelse af kvikken.
Fem landmænd har deltaget i bekæmpelse af følfod. To af disse landmænd har opnået en god effekt af deres behandling.
To landmænd har stubharvet i efteråret i marker med ager padderok. Den ene har reduceret antallet af ager padderok, mens den anden ikke har opnået en sikker effekt.
Ager svinemælk er forsøgt bekæmpet på to måder: Afpudsning af udlæg efter grønkorn og stubharvning i efteråret. Ingen af metoderne har haft en overbevisende effekt.
Gråbynke er i markerne hos tre ud af fire landmænd blevet bekæmpet effektivt efter høst. Hos disse tre landmænd er der forårspløjet, hvilket kan have været den udslagsgivende forudsætning for en effektiv bekæmpelse.
Lerjorde er næsten altid så porøse, at rødderne på trods af pløjesålen gror udmærket. På sandjord kan rødderne være hæmmede af pakkede jordlag. Det er på sandjord, at jordløsning er mest nærliggende.
Økologiske og biodynamiske jordbrug øger jordens frugtbarhed og biologiske mangfoldighed. Anvendelsen af komposteret husdyrgødning ved biodynamisk drift har særlig gunstig effekt på jordens humusindhold og jordstruktur.
Den største N-koncentration i hvedekerner blev opnået, hvor hvidkløver blev anvendt som grøngødning.
Skånsom sammenrivning og jævne marker begrænser forureningen med sand og jord i forbindelse med høst af grønne afgrøder.
Tyske sortsforsøg med vinterhvede. De medtagne sorter er udvalgt efter deres kvalitetsegenskaber, ukrudtskonkurrence, udbyttestabilitet og sygdomsmodtagelighed.
Ved brug af varierede doseringer er det muligt at reducere forbruget af ukrudtsmidler i roer. Umiddelbart kan besparelsen dog ikke aflønne den ekstra arbejdsindsats, der skal til.
I FarmTesten er der foretaget en undersøgelse på to landbrug af udbytter, kvalitet, økonomi og teknik ved dyrkningen af majs til modenhed og til kolbehøst.
Med regnearket DRIFT 2004 er det muligt at beregne hvor meget tid, man kan forvente at skulle bruge i marken til forskellige markopgaver. Man kan ændre på en række forudsætninger, så arbejdsbehovet kan tilpasses forholdene på den enkelte bedrift.
Et litteraturstudie, praktiske undersøgelser og tidligere landsforsøg viser, at der normalt opnås rentable merudbytter ved vanding af majs, som især er tørkefølsom i blomstringsfasen.
FarmTesten viser afprøvning af Solde til mejetærskere
En høstanalyse for 18 forskellige økologiske afgrøder er offentliggjort på hjemmesiden for Økologisk Rådgivning I/S. Høstanalysen er baseret på spørgeskemaer udsendt til økologiske landmænd i hele landet.
Tyske sortsforsøg med vinterhvede. De medtagne sorter er udvalgt efter deres kvalitetsegenskaber, ukrudtskonkurrence, udbyttestabilitet og sygdomsmodtagelighed.
Fire års forsøg med rækkeafstand i økologisk dyrket vinterhvede med målinger af udbytte og kvalitet.
Sammendrag og konklusioner fra rapporten der giver anbefalinger for nedfældning af gylle.
Brugerne er godt tilfredse med befugtningsanlæg, der normalt reducerer støvgenerne i kartoffelhuse, men mængden af respirabelt støv falder ikke, viser ny FarmTest
En sammenlignende undersøgelse af uoriginale stubharvespidser fra Solbjerg og originale spidser fra henholdsvis Kongskilde og Kverneland.
Når der luges skræpper er det vigtigt at få de øverste 10 cm af roden med op, da de ellers kan skyde igen, selv om de bliver pløjet ned.
Svensk undersøgelse viser at der ikke er forskel i halmsnitningen ved brug af glatte eller takkede knive.
Gennem tre år er der på tre lokaliteter i Nordtyskland gennemført forsøg med sorter af vinterhvede økologisk dyrket.
Dyrkning af økologiske sukkerroer er et pionerområde. Her ses den første opgørelse over resultater fra 2000 i Danmark.
I 10 års forsøg har udbyttet i økologiske sukkerroer været mellem 12 og 22% lavere end ved konventionel dyrkning.
FarmTest af to marksprøjter med injektionssystem undersøgt for brug til positionsbestemt sprøjtning.
Norske forsøg med jordpakning og gødskning. Udbyttenedgangen som følge af jordpakning har været større, hvor der er gødet med kvæggylle end hvor der er anvendt NPK-gødning.
Her kan du få spareråd om naturlig ventilation i staldbygninger
Metode til at beskrive jordens struktur og smuldreevne, planternes rodvækst, fauna aktivitet og omsætning af tilført organisk materiale.
Eksporten af økologiske produkter kan opgøres til ca. 240 mio. kr. i 2000 viser et notat fra Økologisk Landscenter.
Undersøgelse af C- og N-omsætning i dybstrøelse viser bl.a., at kun ca. 6% af det tilførte kvælstof med fæces og urin fra kvæg fordamper som ammoniak. Det fremgår af et afsluttet forskningsprojekt om husdyrgødning i økologisk jordbrug.
FarmTestundersøgelse af wrappere, hvor storballerne enten stables med to storballer ovenpå hinanden eller stables med fem baller i tværsnit.
Undersøgelse af fordele og ulemper ved skårlægning med fingerslåmaskine og skiveslåmaskine samt direkte tærskning.
Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) har i februar 2000 udarbejdet en analyse af det økologiske regelsæt vedr. gødskning og miljøpåvirkning. Analysen er udarbejdet efter anmodning fra det Økologiske Fødevareråd. Analysen er vedlagt som bilag.