Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-09-2014

FarmTest Kvæg - 15

Oprettet: 12-09-2002

FarmTest - Aktivitetsmålere til malkekøer

Ny FarmTest om aktivitetsmålere. Forhold omkring daglig brug af måleren, arbejdstidsforbrug, driftsikkerhed, brugervenlighed og tilfredshed er undersøgt.

- Afsluttet FarmTest  

 

Indhold
punkttegn Sammendrag og konklusion
punkttegn Hvordan virker aktivitetsmåling?
punkttegn Udstyr til aktivitetsmåling
punkttegn FarmTestens gennemførelse
punkttegn Anvendelse af aktivitetsmålere
punkttegn Driftssikkerhed
punkttegn Falsk positive alarmer
punkttegn Brugervenlighed
punkttegn Tilfredshed
punkttegn Principper for aktivitetsmåling
punkttegn Benhængte kontra halshængte aktivitetsmålere
punkttegn Anbefalinger
punkttegn Konklusion
punkttegn Mere information
punkttegn Læs rapporten
punkttegn Køb rapporten


Sammendrag og konklusion
FarmTesten viser, at der gennemføres færre brunstobservationer pr. besætning efter indførelse af aktivitetsmålere, og derved er det muligt at spare tid til visuel observation. Driftssikkerheden er generelt god på aktivitetsmålere, men mange brugere kender ikke til de muligheder, der findes i programmerne og der efterspørges mere instruktion.

Det er forskellige principper for funktionen af de undersøgte fabrikater. Forskellene er primært:


Hvor ofte og hvornår aktivitetsdata måles/overføres.

Hvilke dyregrupper aktivitetsmåleren kan anvendes til.

Hvilke aktivitetsberegninger, der udføres, henholdsvis brunst og/eller sygdom .

 

Derfor er det vigtigt at vælge det fabrikat, der bedst tilgodeser de ønsker og behov, der er i den enkelte besætning. Se mere information under Principper for aktivitetsmåling.

Hvordan virker aktivitetsmåling?
Ved at registrere køernes aktivitetsniveau er det muligt at bestemme og påvise afvigelser fra køernes normale aktivitetsniveau. Dette sker ved at definere nogle grænseværdier. Grænseværdierne er typisk en procentvis afvigelse i forhold til dyrets normale aktivitetsniveau. Ved over- eller underskridelse af grænseværdierne vises en alarm på det pågældende dyr. Derved udpeges de dyr, som landmanden bør være særligt opmærksom på.

Viden om køernes typiske adfærd i forbindelse med brunst og sygdom udnyttes til tolkning af resultaterne. Øget aktivitet kan være et udtryk for brunst, mens nedsat aktivitet kan være udtryk for eventuelle sygdomme.


Køernes normale aktivitetsniveau bestemmes ud fra gentagne aktivitetsmålinger.

Køernes aktuelle aktivitet måles, og afvigelser i forhold til normalt aktivitetsniveau kan ses.

Dyr med forhøjet eller formindsket aktivitet udpeges. Det er dyr, som landmanden bør være særligt opmærksom på.

 

Udstyr til aktivitetsmåling
Køernes aktivitet registreres af en aktivitetsmåler placeret om koens ben eller hals. Aktivitetsmåleren registrerer impulser, der udløses af dyrets bevægelse. Aktivitetsdata aflæses via en eller flere antenner og overføres til en pc eller processor, hvor køer med afvigende aktivitet påvises.

Præsentation af alarmer kan ske på pc, processor eller display på malkepladser.

Eksempel på aktivitetsmåler indbygget i transponder i halsrem (25 kb)
Eksempel på aktivitetsmåler indbygget i transponder i halsrem.

 

Eksempel på aktivitetsmåler placeret på dyrets forben (17 kb)
Eksempel på aktivitetsmåler placeret på dyrets forben.

 

FarmTestens gennemførelse
FarmTesten er gennemført som en kombination mellem interview af brugere og observationer ved besøg. Alle fabrikater på det danske marked er repræsenteret i undersøgelsen. Det er:

punkttegn S.A. Christensen & Co A/S (SAC)
punkttegn DeLaval A/S (DeLaval)
punkttegn Lely Danmark A/S (Lely)
punkttegn Westfalia Landtechnik AB (Westfalia)
punkttegn Strangko A/S (Strangko).

