Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-08-2011

FarmTest - - Bygninger nr. 41

Oprettet: 27-08-2007

FarmTest af gylleforsuringsanlæg fra Infarm A/S

FarmTest af gylleforsuringsanlæg fra Infarm A/S
- Afsluttet FarmTest

Dansk Landbrugsrådgivning har foretaget pH-målinger og indsamlet driftserfaringer hos 11 landmænd, der forsurer gylle med et anlæg fra Infarm A/S. Ved normal drift er anlægget i stand til at sænke pH i fortank, gyllekanaler og lagertanke til det ønskede niveau mellem 5,5 og 6,0.

Gylleforsuringsanlæg

pH-målinger
Der er målt pH tre forskellige steder i gyllesystemet: 1) I procestanken hvor tilsætningen af svovlsyre sker. 2) I gyllekanaler i stalde. 3) I lagertank.

PH-målingerne i gyllekanaler og i procestanke giver et billede af situationen på besøgstidspunktet, mens pH i lagertank er et udtryk for hvor effektivt forsuringsanlægget kører over en længere periode. Den målte pH i procestanke og i gyllekanaler afhænger bl.a. af hvor mange timer der er gået, siden den pågældende portion gylle er blevet forsuret.

Resultater fra pH-målingerne forskellige steder i gyllesystemet:

Målested pH-gennemsnit
Procestank (fortank) 5,88
Gyllekanaler i stalde 5,82
Lagertanke hvor forsuringsanlægget har kørt stabilt i perioden op til prøvetagning 5,69

Driftssikkerhed og udbedring af fejl
Forsuringsanlægget er generelt ret driftssikkert. 9 af 13 anlæg har været i drift mere end 95 % af tiden efter indkøring af anlægget.

Når der opstår fejl som sætter forsuringsanlægget i stå, udløses en såkaldt "hård alarm", hvorefter landmanden manuelt skal genstarte anlægget. På 7 af de 13 anlæg i drift er manuel genstart nødvendig mindre end 1 gang om ugen. 4 anlæg kræver genstart 1 - 2 gange om ugen og 1 anlæg har hårde alarmer 3 - 7 gange om ugen. For 1 af de deltagende anlæg kendes hyppigheden af hårde alarmer ikke.

Forbrug af svovlsyre, el og arbejdstid
Forbruget af svovlsyre varierer fra 4 til 8,5 kg svovlsyre pr. m3 gylle. Gylle med et højt tørstofindhold kræver mere svovlsyre end gylle med lavt tørstofindhold. På én ejendom med 100 DE slagtesvin er elforbruget til forsuringsanlægget estimeret til ca. 22.000 kwh pr. år. FarmTesten tyder på store variationer i elforbruget fra ejendom til ejendom.

Der bruges i gennemsnit 30 minutter om ugen til pasning og eftersyn af anlægget ved normal drift. Omvendt spares der i gennemsnit ca. 75 minutter om ugen, da landmanden ikke længere skal bruge tid på manuel udslusning af gylle.

Arbejdsmiljø og lugt
Det generelle arbejdsmiljø og lugten i stalde vurderes som forbedret eller uændret som følge af forsuringsanlægget. Derimod oplever 8 ud af 11 landmænd, at lugten fra procestanken er forringet i forhold til ejendomme uden gylleforsuring, og det kan være et problem, hvis der er naboer tæt herpå.

Øvrige forhold som FarmTesten belyser

punkttegn Pumpning, omrøring og udbringning af forsuret gylle
punkttegn Effekt på gødskning og markudbytte
punkttegn Motivation for køb af anlægget
punkttegn Myndighedsbehandling, vilkår og kontrol
punkttegn Forebyggelse af uheld
punkttegn Infarms service- og informationsniveau

Dansk Landbrugsrådgivning vil fortsætte med at opsamle erfaringer med drift og vedligeholdelse af Infarms forsuringsanlæg. Når der er konkret ny viden og råd vedrørende forsuringsanlægget vil denne information blive kommunikeret ud på bl.a. LandbrugsInfo.

til top

Læs hele rapporten

punkttegn Gylleforsuring - Infarm A/S (pdf-fil)
FarmTest - Bygninger nr. 41

Mere viden

punkttegn Byggeblad nr. 106.04-54 - Slagtesvin på delvist spaltegulv
punkttegn Byggeblad nr. 106.04-56 - Slagtesvin på drænet gulv
punkttegn Byggeblad nr. 107.04-52 - Malkekøer

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation.

Sidst bekræftet: 18-08-2010 Oprettet: 27-08-2007 Revideret: 27-08-2007

Forfatter

Anlæg & Miljø
Lone E. Haargaard