Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-01-2009

FarmTest - - Bygninger nr. 7

Oprettet: 08-07-2002
Revideret: 20-01-2006

FarmTest om brede trægitterspær (Del 1)

FarmTest - Bygninger nr.: 7

Dato: 09-07-2002

Forfatter: Henrik Frederiksen


Brede trægitterspær (Del 1)
- Afsluttet FarmTest

"FarmTest - Bygninger nr. 7" er en undersøgelse af tagkonstruktioner med brede trægitterspær på 15 landbrug. Rapporten gennemgår fejl og mangler ved tagkonstruktionerne og rummer anbefalinger til bygherren.

Eksempel på manglende afstivning

Sammendrag og anbefalinger
Der er besøgt 15 landbrug, hvor trægitterkonstruktionerne er gennemgået. Der er gennemført en visuel vurdering af konstruktionen. Vurderingerne viser, at 41% af de undersøgte bygninger har væsentlige fejl eller mangler. Det drejer sig om følgende typer af fejl og mangler:

punkttegn

33% manglede langsgående afstivning på tængerne.

punkttegn

20% manglede afstivning i loftpladen.

punkttegn

25% havde afbrudte vindtrækbånd.

punkttegn

30% havde slappe trækbånd.

punkttegn

20% havde ikke tilstrækkelig fastgjorte gavltrekanter.

Det har vist sig, at over 40% af de undersøgte tagkonstruktioner var blevet repareret på et eller andet tidspunkt. Det var først ved en nærmere gennemgang, at de mere markante fejl og mangler viste sig.

Det skal understreges, at spærene er af god kvalitet. Det er "kittet" mellem de enkelte komponenter, som er problemet; altså udførelsen.

For at forebygge fejl og mangler ved fremtidige byggerier med denne type konstruktioner henvises der til TOP's kommende byggeblad, som rummer en detaljeret gennemgang af anvendelsen af gitterdragere i konstruktionen.

Model af brede gitterspær (6 kb) Brede trægitterspær er komplicerede konstruktioner, og de vil ofte kræve en individuel gennemgang af en fagmand med den fornødne tekniske indsigt for at afsløre fejl og mangler. Derfor er det ikke muligt at give helt specifikke anvisninger i denne rapport.

Det skal understreges, at ansvarets placering ikke kan diskuteres. Det er til enhver tid bygherren, som har ansvaret. Dette gør, at der ved disse forholdsvise komplicerede konstruktioner er brug for rådgivere med den fornødne faglige indsigt.

Fejlene og manglerne opstår i forbindelse med montagen, herudover kan der peges på mangelfuld koordinering mellem de forskellige rådgivere, både leverandører, ingeniører og bygherren eller dennes rådgiver.

til top

Konklusioner
Følgende konklusioner er opbygget med en række indledende betragtninger. Herefter diskuteres, hvad den enkelte landmand selv kan gøre, og hvornår det vil være tilrådeligt at kontakte sin rådgiver for en eventuelt nærmere gennemgang.

Overordnede betragtninger
Som det fremgår af ovenstående, er bygninger med brede trægitterkonstruktioner langt fra uproblematiske. Der er peget på en lang række problemområder. Hvorfor er der så mange problemer med en konstruktion, som er så gennemarbejdet og lavet i et så kendt materiale som træ?

Hvis man kigger på det gennemgående tema, viser det sig, at problemerne ikke ligger på dimensioneringssiden eller i dårlige materialer. Det er ikke trægitterspærene, som splintredes, det er ikke samlingerne i det enkelte spær, som går i stykker. Det er i sammenhængen, tingene svigtes. Det drejer sig om:

punkttegn

Dårlige eller manglende afstivning af konstruktionen.

punkttegn

Ødelæggelse af noget, som andre entreprenører har lavet, eksempelvis overskæring af trækbånd ved ventilationsgennemføring.

til top

Eksisterende byggerier
Hele denne rapport peger på en lang række problemstillinger i forbindelse med brede trægitterspær. Skal vi så forvente, at samtlige bygninger i Danmark over 16 - 18 meter står foran at styrte sammen ved først kommende lejlighed?

Det er klart, at det ikke på nogen måde er tilfældet. For det første er alle bygninger i Danmark dimensioneret med en relativ stor sikkerhed. Herudover er trægitterkonstruktioner komplicerede, og der er mange muligheder for, at de kan "hænge sammen" og derved undgå sammenstyrtning.

