Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-11-2018

FarmTest - - bygninger nr. 34

Oprettet: 16-11-2006
Revideret: 29-01-2007

FarmTest - Teltoverdækninger og gyllelaguner- Afsluttet FarmTest

En ny FarmTest belyser forskellige typer af teltoverdækninger til gylletanke samt gyllelaguner udført af kunststofmembraner.
Dette er sket ved at indsamle data om konstruktive og tekniske løsninger. Brugerne gav desuden sin vurdering af teltoverdækningen eller gyllelagunen.

Resultaterne viser, at det er vanskeligt at omrøre gyllelagunerne. Kun en af de fem laguner, som var med i undersøgelsen, fungerer tilfredsstillende med hensyn til tømning.

Resultaterne viser også, at alle teltoverdækninger i undersøgelsen fungerer tilfredsstillende, og brugerne er godt tilfredse med det valgte produkt.

Indhold

Gyllelaguner

punkttegn Kan lagunerne tømmes ?
punkttegn Hvordan bedømte brugerne lagunerne ?
punkttegn Drift og vedligehold


Teltoverdækning

punkttegn Hvordan bedømte brugerne teltoverdækningen ?
punkttegn Lukkesystem af åbningsluger
punkttegn Drift og vedligehold af teltoverdækninger
punkttegn Fyldning, tømning og omrøring af gylletanken

Lovkrav og anbefaling vedrørende gyllelaguner og overdækninger

punkttegn Almindelige betingelser for arbejder og leverancer
punkttegn Garanti og forsikring
punkttegn Arbejdsmiljø

Mere viden ?

til top

Gyllelaguner

De undersøgte laguner er etableret i 2003 og 2004. Lagunerne har et bruttoindhold på mellem 3.780 m3 og 6.450 m3.

Brugerne fremhævede følgende fordele eller begrundelser for at vælge en gyllelagune:

 • Lagunerne er nemme at indpasse i landskabet. De kræver dog et stort areal.
 • Anlægsprisen er konkurrencedygtig.
 • Undgår at udbringe regnvand, da det er et krav om fast overdækning.
 • En enkelt landmand kunne ikke få tilladelse fra amtet til overdækning af en gylletank og derfor etablerede han en lagune.


Den færdige gyllelagune falder fint ind i landskabet
Den færdige gyllelagune falder fint ind i landskabet

Kan lagunerne tømmes?
I de fire gyllelaguner har det ikke været muligt at tømme lagunen for de sidste 1,0 - 1,5 meter gylle. Gyllen blev mere og mere tyktflydende, efterhånden som tømningen skred frem. Derfor er der behov for udvikling af udstyr, der effektivt kan homogenisere gyllen i hele lagunen.

En af lagunerne kunne tømmes helt. Denne lagune kan omrøres fem steder og er udformet kvadratisk. Det er ikke muligt at konkludere, om det er årsagen til, at den kunne tømmes helt. Det vil kræve undersøgelse af flere laguner, som er opbygget på samme måde.

Gyllen tømmes normalt fra fortanken med en 6" traktorpumpe. Nogle brugere omrører under selve tømningen og har derfor to pumper.

Tømning foregår fra fortank med traktorpumpe.
Tømning foregår fra fortank med traktorpumpe.
Tømning og omrøring foregår samtidig, der anvendes to traktorpumper.
Tømning og omrøring foregår samtidig,
der anvendes to traktorpumper.

til top

Hvordan bedømte brugerne lagunerne?

Brugernes bedømmelse af lagunerne

Lagune nr.

Information,
indkøring
service1)

Fyldning af
lagunen

Tømning
af lagunen

Arbejdsforbrug/
tømning og
omrøring

Gennemsnit

1

3

4

2

3

3

2

2

2

1

2

1,8

3

3

4

1

3

2,8

4

3

4

2

2

2,8

5 2)

4

4

4

2

3,5

Gennemsnit for
de enkelte
spørgsmål

3,0

3,2

2

2,4

-

(1=meget utilfredsstillende, 5=meget tilfreds)

1)
Fra leverandøren.
2) Den eneste lagune som kan tømmes helt.

Alle lagunerne i undersøgelsen er leveret af Varmodan A/S, som er den eneste leverandør af laguner i Danmark. Leverandøren har derfor været eneste firma, der har udviklet, eksempelvis på systemet til omrøring.Drift og vedligehold af gyllelaguner
De undersøgte laguner er under 5 år gamle, og der har endnu ikke været nogen væsentlig form for slitage på lagunen eller vedligeholdelse, som er udført af brugeren. Brugerne forventer en levetid på gyllelaguner på 20 -30 år.

