Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 10-09-2009

FarmTest 

Oprettet: 25-09-2007

FarmTest - Gylleseparering med Vredo tromleseparator

FarmTest nr.: Bygninger
nr. 36

Dato: 25-09-2007

Forfatter: Karl Jørgen Nielsen

Vredo tromleseparator
- Afsluttet FarmTest

Dansk Landbrugsrådgivning har i efteråret 2005 foretaget undersøgelser af gylleseparering med en Vredo tromleseparator på minkgylle hos Leif Mogensen, Harboøre, og i første halvdel af 2006 på svinegylle hos Sydklittens Svineproduktion Aps ved Hemmet. Separeringen med tromleseparatoren sker rent mekanisk uden brug af hjælpestoffer. Ændringer i separeringseffektiviteten sker ved udskiftning af filterstørrelse.

Sammendrag og vurderinger

Tromleseparatoren kræver, at gyllen doseres i et jævnt flow, hvilket gav problemer i starten. Efter montering af en ny pumpe til svinegyllen synes dette problem løst. I minkgylle var der problemer med at få gyllen tilstrækkelig omrørt i fortanken inden indpumpning til separatoren. Gyllens indhold af tørstof varierede meget vertikalt (fra top til bund) i fortanken. For at kunne separere specielt minkgylle tilstrækkelig effektivt, kræves en meget effektiv omrøring i fortanken.

Resultater fra de to gylletyper:

Andel af rågyllens kvælstof der ender i tørstoffraktionen

Andel af rågyllens fosfor der ender i tørstoffraktionen

Opkoncentrering

Fiberfraktionen udgør af mængden

Minkgylle

41,0 %

----

> 1,5 gange i N

ca. 24 %

Svinegylle

30,5 %

40,0 %

1,2 gange

ca. 27 %

I minkgylle har nogle prøver vist en høj fraseparering af fosfor, men vanskeligheder med tilstrækkelig omrøring i fortanken har givet så store udsving i prøverne, at det ikke entydigt kan konkluderes, om anlægget kan leve op til definitionen "lavteknologisk separationsanlæg", jvf. bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv.

Ud fra de udtagne prøver og analyser med svinegylle vurderes det, at anlægget ikke kan leve op til definitionen for "lavteknologisk separationsanlæg", jf. Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv.

Kapaciteten for anlægget har i undersøgelsen været 2-3 m3/time for både mink- og svinegylle.

Der har ikke været problemer med igangsætning og drift af anlægget i svinegylle efter, at der er monteret ny pumpe og doseringsventil.

Tromleseparatoren er en enkel og energimæssigt billig metode til separering af gylle, som især kan anvendes, hvor der ikke er behov for, at anlægget skal opfylde kravene til lavteknologisk separering. Det vurderes, at separeringseffektiviteten vil variere en del med mindre anlægget er under konstant overvågning.


Formålet med undersøgelsen

Formålet har været at undersøge, hvor effektiv en separering der kan opnås med en tromleseparator, og hvor effektkrævende den er. Det var på forhånd forventet, at anlægget ville få svært ved at leve op til definitionen "lavteknologisk separationsanlæg", jvf. Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv.

til top

Konklusioner: Fordeling af næringsstoffer / opkoncentrering af næringsstoffer

I "bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv." (Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1152 af 23. november 2006), er opstillet betingelser for, hvornår et gyllesepareringsanlæg defineres som lavteknologisk.

Ved et lavteknologisk anlæg forstås et anlæg, hvor:

  1. De næringsstofrige fraktioner (koncentraterne) skal tilsammen indeholde mere end 20 % af gyllens kvælstof og mere end 60 % af gyllens fosfor.
  2. Disse fraktioner (koncentraterne) har en gennemsnitlig koncentration, mængdevægtet af kvælstof og fosfor, der for både kvælstof og fosfor er mindst 1,5 gange højere end koncentrationen i den ubehandlede gylle.

I testperioden med mink- og svinegylle har anlægget ikke levet op til de krav der stilles til et "lavteknologisk gylleseparingsanlæg".

Fiberfraktionen har udgjort ca. 25-27 % af mængden og indholdet af N deri har fulgt mængden. Det vil sige, at der er mere end 20 % af N i fiberfraktionen, men der er ikke opnået en tilstrækkelig koncentration på mindst 1,5 gange højere end koncentrationen i ubehandlet gylle.

For fosforens vedkommende er der i svinegylle ikke opnået en fraseparering på mere end 60 %.

I minkgylle er der for stor usikkerhed i prøverne med hensyn til fosfor til at konkludere, at der er frasepareret mere end 60 %.

Da fiberfraktionen udgør så stor en andel, så er det meget vanskeligt at få den gennemsnitlige koncentration op på 1,5 gang. Det kunne afhjælpes ved at lade fiberfraktionen køre gennem en presse for at få tørstofprocenten hævet, men samtidig er der risiko for at en del af N og P ledes over i væskefraktionen.

Vurderingen er, at anlægget vil få vanskeligt ved at blive godkendt som lavteknologisk gyllesepareringsanlæg, specielt i rågylle med lavt tørstofindhold.


Læs hele FarmTest-rapporten

punkttegn Gylleseparering med Vredo tromleseparator (pdf 239 kb)

til top

FarmTesten af udarbejdet af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S, Randers.

Rettelse:
I den færdigtrykte FarmTest-rapport og i pdf-versionen her på siden er der en rettelse til kapitel 7 - Konklusioner. I "bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv." er den rigtige henvisning Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1152 af 23. november 2006.


FarmTest nr.: Bygninger nr. 36

AgroTech A/S

Sidst bekræftet: 25-09-2007 Oprettet: 25-09-2007 Revideret: 25-09-2007

Forfatter

Anlæg & Miljø
Lone E. Haargaard