Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-06-2007

FarmTest - - bygninger nr. 26

Oprettet: 11-03-2005
Revideret: 17-03-2005

FarmTest af ensilagesiloer- Planlagt FarmTest

Plansiloer kræver god vedligeholdelse for at opnå en tilfredsstillende levetid. Ligeledes er der også myndighedernes krav til styrke og tæthed samt de praktiske forhold, at tage hensyn til.Plansilo med betondæk
Billede 1. Plansilo med betondæk

Baggrund
Bedrifterne bliver større og større, og det gør kravet til lagerkapaciteten af for eksempel ensilage derved også. I takt med at ensilagesiloerne vokser i størrelse, vokser maskinerne, der bruges til indlægning, komprimering og udtagning også.

Udover at silovæggene er meget sårbare overfor påkørsler fra de store maskiner, er der også arbejdssikkerheden at tænke på. Det er ikke helt ufarligt at køre ved kanten af en 3 meter høj silovæg.

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen stiller blandt andet følgende krav til ensilagesiloer:

punkttegn "Ensilagesiloer skal have en bund, der er udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale. De skal endvidere være udført af bestandige materialer og skal kunne modstå påvirkninger fra indholdet og fra indlægning og udtagning. De skal indrettes, så ensilagesaft kun kan afledes gennem dertil indrettede afløb...."

Der er behov for at få undersøgt og beskrevet, hvilke krav til dokumentation der kan stilles til de enkelte materialers samt hele konstruktionens tæthed. Ligeledes er der behov for at få undersøgt, hvordan man bedst beskytter sin silo mod de kemiske påvirkninger fra ensilagen.

punkttegn "Silovægge skal dimensioneres for lasten fra uvejret (frisk) ensilage med densitet, som angivet i DS 410, samt for lasten fra forvejret (tørret) ensilage med densitet, som anført i DS 410, samt lasten fra køretøjer i siloen under komprimering."

På trods af nævnte dimensioneringsforudsætninger sker det hvert år alligevel, at nogle silovægge knækker under indlægningen af ensilage. Der er behov for at undersøge, om de foreskrevne dimensioneringsforudsætninger passer til virkelighedens belastninger.

punkttegn "Siloen bør være tydeligt mærket med de maksimale tilladte vægte af de anvendte køretøjer".

Der er behov for at få undersøgt, i hvor stort et omfang siloerne rent faktisk er mærket.

til top

Formål
Formålet med denne FarmTest er at få belyst, hvorledes myndighedernes krav til silokonstruktionerne bedst muligt opfyldes, både i teori og praksis.


Mål
De direkte mål i denne FarmTest er:

punkttegn At få undersøgt og beskrevet, hvilke krav til dokumentation der kan stilles til de enkelte materialers samt hele konstruktionens tæthed.
punkttegn At få undersøgt, hvordan en plansilo bedst beskyttes mod de kemiske påvirkninger fra ensilagen samt de mekaniske.
punkttegn At undersøge, om de foreskrevne dimensioneringsforudsætninger passer til virkelighedens belastninger.
punkttegn At få undersøgt, i hvor stort et omfang siloerne rent faktisk er mærket med maksimal tilladt vægt af køretøjet.
punkttegn At få inspiceret, bedømt og beskrevet et antal siloer med forskellige opbygninger.
punkttegn At udarbejde anbefalinger for praktisk brug af siloer, herunder også en checkliste for valg af type.


Indhold
I den teoretiske del af denne FarmTest skal de lovpligtige forhold med hensyn til konstruktionsforhold og tæthed mm. undersøges og beskrives.
I den praktiske del udvælges en række siloer med forskellige væg- og bundkonstruktioner - betonelementer, beton støbt på stedet, blokke, SF-sten og asfalt mm. Disse inspiceres grundigt med hensyn til konstruktion, overflader, fuger, tilstand osv.

De byggetekniske forhold suppleres med anbefalinger for brug af siloer. Det er f.eks. indlægning, afdækning, udtagning og størrelsesforhold. Dette suppleres med økonomiske nøgletal i forhold til brugen af siloen.

Undersøgelsen gennemføres i perioden marts til september 2005.


Projektdeltagere
Jørgen Hviid, Jan Brøgger Rasmussen og
, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik.

til top

Sidst bekræftet: 17-03-2005 Oprettet: 11-03-2005 Revideret: 17-03-2005

Forfatter

Anlæg & Miljø
Henrik Frederiksen