Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-04-2013

FarmTest 

Oprettet: 06-12-2007

FarmTest - Reduktion af brande i landbrugets avls- og driftsbygninger

 

- Afsluttet FarmTest

FarmTesten kortlægger brande i dansk landbrug. Den beskriver brandårsager i landbrugsbygninger samt forholdsregler, der kan forhindre, at en brand opstår.

Det indsamlede datamateriale viser, at hver 3. brand skyldes uforsigtighed, varmt arbejde, afbrænding eller antændelse fra motorkøretøjer. Omfanget af denne type brande kan reduceres betydeligt ved større omtanke i det daglige arbejde.

Brand som følge af uforsigtighed, varmt arbejde, afbrænding og antændelse fra motorkøretøjer kan opstå i alle bygningstyper og er uafhængig af bygningens alder og konstruktion.

Hver 4. brand skyldes elektriske installationer.

Undersøgelsen viser, at ca. 70 % af brande, der opstår i elektriske installationer, typisk sker i bygninger fra før 1950.

Større omtanke og forsigtighed kan være med til at reducere antallet af brande i landbruget med op til 30 %.

Følgende gode råd kan foretages uden ekstra økonomiske omkostninger

 • Efterlad aldrig håndlamper i nærheden af halm og letantændeligt materiale
 • Hold motorkøretøjer rene for støv og olie specielt omkring batterier
 • Parker ikke motorkøretøjer i nærheden af halm
 • Undgå at arbejde med vinkelsliber og svejsning i nærheden af halm, brandfarlige væsker eller andet let antændeligt materiale
 • Undgå flammebehandling af ukrudt i nærheden af bygninger

Statistik fra Forsikring & Pension

Ifølge statistikken og de seneste 6 års opgørelse fra Forsikring & Pension, forekommer der gennemsnitlig brand på 3.200 landbrug i denne periode.

Der findes ikke statistik på fordelingen af brande på landbrugsejendomme mellem stuehuse og avls- og driftsbygninger.

Det skønnes dog, at brande i avls-og driftsbygninger udgør ca. 1.500 - 2.000 stk. i denne periode.

Antal brande ekskl. kortslutning: 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
1) Antal landbrug 3.716 3.129 4.192 2.779 2.485 2.520
1) Ekskl. løsøre. Landbrug omfatter både avls- og driftsbygninger og stuehuse.
Erstatninger inkl. hensættelser ekskl. kortslutning:    
  2000 2001 2002 2003 2004 2005
2) Landbrug, mio. kr. 264,8 252,1 244,3 242,1 224,9 207,7
2) Ekskl. løsøre

Ifølge statistikken og de seneste 6 års opgørelse sker der gennemsnitlig en udbetaling på 239,0 mio. kr. pr. år i denne periode. Det skønnes, at erstatningen til avls- og driftsbygninger ligger i størrelsesorden 150,0 mio. kr. Hovedgrupperne er sammensat af følgende undergrupper:

 • Uforsigtighed, varmt arbejde, afbrænding og antændelse fra motorkøretøjer
 • Elektriske installationer i bygninger og kortslutning i faste anlæg
 • Fyringsanlæg, skorsten og selvantændelse
 • Ukendt
 • Brandstiftelse
 • Elektriske installationer i produktionsanlæg og kortslutning i maskiner
 • Lynnedslag  

Baggrund

Denne undersøgelse rummer data og rapporter fra 116 brande i Danmark. Brandene fandt sted i årene 2002 til år 2007.

Det har ikke været muligt at få tilstrækkeligt datamateriale fra før 2005, da det ikke er noget krav om, at data fra brande skal registreres og opbevares.

Der er indsamlet data fra 39 brande i 2005 og 56 brande i 2006 samt enkelte brande i de resterende år.

Læs hele FarmTest-rapporten her

 

Se pjecen

Sidst bekræftet: 18-04-2011 Oprettet: 06-12-2007 Revideret: 06-12-2007

Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13