Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-02-2008

FarmTest - - Bygninger nr. 40

Oprettet: 07-02-2007

FarmTest af kemisk luftrenser til fjerkræstalde

Dato: 07-02-2007

Forfatter: Helle Birk Domino- Farm AirClean - LAB 600 CU

En væsentlig udfordring for fjerkræproduktionen er at reducere emission af ammoniak. Derfor har Dansk Landbrugsrådgivning i 2006 afprøvet en ny kemisk luftrenser på en fjerkræstald. Luftvaskeren har vist sig effektiv overfor ammoniak, mens der tilsyneladende ikke er høj effektivitet overfor lugt, ifølge nogle få luftmålinger.

Der har i afprøvningsperioden ikke været problemer med støv, hvilket kan give Farm AirClean en fordel frem for biologisk luftrensning hvor støv ofte foranlediger tilstopning og dermed driftsforstyrrelser. Driftsøkonomien er dog markant bedre end ved biologisk rensning.

Resultater
Undersøgelsen har vist, at Farm AirClean - kemisk renser har vist sig ganske effektiv overfor ammoniak. Den har også vist, at kunne modstå et miljø med højt indhold af støv og dun/fjer i luften.

Den gennemsnitlige renseeffekt for ammoniak i henholdsvis vinter-, forår- og sommerperioden blev beregnet på data registreret over en uge ved pH 3 i de respektive perioder. Analysen viste den højeste renseeffekt om vinteren med faldende effekt hen mod sommerperioden. Effekten i de respektive perioder fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. De gennemsnitlige renseeffekter for ammoniak ved pH 3 i hhv. vinter-, forår - og sommerperioden.

Gennemsnitlig renseeffekt %

minimum - maksimum

Vinter

72,7

36,4 - 91,3

Forår

69,8

28,8 - 94,8

Sommer

59,1

38,4 - 82,8

For at få et indtryk af betydningen af pH i rensevandet blev der ligeledes lavet forsøg med forskellige pH set-værdier i juni 2006. Den gennemsnitlige renseeffekt for ammoniak ved pH 3, 4 og 5 blev beregnet på data registreret over en uge.

Det bedste resultat for ammoniakrensning har vist at være ved pH 3-4, hvorimod der viser sig et markant fald i rensningsgraden ved højere pH. Des mindre tilsætning af svovlsyre, des højere pH og følgende lavere rensningsgrad for ammoniak.

til top

Baggrund
Da mange fjerkræstalde er placeret i det åbne land for ikke lugtmæssigt at genere naboer, rammes denne produktion nu af krav om reduktion af kvælstofemissionen til visse følsomme naturtyper. Fjerkræproducenter med stalde placeret tæt på følsomme naturtyper skal forholde sig til diverse teknikker, der giver mulighed for at efterkomme de krav, der eventuelt stilles af myndighederne for at beskytte en nærliggende naturtype.

Som en del af landdistriktsmidlerne fra Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) testede Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik i 2006 FarmAirClean - kemisk renser på en fjerkræstald.

Farm AirClean i forsøgsopstilling
Farm AirClean i forsøgsopstilling


Opbygning af luftvasker
Luftvaskeren er opbygget af en spiralformet stok med dyser, som overbruser afkastluften i skorstenen med sur væske. Når luften overbruses med den sure væske, bindes ammoniakken i væsken, som bliver opsamlet i et vindelformet rendesystem i bunden af skorstenen. Væsken opsamles og recirkuleres separat i en miksertank for hver luftvasker.

Farm AirClean - kemisk løsning - markedsføres blandt andet på, at der er behov for minimal vedligeholdelse idet delene skulle være lette, at skille ad og rengøre. Dette er endnu ikke undersøgt i praksis.

til top
Skitse af luftvaskeren, der er opbygget af en spiralformet stok med dyser, som overbruser afkastluften i skorstenen med sur væske.

Skitse af luftvaskeren, der er opbygget af en spiralformet stok med dyser, som overbruser afkastluften i skorstenen med sur væske.

Økonomi og driftsikkerhed
De foreløbige estimater tyder på, at SKOV A/S's biologiske rensningsenhed vil udkonkurrere den kemiske luftrenser på prisen. Den afgørende faktor vil være, hvorvidt den biologiske renser kan fungere optimalt i et miljø med stor mængde støv og således hvorvidt den kan benyttes med den ønskede effekt i en fjerkræstald.

På baggrund af denne undersøgelse, der blev gennemført i pilotopstilling, er det ikke muligt at afgøre, hvor god driftsikkerheden er i anlægget "Farm Airclean - kemisk renser". I perioder var der problemer med spild af syreholdigt vand fra enheden. Det vil således være nødvendigt at optimere og sikre enheden mod dette af hensyn til risikoen for arbejdsulykker og dyrenes sikkerhed.

Læs rapporten

punkttegn Dokumentation og demonstration af Farm Airclean - FarmTest, bygninger nr. 40


Mere information

punkttegn

SKOV A/S

punkttegn

Farm AirClean LAB 600 CU (Info Byggeri og Teknik nr. 1467, 17. januar 2006)

til top

Plan & Miljø
Sidst bekræftet: 07-02-2007 Oprettet: 07-02-2007 Revideret: 07-02-2007

Forfatter

Anlæg & Miljø
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17