Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-10-2018

FarmTest Kvæg - 53

Oprettet: 22-10-2007

FarmTest - Rilleskæring af gulve i kvægstalde

FarmTesten er udarbejdet for at belyse fordele og ulemper ved rilleskæring samt for at teste effekten af forskellige skæredata, for deraf at udarbejde nogle anbefalinger der beskriver den bedste og mest velegnede rilleskæring.
FarmTesten belyser fordele og ulemper ved rilleskæring samt indeholder test af forskellige skæredata. Der er udarbejdet nogle anbefalinger, der beskriver den bedste og mest velegnede rilleskæring.

- Afsluttet FarmTest 
 

 

Nødvendigt med god skridsikkerhed når køerne står på opsamlingspladsen
Det er nødvendigt med god skridsikkerhed, når køerne står på opsamlingspladsen.

 

Sammendrag og konklusion
FarmTesten har indbefattet besøg på 4-5 ejendomme pr. entreprenør. I alt er der besøgt 20 ejendomme, heraf 19 hvor arbejdet var udført samt 1 hvor arbejdet var under udførelse. Ejendommen, hvor arbejdet var under udførelse, blev besøgt igen ca. 1 måned senere. Der er i alt testet 29 forskellige gulve fordelt jævnfør tabel 1.1 og 1.2.

Landmændenes konklusioner var overvejende positive. De fleste gav klart udtryk for, at rilleskæringen skridsikrer gulvene. Alle ville anvende samme entreprenør igen. Problemer med udskridning og manglende brunsttegn synes at være løst eller delvis løst. Enkelte gav udtryk for, at deres gulv fortsat havde en glathed.

De 4 entreprenører har hver især foretaget rilleskæring ud fra egne erfaringer. Kvaliteten af arbejdet er generelt meget varierende, hvilket kan tillægges de forudsætninger der arbejdes under som f.eks.

 • Ujævne gulve
 • Indstillingsmuligheder på maskinen
 • Tidspres
 • Urene gulve

Enkelte steder, bl.a. ved foderbord og sengebåse var arbejdet vanskeligt at udføre, hvor en bedre teknik kunne være ønskelig.

At fritage områder i stalden for rilleskæring pga. vanskelige forhold må frarådes, idet dyrene fortsat vil være utrygge, hvis de på en del af gulvarealet kan være meget aktive, men på andre dele mindre aktive. Risikoen for udskridning i disse situationer vurderes at være lige så store som hvis gulvet ikke var rilleskåret.

85 % af landmændene havde valgt rilleskæring pga. at dyrene skrider ud

 

De 29 testede gulve fordelt på dyregruppe:

Tabel 1.1 Fordeling på dyregruppe

Dyregruppe

Antal stalde

Ungdyr

3

Køer

24

Goldkøer

2


De 29 testede gulve fordelt på gulvtype:

Tabel 1.2 Fordeling på gulvtype

Gulvtyper

Antal stalde

Spalter

22

Opsamlingsplads

4

Drænede gulve, præfabrikerede

2

Drænede gulve, pladsstøbte

1

 

Anbefalinger
Generelt var skridsikkerheden god på de rilleskårne gulve. Hvilken rilleskæring der bedst kan anbefales er ikke entydig, men følgende dimensioner på riller blev testet til at have den bedste skridsikkerhed:

 • 2-3 mm rilledybde gør, at rillerne holder sig rimeligt rene eller at evt. gødning i rillen trykkes ned, når der trædes på rillen.

 • 8-10 mm rillebredde gør, at der lettere fås kontakt med rillens kant.

 • 10-12 mm rilleafstand gør, at kloven træder på flere rillekanter. 

Det er rillekanterne, der skridsikrer gulvet.

 

Forhold der kan påvirke skridsikkerheden:

 • Udtørring af gulvene kan nedsætte skridsikkerheden, idet gødningen på et stadie inden total udtørring virker som en glat hinde.
 • Gødning fra græssende dyr har en tendens til at danne en glat hinde.
 • Våde gulve er mere skridsikre.
 • Gulve med stor trafik undgår begyndende udtørring, og dermed den glatte hinde.
 • Større områder med manglende rilleskæring bør undgås. Mindre områder pga. ujævne spalter er vanskelige at undgå, men giver heller ikke de store problemer.
 • Rilleskæring helt ind til sengebåsene er at anbefale, idet koens afsæt ved opgang i båsen kan give udskridning hvis der ikke er skåret ind til båsekanten.

Læs hele FarmTest-rapporten her

punkttegn Rilleskæring af gulve i kvægstalde (pdf 781 KB )

Sidst bekræftet: 10-10-2017 Oprettet: 22-10-2007 Revideret: 22-10-2007

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

HusdyrInnovation Svin


Af samme forfatter

Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18
Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne f...
18.10.17
Virkningen af ny husdyrregulering for kvæg
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyre...
12.09.17