 

Der er gennemført besøg hos 22 brugere af aktivitetsmålere.


Anvendelse af aktivitetsmålere
14 % af aktivitetsmålerne anvendes til køer og kvier, mens 86 % kun bruges til køer.

aktivitetsmålernes anvendelsesområder (3 kb)
Figuren viser aktivitetsmålernes anvendelsesområder.


Alle fabrikater måler høj og lav aktivitet, men DeLaval beregner p.t. ikke alarm på lav aktivitet.

Driftssikkerhed
Generelt er driftssikkerheden god. Meget få målere er ødelagte samt få besætninger har haft behov for service på anlægget.

Falsk positive alarmer
95 % af brugerne har oplevet falsk positive alarmer. Falsk positive alarmer er dyr, der kommer med alarm, men ikke er i brunst.

Falsk positive alarmer udløses ofte i forbindelse med uro i stalden for eksempel ved udbinding, klovbeskæring, men indstilling af grænseværdier for alarm har også betydning. Grænseværdierne bestemmer, hvor stor aktivitetsændring der kræves for at udløse en alarm. Hvis systemet indstilles til at være meget følsomt, vil flest mulige køer i brunst påvises, men der vil være risiko for flere falsk positive alarmer.

Minimering af antallet af falsk positive alarmer vil derfor typisk være et kompromis mellem antallet af falsk positive alarmer og påvisning af flest mulige køer i brunst. Derfor er det svært at bestemme, hvilke grænseværdier der fungerer bedst for en besætning, og det er også et spørgsmål om temperament. For alle fabrikater af aktivitetsmålere er der mulighed for at justere grænseværdierne.

For at bekræfte alarmen bør aktivitetsdata sammenholdes med øvrige reproduktionsdata og evt. data vedrørende mælkeydelse, foderoptagelse, temperatur og så videre.

Brugervenlighed
Brugervenligheden af programmerne vurderes generelt som god. Dog kender og anvender kun omkring halvdelen af brugerne de tilgængelige opsætningsmuligheder, og der er stor efterspørgsel efter mere instruktion.

Tilfredshed
Brugerne er generelt meget tilfredse med aktivitetsmålerne. 82 % af brugerne vurderer, at aktivitetsmåling har forbedret brunstobservationen i besætningen. Der gennemføres i gennemsnit én visuel brunstobservation mindre pr. dag efter indførelse af aktivitetsmålere.

Principper for aktivitetsmåling
Det er forskellige principper for funktionen af de undersøgte fabrikater. Forskellene er primært:

punkttegn Hvor ofte og hvornår aktivitetsdata måles/overføres.
punkttegn Hvilke dyregrupper aktivitetsmåleren kan anvendes til.
punkttegn Hvilke aktivitetsberegninger der udføres, henholdsvis brunst og/eller sygdom.

 

Derfor er det vigtigt at vælge det fabrikat, der bedst tilgodeser de ønsker og behov, der er i den enkelte besætning.

Der er tre overordnede principper for måling af aktivitet og beregning af data for de forskellige fabrikater:

Princip 1 er karakteriseret ved, at døgnet inddeles i et antal aflæsningsperioder. Aktivitetsdata opsamles pr. aflæsningsperiode og divideres med antal timer i perioden. SAC, Lely og Strangko følger dette princip.

Princip 2 er karakteriseret ved, at den registrerede aktivitet divideres med det reelle antal timer siden forrige aflæsning. Westfalia følger dette princip.

Princip 3 er karakteriseret ved kontinuerlig aflæsning hver time, hvorved aktivitetsniveauet pr. time fremkommer direkte. DeLaval følger dette princip.

Firmaerne udbyder typisk en samlet programpakke til dyreidentifikation, mælkemåling, aktivitetsmåling og så videre. Billigste løsning er at bruge samme system til alle delområder.

Fordele og ulemper ved de tre principper:

Princip 1

Fordele: Ulemper:
Mulighed for at korrigere for eventuelt døgnvariationer i aktivitetsniveauet.

 

Aflæsning foregår typisk ved malkning, det vil sige nyeste data er fra sidste malkning. Betydningen af dette bør vurderes i forhold til landmandens typiske arbejdsgang herunder, hvor ofte og hvornår han ønsker at se alarmer.
Aktivitetsberegning af alarm kan være usikker, hvis der går lang tid mellem aflæsninger, for eksempel ved AMS (automatisk malkesystem).
Svært at anvende til kvier. Systemet kræver styret trafik forbi antenne på nogenlunde faste tidspunkter hver dag.

