Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-08-2013

FarmTest - Bygninger nr. 43

Oprettet: 20-08-2007

FarmTest - Gylleseparering med PCK separeringsanlæg

- Afsluttet FarmTest

Denne FarmTest omhandler undersøgelse af separering af forsuret og ubehandlet svinegylle i et PCK separeringsanlæg. Dansk Landbrugsrådgivning har i vinteren/foråret 2007 foretaget orienterende undersøgelser på to PCK gyllesepareringsanlæg.  

 

Sammendrag og vurderinger

Dansk Landbrugsrådgivning har i vinteren/foråret 2007 foretaget orienterende undersøgelser på to PCK gyllesepareringsanlæg.

Separeringen sker rent mekanisk uden brug af hjælpestoffer i to trin:

punkttegn en skruepresse, der separerer rågyllen i en tørstoffraktion (T1) og en væskefraktion  
punkttegn et rystefilter, der separerer væskefraktionen fra skruepressen i endnu en tørstoffraktion (T2) og en væskefraktion
T1 og T2 blandes normalt sammen men kan i princippet håndteres separat. Ændring i separeringseffektiviteten kan ske ved ændring af skruepressens indstilling (modtryk) og ved udskiftning af ét eller begge filtre i rystefiltret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende data og resultater er fremkommet i FarmTesten:

punkttegn Opkoncentreringen af total-N i tørstoffet fra ubehandlet gylle er tilfredsstillende, hvorimod der stort set ingen opkoncentrering sker fra den forsurede gylle
punkttegn Andelen af total-P i tørstoffraktionen vurderes normalt at udgøre 30-50 % på ubehandlet gylle, mens det er noget lavere for forsuret gylle. Frasepareringen af fosfor kan i betydeligt omfang reguleres ved tilpasning af filterstørrelse.
punkttegn Efter at have fulgt anlæggene i prøveperioden vurderer Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, at PCK anlægget er enkelt at drive og betjene.
punkttegn Anlægget har et meget lavt strømforbrug - i størrelsesordenen 0,3-0,4 kWh/ton gylle behandlet. Heri er ikke inkluderet omrøring i fortanken.
punkttegn Frasepareringen af tørstof og næringsstoffer er meget afhængig af tørstof- og næringsstofindhold i udgangsmaterialet (rågyllen).

Separering af ubehandlet gylle

Separering af
forsuret gylle
Realiseret kapacitet

10,7 tons/time

12 tons/time

Tørstoffraktionens andel i % af den behandlede gyllemængde

11 %

10 %

Andel af total-N i tørstoffraktion (T1+T2)

14-16 %

11-12 %

Andel af total-P i tørstoffraktion (T1+T2)

31-70 %

10-27 %

Andel af kalium i tørstoffraktion (T1+T2)

0-21 %

1-10 %

Tørstof-% i tørstoffraktion
(vægtet gns af T1 og T2)

19-27 %

26-33 %

til top

Baggrund og formål med undersøgelsen

Dansk Landbrugsrådgivning har i perioden fra december 2006 til april 2007 testet PCK Consulting's anlæg til separering af gylle. Undersøgelserne er sket på to anlæg etableret på svinebedrifter hos:

Kristian Kjær
Vrejlev Møllevej 11
9760 Vrå

Kornum Østergaard
v/ Torben Christensen
Aalborgvej 55
9670 Løgstør


Formålet med projektet har været:

punkttegn at indsamle og formidle driftsdata og -erfaringer for anlæggene i en given periode
punkttegn at undersøge anlæggets separeringseffektivitet med hensyn til kvælstof og fosfor på de foreliggende gylletyper
punkttegn at bestemme anlæggets strømforbrug

Det var ikke på forhånd forventet, at anlægget kan leve op til betegnelsen "lavteknologisk gyllesepareringsanlæg", jvf. Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv.

Læs hele rapporten(pdf)

 

 

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation.

 

til top

Sidst bekræftet: 20-08-2012 Oprettet: 20-08-2007 Revideret: 20-08-2007

Forfatter

Anlæg & Miljø
Jørgen Hinge

Af samme forfatter

Anvendelse af halmaske i landbruget
Rettet den 8. december 2004. Halmaske har en høj gødningsværdi på grund af et højt kaliumindhold. Halmaske fra varmeværker ...
08.12.04
Moms på fyringsanlæg
Så er der kommet en skriftlig afgørelse på problematikken omkring moms på fyringsanlæg
19.07.97