Spændbånd ved omrørerventil er rustne efter fire år.
Spændbånd ved omrørerventil er rustne efter fire år.

til top


Teltoverdækning

Der har de senere år været stor interesse for overdækning af gylletanke. Årsagen er blandt andet et lovkrav om tæt flydelag på gylletanke, og at der skal føres en logbog som led i en egenkontrolordning. Anvendes der i stedet en fast overdækning i form af teltoverdækning, kan logbogen undlades. Endelig forhindrer en teltoverdækning, at der kommer regnvand i gylletanken, og der skal dermed bringes mindre mængder ud.


Teltoverdækning færdigmonteret
Teltoverdækning færdigmonteretHvordan bedømte brugerne teltoverdækningen?
Alle teltoverdækninger i undersøgelsen fungerer tilfredsstillende, og brugerne er godt tilfredse med det valgte produkt.


Resultater

Overdækningens nr.

Information, indkøring
og service 1)

Er åbningerne
tilstrækkelig store
til tømningsudstyr?

Tømning af beholderen.
Er der åbninger nok?

Arbejdsforbrug/
sikkerhed
Betjening af luger

Gennemsnit for
hver bruger

1

4

3

4

4

3,8

2

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3,8

5

4

3

4

4

3,8

6 2)

4

-

-

4

4

7 2)

4

-

-

4

4

8

4

4

4

3

3,8

9

4

4

4

3

3,8

10

4

4

4

2

3,5

11

4

4

4

4

4

12

4

4

4

3

3,8

Gennemsnit for de
enkelte spørgsmål

4

3,8

4,0

3,5

-

(1=meget utilfredsstillende, 5=meget tilfreds)

1) Fra leverandøren.
2) Tanken er til biogas. Gyllen pumpes til anden lagertank, derfor er der ingen åbninger til tømning.

Det er vigtigt at tage stilling til følgende:
 • Skal tømningen foregå med pumpekran, bør åbningen være mindst 2,0 m x 5,0 m.
 • Skal tømningen foregå med traktorpumpe, bør åbningen være mindst 2,0 m x 2,0 m.
 • Åbninger til traktormonteret omrører bør være mindst 2,0 m x 2,0 m.

Hvis udkørsel sker med flere gyllevogne med pumpekran, bør det overvejes at have mere end én åbning til tømning.

til top

Lukkesystem af åbningsluger
Der findes forskellige former for lukkeanordninger. Det mest anvendte system er krydslukning med snoretræk. Dette lukkesystem er ikke brugervenligt og heller ikke sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende.

Brugeren udtaler, at der mangler udvikling på dette område. Holdbarheden ved dette system er ikke tilfredsstillende. Da lugerne ikke slutter tæt til overdækningen, er der risiko for, at vindpåvirkninger vil reducere holdbarheden af overdækningen.

Åbningslugen er ustabil overfor vind.
Åbningslugen er ustabil overfor vind.
Åbningslugen trækkes i en skinne i begge sider.
Åbningslugen trækkes i en skinne i begge sider

Åbningslugen åbnes til begge sider, og er meget stabil overfor vind.
Åbningslugen åbnes til begge sider,
og er meget stabil overfor vind.
Lukkesystemet er betjeningsvenligt.
Lukkesystemet er betjeningsvenligt.

til top


Drift og vedligehold af teltoverdækninger
Daglig vedligeholdelse af teltoverdækningen er ikke nødvendig.
De fleste leverandører kræver dog, at følgende vedligeholdelsesanvisning skal følges:

 • Brugeren skal jævnligt efterse overdækningen for rifter, huller, slid eller andre skader, og skal i givet fald kontakte leverandøren..
 • Brugeren skal eventuelt fjerne sne, is og vand, der giver "vandlommer".
 • Brugeren skal kontrollere at overdækningen altid er opstrammet.

Udover disse anvisninger kan den enkelte leverandør stille andre krav, der skal overholdes.

Rift i dugen skal meddeles leverandøren, så han kan reparere det.
Rift i dugen skal meddeles leverandøren, så han kan reparere det.Fyldning af gylletank
Fyldning af en gylletank med overdækning foregår ved, at pumperøret føres igennem teltdugen, og ned i gylletanken.

Overpumpningsrør føres igennem teltdugen.
Overpumpningsrør føres igennem teltdugen.

til top

Tømning af gylletank
Brugerne af de undersøgte overdækninger har ikke haft problemer med tømningen af beholderen på grund af for små åbninger i overdækningen.

Det anbefales, at åbninger i teltoverdækninger udføres på min. 2,0 m x 5,0 m. Det skal bemærkes, at meget store åbninger vil svække konstruktionen, og at leverandører af pumpekraner bør udvikle systemer, som er mindre pladskrævende.