Princip 2

Fordele: Ulemper:
Mulighed for variation i tidspunkter og intervaller mellem aflæsninger. Systemet er uafhængig af aflæsning på faste tidspunkter. Ved anvendelse til kvier kræves, at dyrene passerer en antenne for aflæsning af aktivitetsdata.
Kan anvendes til kvier. Aktivitetsberegning kan være usikker, hvis der går lang tid mellem aflæsninger.

Princip 3

Fordele: Ulemper:
Let at anvende til kvier, hyppig overførsel af data uanset, hvor dyrene befinder sig i forhold til antennen. Alpro-processoren er nødvendig til databehandling, selv om der anvendes computer.
Tidsuafhængig.

 

Benhængte kontra halshængte aktivitetsmålere
Forskelle mellem benhængte og halshængte aktivitetsmålere er ikke undersøgt i denne FarmTest. Det skyldes, at der indgår meget få besætninger med benhængte aktivitetsmålere i undersøgelsen.

Tyske undersøgelser viser, at:

punkttegn Aktivitetsmålere placeret på køernes ben viser et jævnt aktivitetsniveau med en klar og tydelig spidsbelastning.
punkttegn Aktivitetsmålere placeret om køernes hals viser udsving i aktivitetsniveauet.
punkttegn Aktivitetsmålere placeret på køernes ben er udsat for større fysiske belastninger, og de bliver meget hurtigt snavsede.

 

Læs mere i Aktivitetsmåler til malkekøer, LK-meddelelse, Landskontoret for Kvæg, nr.: 862, udsendt den 1. januar 2001.

Anbefalinger

Anbefalinger for brug af aktivitetsmåler:

punkttegn Vælg en aktivitetsmåler, der svarer til besætningens behov.
punkttegn Anvend én aktivitetsmåler pr. dyr, da det er en øget arbejdsbyrde at flytte aktivitetsmålere mellem dyr.
punkttegn Indstil grænseværdierne, så antallet af falsk positive alarmer er acceptable.
punkttegn Sammenlign dyr med alarm for høj aktivitet med øvrige reproduktionsdata (foderoptag, mælkeydelse etc.) for at bekræfte alarmen.
punkttegn Sammenlign dyr med alarm for lav aktivitet med data vedrørende foderoptagelse, mælkeydelse, kotemperatur for at bekræfte alarmen.
punkttegn Kontrollér altid de registrerede alarmer ved visuel observation.

 

Konklusion
FarmTesten viser, at:

punkttegn Der gennemføres færre brunstobservationer pr. besætning efter indførelse af aktivitetsmålere, og derved er det muligt at spare tid til visuel observation.
punkttegn Driftssikkerheden er generelt god på aktivitetsmålere.
punkttegn Mange brugere kender ikke til de muligheder, der findes i programmerne, og der efterspørges mere instruktion.
punkttegn Det er vigtigt at vælge det fabrikat, der svarer til besætningens behov.


Mere information
I forbindelse med et masterprojekt på den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole "Anvendelse af aktivitetsmålere som hjælpemiddel til reproduktionsstyring ved kvæg" af Anja Juul Freudendal har Dansk Kvæg gennemført en parallel undersøgelse med det primære formål at undersøge danske kvægbrugeres praktiske brug og tilfredshed med aktivitetsmålere samt aktivitetsmålerens indvirkning på besætningernes reproduktion.

punkttegn Læs mere i Spørgeundersøgelse om aktivitetsmålere til brunstovervågning viser gennemgående høj tilfredshed, KvægInfo nr. 1086, udsendt den 23. december 2002.


Læs rapporten

punkttegn Aktivitetsmålere, (560 kb)

FarmTest kvæg nr. 15 - 2003

 

Køb rapporten
Rapporten koster 100 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles hos Marlene B. Andersen, maa@vfl.dk

 

Sidst bekræftet: 01-09-2010 Oprettet: 12-09-2002 Revideret: 12-09-2002

Forfatter

Kvæg
IT konsulent

Heidi Pørtner Markussen

Business Development