Det er desværre ikke nok, at de bare "hænger sammen". Der kan opstå utilsigtede deformationer, som skaber utætheder ved samlinger, med heraf følgende forringelse af bygningens levetid osv.

Sidst men ikke mindst skal man huske på, at eksempelvis en konstruktion kan blive "træt". Det vil sige, at hvis den står og arbejder bare en smule et bestemt sted, kan der pludselig opstå et uforudset brud.

til top

Hvad kan jeg selv gøre?
Hvis jeg har en bygning på over 16 - 18 meter i bredden, der har trægitterspær, hvad kan jeg så selv gøre, og hvornår skal jeg søge professionel assistance?

Man skal være opmærksom på, at en trægitterkonstruktion er en meget kompliceret konstruktion, hvilket sætter sine naturlige begrænsninger for, hvor meget en lægmand kan se og gøre. Derfor er nedenstående vejledninger kun retningsgivende. I tvivlstilfælde bør man kontakte en fagmand. Dette skyldes, at alle konstruktioner er forskellige, og derfor skal behandles individuelt.

Fabrikanterne af spær kan i tvivlstilfælde ofte være behjælpelige. Det er også dem, som kender deres produkt og dets forudsætninger. Kontakt altid en rådgiver, hvis nogle af de nedenstående punkter konstateres. Denne kontakt kan i første omgang være telefonisk, hvor det klarlægges, om der er grundlag for et besøg:

punkttegn

Deformationer i en hvilken som helst del af konstruktionen, specielt S-kurver langs tagfladen.

punkttegn

Hvis det kan konstateres, at der eksempelvis ikke er nogen vindtrækbånd eller lignende vitale komponenter jævnfør nærværende rapport.

Principielt bør man ikke selv gå i gang med udbedring af konstruktionerne. Dette bør altid overlades til fagfolk. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at assistance fra en rådgiver ofte vil være en god investering. I betragtning af de konklusioner, som drages i nedenstående kapitel om "Fremtidige byggerier og reparationer", er en håndværkers ansvar begrænset til det rent udførelsesmæssige.

til top

Fremtidige byggerier og reparationer
Hvad er årsagen til de førnævnte problemstillinger?

Det kan skyldes følgende:

punkttegn

Manglende viden om konstruktionen og sammenhængen ved denne konstruktionsform.

punkttegn

Manglende viden om montagen af denne konstruktion.

punkttegn

Manglende information.

punkttegn

Manglende ansvarsplacering.

De ovenstående punkter kan opdeles i to områder. Det ene drejer sig om viden om konstruktionstypen, herunder viden om stabilitet, materiale og andre tekniske erfaringer.

Den anden del handler om proces og ansvar. Denne rapport dokumenterer en række tekniske problemstillinger. Disse løses for en dels vedkomne, hvis man udfører konstruktionerne efter eksempelvis TOP's byggeblad og de øvrige anvisninger, som findes på området.

Nogle tanker bør dog fremhæves. Indførelsen af specialuddannede montagesjak med en eventuel godkendelsesordning. Dette vil sikre kontinuitet og erfaringsopsamling i montagearbejdet.

Vedrørende ansvarsplaceringen vil en oplagt indgangsvinkel være anvendelsen af partnering, hvorved man vil kunne sikre et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem alle parter.

Konklusionen må blive, at teknisk viden og erfaring findes i branchen, men ikke er blevet udnyttet tilstrækkeligt af alle.

til top

Forfattere
Ingeniør Benjamin B. Andersen og bygningskonsulent Jørgen Hviid, Landscentret, Byggeri og Teknik

Læs rapporten

Bemærk at rapporten er en PDF-fil, der kræver Acrobat Reader.

Rapporten koster 75 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles:

  • Via Netbutikken i LandbrugsInfo
  • via e-mail byggeri-teknik@landscentret.dk
  • Eller ved henvendelse til Landscentret, Byggeri og Teknik på tlf. 8740 55 63.

Mere viden

punkttegn FarmTest af brede gitterspær, del II

til top

 

FarmTest - Bygninger nr. 7

Landscentret, Byggeri og Teknik

Sidst bekræftet: 07-01-2008 Oprettet: 08-07-2002 Revideret: 20-01-2006

Forfatter

Anlæg & Miljø
Henrik Frederiksen