Nogle åbninger er for små , når der skal tømmes med pumpekran. Nogle åbninger er for små , når der skal tømmes med pumpekran.
Nogle åbninger er for små , når der skal tømmes med pumpekran.

Mindre åbninger kan accepteres når der tømmes med traktorpumpe. Mindre åbninger kan accepteres når der tømmes med traktorpumpe.
Mindre åbninger kan accepteres når der tømmes med traktorpumpe.

til top

Omrøring i gylletank
Mere end halvdelen af brugerne udtaler, at der dannes svømmelag i gylletanken, efter at de har etableret overdækning på deres gylletank.
Det har ikke givet problemer med at omrøre gyllen.

Åbning til traktoromrører.
Åbning til traktoromrører.
Stationær elomrører monteret i overdækningen.
Stationær elomrører monteret i overdækningen.


Der bør være mindst en åbning til omrøring for hver 1.000 m3 gylle. Antallet bør dog altid vurderes i den enkelte situation.

Eksempler, hvor der bør overvejes flere åbninger til omrøring:

 • Hvis der anvendes sand i sengebåse i løsdriftsstalde.
 • Hvis der anvendes savsmuld som strøelse.
 • Hvis køer slæber meget jord med ind i stalden.

Sand fra sengebåse havner i gylletanken
Sand fra sengebåse havner i gylletanken

til top

Lovkrav og anbefaling vedrørende gyllelaguner og overdækninger

I henhold til Landbrugets Byggeblad nr. 103.04-30, laguner og nr. 103.04-29, teltoverdækninger stilles der nogle generelle minimumskrav til henholdsvis etablering af gyllelaguner samt teltoverdækninger af gylletanke.

Byggeanmeldelse er påkrævet ved etablering af teltoverdækning og gyllelaguner.
Inden etablering af teltoverdækninger skal gylletanken rengøres, og der skal foretages en vurdering af jordbundsforholdende samt bundpladen.

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)
Såfremt det af købsaftalen fremgår, at AB 92 gælder for entreprisen, indebærer det, at bygherren i 5 år fra aflevering har mulighed for at reklamere over mangler ved byggeriet. Der er ikke tale om en egentlig garanti, men det betragtes blandt andet som en mangel ved byggeriet, hvis dette ikke har de egenskaber, som er tilsigtet i henhold til aftalen.

Garanti
Det kan fremgå af købsaftalen, at der gives 5 eller 10 års garanti på byggeriet. Man skal dog være opmærksom på, at der ofte er knyttet betingelser til byggeriet, eksempelvis til vedligehold og service, ligesom det kan forekomme, at ikke hele byggeriet er omfattet af garantien. Endelig kan det forekomme, at der sker en nedskrivning af garantien, således at der efter en årrække kun dækkes en del af den mangel, der konstateres.

Forsikring
Nogle leverandører tilbyder en Kaskoforsikring eller All-Risk forsikring af deres produkt. Det er dog vigtigt, at brugeren selv undersøger dækningens omfang.

Arbejdsmiljø
Ved alle nedstigningsåbninger til gyllebeholdere og pumpebrønde med videre, skal der være opsat advarselsskilte om forgiftningsfare. Ved pumpesteder skal der være opsat advarselsskilte om brandfare.

I øvrigt skal Arbejdstilsynets At-anvisning nr. 2.6.1.1 august 1996, Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere) overholdes

Advarselsskilte påsat beholder.
Advarselsskilte påsat beholder.
Advarselsskilt på beholder.
Advarselsskilt på beholder.

De ældste af de undersøgte teltoverdækninger har kun været i brug siden 2002. Det er derfor ikke muligt at fastslå levetiden på de enkelte konstruktionsdele på de undersøgte overdækninger.

Mere viden?

punkttegn Læs rapporten "Teltoverdækninger og gyllelaguner, FarmTest nr. 34 ".
punkttegn Overdækning af gyllebeholdere (FarmTest).
punkttegn Gyllelaguner (FarmTest)
punkttegn Teltoverdækning til beholdere for opbevaring af flydende husdyrgødning , Info 1213.
punkttegn Teltoverdækning af gyllebeholdere kræver byggeanmeldelse , Info 1267.

Se flere FarmTest på www.farmtest.dk

til top

 

Sidst bekræftet: 21-11-2017 Oprettet: 16-11-2006 Revideret: 29-01-2007

Kontakt

Byggechef

Kenneth Poulsen

Stalde & Produktionssystemer


Forfatter

Kvæg
Jørgen Hviid

Af samme forfatter

Billige LED-rør af tvivlsom oprindelse forstyrrer elektriske installationer
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de...
20.05.16
Korrosion i forbindelse med gyllesystemer
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
11.09.15
Vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
07.01.15
Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
05.07.13