Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-11-2017

FarmTest - - bygninger nr. 32

Oprettet: 03-03-2006

FarmTest - Lys i kvægstalde

- Afsluttet FarmTest


FarmTesten viser, at selv med fuld elektrisk belysning er lysstyrken i de fleste stalde for svag til at nå det anbefalede niveau på mindst 100 lux. Desuden dæmper de fleste lyset i stalden til natbelysning allerede ved 18-tiden. Det betyder, at der i kun omkring 12 timer i døgnet er fuld belysning i stalden. Det er vigtigt, at lysstyrken er tilstrækkelig for, at køerne har gavn af lyset. I perioder med lys skal lysstyrken være over 100 lux, mens der i perioder med mørke ikke må være mere end 10 lux i stalden. Ud fra et energimæssigt synspunkt skal det elektriske lys reguleres, så der kun er det nødvendige antal lux til rådighed.
For optimal mælkeproduktion og reproduktion har flere forsøg vist, at malkende køer skal have 16-18 timers lys og 6-8 timers mørke i døgnet.

Rapport om lys i kvægstalde - se nederst på siden

Den rigtige belysning i stalden er godt for dyrene, personalet og tegnebogen
Den rigtige belysning i stalden er godt for dyrene, personalet og tegnebogen. 

 

Baggrund
Flere undersøgelser viser, at et godt lys i stalden har en positiv effekt på dyrenes adfærd og produktion. Nyere amerikanske undersøgelser har påvist daglige ydelsesstigninger på omkring 2,5 kg mælk pr. ko ved forlænget dagsperiode fra 12 til 16 timer (Dahl et al., 2000). Udover mælkeydelsen forbedres også reproduktion og sundhed ved forlængelse af lysperioden. Ifølge Dahl (2001) skal lysstyrken være mindst 100 lux i 1 meters højde, for at der kan observeres en produktionsrespons. Forlængelse af lysperioden ud over de 18 timer har negative konsekvenser for produktionen, da køerne har brug for 6-8 timers mørke i døgnet for at opretholde den positive respons på lyspåvirkningen. Der kan dog godt være et svagt orienteringslys i stalden om natten, når blot lyset er dæmpet til under 10 lux.

På baggrund af ovennævnte forsøg anbefales, at malkekøer får ca. 16 timers lys (over 100 lux) og ca. 8 timers mørke (under 10 lux) i døgnet.

Nuværende anbefalinger angiver, at lys styres på tre niveauer, hvilket er arbejdslys, orienteringslys og/eller natbelysning. Det ses dog ofte i praksis, at belysningen ikke styres automatisk efter behov, men udelukkende ud fra om personalet husker at regulere lyset. Derfor kan man ofte se kvægstalde, hvor der er komplet belysning hele natten, hvilket principielt er et ressourcespild.

En undersøgelse på 10 kvægbrug er gennemført for at klarlægge, hvorvidt disse anbefalinger bliver fulgt i praksis.


Formål
Formålet med projektet er, at kortlægge lysforholdene i danske malkekvægstalde for at undersøge dels om muligheden for at øge mælkeproduktionen gennem styring af lysmængden udnyttes, dels om der er mulighed for at reducere elforbruget gennem styring af lysmængden eller ændring af installationerne.

Hypotesen er, at det er muligt at optimere både mælkeproduktion og elforbrug gennem styring af lysmængden til malkekvæg.

 

Indhold
Rapporten indeholder resultaterne fra målingerne i de enkelte stalde samt en sammenligning på tværs af de 10 stalde i undersøgelsen.
Resultaterne bliver sammenlignet med de danske anbefalinger og standarder. Der bliver desuden foretaget en vurdering af, hvorvidt danske kvægbrugere har mulighed for at påvirke køernes mælkeydelse ved at ændre lysforholdene i stalden, og beregninger af hvilken fortjeneste der er mulig at opnå ved en forbedring af lysforholdene.

Resultater
I de fleste stalde er det muligt at opnå en lysstyrke over 100 lux ved dagslys, og sollysindfaldet er tydeligvis størst i de nyere stalde. I vinterhalvåret er der for få timers dagslys til at køernes behov på ca. 16 timer opfyldes. Derfor må der suppleres med elektrisk lys. Selv med fuld elektrisk belysning er lysstyrken i de fleste stalde for svag til, at nå det anbefalede niveau på mindst 100 lux. Desuden dæmper de fleste lyset i stalden til natbelysning allerede ved 18-tiden. Det betyder, at der i kun omkring 12 timer i døgnet er fuld belysning i stalden. Økonomiske beregninger viser, at en forøgelse af perioden med over 100 lux fra 12 til 16 timer giver en god fortjeneste. Derfor anbefales det, at optimere både lysstyrken og længden af lysperioden.

Som natbelysning bruger man i de fleste stalde, at lade nogle få armaturer være tændt. Det giver en lysstyrke under 10 lux i de fleste områder af staldene, mens der lige i nærheden af de tændte lyskilder er for kraftig belysning. Da punktbelysning muligvis forringer den positive effekt, der ellers fås ved at have dæmpet belysning om natten, anbefales det at installere en lysdæmper. Således kan flere armaturer være tændt, men med en lavere lysstyrke.

Læs rapporten:

punkttegn Lys i kvægstalde - FarmTest, bygninger nr. 32

 

Køb rapporten
Rapporten koster 150 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles hos Marlene B. Andersen, maa@vfl.dk

Carina Jørgensen har udført FarmTesten i forbindelse med volontørjob hos Dansk Kvæg i efteråret 2005.

 

Sidst bekræftet: 17-11-2015 Oprettet: 03-03-2006 Revideret: 03-03-2006

Kontakt

Helge Kromann

Forfatter

Kvæg