Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-09-2018

FarmTest - - bygninger nr. 13

Oprettet: 06-10-2005
Revideret: 25-09-2006

FarmTest af elektriske udligningsforbindelser i kvæg- og svinestalde

 

- Afsluttet FarmTest


Potentialudligning udføres for at sikre mod farlige eller generende spændingsforskelle. I undersøgelsen indgik otte stalde, og i alle staldene var potentialudligningen i orden.

Det er vigtigt, at huske at sikre etablering af udligningsforbindelser, når der bygges nyt.

Udligningsforbindelser i malkestald (20kb)
Udligningsforbindelser i malkestald.
 

Indhold

punkttegn Konklusioner
punkttegn Anbefalinger
punkttegn Resultater
punkttegn Eksempler
punkttegn Baggrund

Potentialudligningsforbindelser er elektrisk ledende forbindelser, der skal sikre, at der ikke opstår farlige berøringsspændinger på inventar- og bygningsdele i staldene. I praksis forbindes alle udsatte dele og fremmede ledende dele med hinanden. Tilsammen danner de et stort net, som har elektrisk forbindelse til jordpotentialet. Når overgangsmodstanden til neutral jord er lav, er forbindelsen god.


Konklusioner
Undersøgelsen viste følgende:

punkttegn Overgangsmodstanden til neutral jord ved en række inventar- og bygningsdele lå i de undersøgte stalde generelt på et lavt og tilfredsstillende niveau, set i forhold til ønsket om at sikre mod farlige eller generende spændinger. De målte modstandsværdier lå i intervallet ca. 5-30 ohm.
punkttegn Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser er, såfremt de følges, tilstrækkelige til at sikre mod farlige eller generende (sansbare) spændingsforskelle mellem udsatte dele og fremmede ledende dele i stalde.


Eksempel på automatisk malkesystem
Automatisk malkesystem.

Eksempel på malkestald
Malkestald.

til top

Anbefalinger

punkttegn Det anbefales at være ekstra opmærksom på, at potentialudligningsforholdene er i orden i malkestalde/AMS, fordi:
punkttegn Der er meget elektrisk udstyr i malkestald/AMS.
punkttegn Der er stor slidtage og tæring som følge af fugtigt og aggressivt miljø.

Tilstedeværelsen af supplerende udligningsforbindelser bør kunne dokumenteres, helst i form af billeder, der tages, inden forbindelserne skjules under bygningsdele.Kontakt mellem armeringsjern sikret ved hjælp af en kraftig klemme
Kontakt mellem armeringsjern sikret ved hjælp af en kraftig klemme. Billedet er taget, inden betonen er lagt på.
punkttegn Billeddokumentationen skal suppleres med en egentlig opmåling af overgangsmodstanden til neutral jord på en række nøje udvalgte punkter i den nybyggede stald. Særligt kritiske områder bør ofres stor opmærksomhed, både under projektering og ved den afsluttende, verificerende måling. Måleresultaterne skal være tilgængelige for bygherren.
punkttegn Tæring kan afbryde udligningsforbindelser. Sker dette, er der risiko for, at der opstår berøringsspændinger i områder af stalden. Det bør altid nøje vurderes, om pludselig eller uforklarlig stress hos dyrene kan tilskrives berøringsspænding - eller noget helt andet. Er man i tvivl, bør staldens installationer og udligningsforbindelser kontrolleres af elektrikeren.

Tæring på stolpe i overgangszone til gulv.
Tæring på stolpe i overgangszone til gulv.

Gulv behandlet med støbeasfalt omkring stolpen.
Gulv behandlet med støbeasfalt omkring stolpen.

punkttegn Galvanisk tæring kan modvirkes ved anvendelse af galvaniserede materialer, og ved at overgangszonen mellem gulv og indstøbte stolper holdes tør:
Stolpen forsynes med en krave af for eksempel krympeplast. Udenpå lægges en opstøbning om stolpen.
punkttegn Gulvet overfladebehandles i en cirkel på minimum 15 cm fra stolpen, og selve stolpen overfladebehandles fra gulvniveau og minimum 15 cm op. Overfladebehandlingen kan gøres med epoxy, staldasfalt eller lignende.
punkttegn Se i øvrigt Landbrugets Byggeblad nr. 104.03-01 "Potentialudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.)". Byggebladet er en god hjælp for bygherre og håndværkere til at sikre, at Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende potentialudligning overholdes.

til top

Resultater - målte modstandsværdier i kvæg- og svinestalde
I november og december 2003 blev der udført målinger af overgangsmodstand fra inventar-/bygningsdele til neutral jord i fem kvægstalde og tre svinestalde. nedenstående figurer viser de målte overgangsmodstande i disse stalde. Staldene er bygget i perioden 1999-2003.

Elektrisk overgangsmodstand til neutral jord ved inventar- og bygningsdele i fem kvægstalde.
Elektrisk overgangsmodstand til neutral jord ved inventar- og bygningsdele i fem kvægstalde.

Elektrisk overgangsmodstand til neutral jord ved inventar- og bygningsdele i tre svinestalde.
Elektrisk overgangsmodstand til neutral jord ved inventar- og bygningsdele i tre svinestalde.

Som det ses af figurerne, lå overgangsmodstanden til jord på inventar- og bygningsdele i de undersøgte stalde markant lavere end 833 ohm, der er den højest tilladelige overgangsmodstand til neutral jord i stalde.

til top

Eksempler på potentialudligningsforbindelser
Udligningsforbindelsen på AMS-enheden er forbundet til hovedjordklemmen, som via jordledere er i forbindelse med jordpotentialet. Den supplerende udligningsforbindelse mellem vandrørene på billedet til højre sørger for, at to adskilte rørføringer bringes på samme potentiale. Dette potentiale vil i reglen være jordpotentialet.

Udligningsforbindelse (gul/grøn ledning) på ramme i AMS.
Udligningsforbindelse (gul/grøn ledning) på ramme i AMS.


Supplerende udligningsforbindelse mellem to rørføringer.
Supplerende udligningsforbindelse mellem to rørføringer.

til top

Baggrund
Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer må den vedvarende berøringsspænding i stalde ikke overstige 25 volt. Med en mærkeudløserstrøm på HFI-relæet på 30 mA betyder dette, at overgangsmodstanden fra inventar-/bygningsdele til neutral jord ikke må overstige 833 ohm.

Når alle elektrisk ledende dele i stalden forbindes med hinanden, er der en forøget risiko for galvanisk tæring i overgangszonen mellem gulv og indstøbte stolper. Galvanisk tæring opstår, når forskellige metaller er i ledende kontakt i et fugtigt miljø. Spændingsrækken, som vi kender fra fysikken, viser, at zink beskytter jern ved, at zinken tæres i stedet for jernet. Galvanisk tæring kan og skal forebygges, se anbefalingen herom ovenfor.

Forskningen og forsøg har vist, at kvæg og svin reagerer på spændingsniveauer på helt ned til 3-4 volt. Hvis der er spænding på drikkeskåle/drikkenipler eller på fodertrug, kan det påvirke dyrenes vand- og foderoptagelse. Hos svin kan berøringsspænding tillige forårsage halebid mv. Gødeadfærden hos køer kan påvirkes af berøringsspænding, hvilket kan betyde mere møg, de steder køerne kommer i kontakt med berøringsspænding, eksempelvis i malkestalden. Udligningsforbindelser vil da kunne eliminere disse spændinger, som påvirker og generer husdyrene.

FarmTesten er udarbejdet i samarbejde med Per Christophersen, Bygnings- og Maskinkontoret i Nordjylland.

Læs rapporten

punkttegn

Elektrisk potentialudligning i kvæg og svinestalde (pdf-fil)
FarmTest - bygninger nr. 13

Køb rapporten
Rapporten koster 150 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

punkttegn Via e-mail byggeri-teknik@landscentret.dk.
punkttegn Eller ved henvendelse til Landscentret, Byggeri og Teknik på tlf. 8740 55 63.

Læs mere

punkttegn Stærkstrømsbekendtgørelsen , afsnit 6, elektriske installationer
punkttegn Landbrugets Byggeblad nr. 104.03-01 "Potentialudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.)", pdf-fil.

til top

 

Sidst bekræftet: 11-09-2015 Oprettet: 06-10-2005 Revideret: 25-09-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Innovationskonsulent

Jørgen Pedersen

AgroTech


Af samme forfatter

FarmTest om radrensning i majs og vinterraps
FarmTesten beskriver tilgængelig teknik og videregiver erfaringer fra praksis. Der er bl.a. fokus på korrekt indstilling af...
18.03.11
Biobrændsler - FarmTest
Informationer om mindre stokerfyrede biobrændselsfyr, fyring med pilleflis samt biobrændselsfyr med integreret oliepresser.
30.07.10
Biobrændsler - generelt
Information om biobrændsler - Priser, brændværdi, rumvægt, askeindhold, nedre- og øvre brændværdi.
30.07.10
FarmTest - Udbytteregistrering
Test af brugervenlighed og funktionalitet for to forskellige udbytteregistreringssystemer til mejetærskere.
29.01.10
Nabovarmeanlæg
Rapporten beskriver de tekniske, juridiske og økonomiske forhold ved etablering og drift af nabovarmeanlæg. Tre nabovarmean...
30.03.09