Feedback Form

Af samme forfatter
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de udstråler elektrisk støj og ikke er blevet EMC-testet.
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler, maks. dybde 1,20 m
Dette byggeblad omhandler etablering af tværkanal for flydende gødning og langsgående kanal med mekanisk udmugning
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler i kvægstald (banket ved krybbe)
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler, maks. dybde 0,6 m
Dette byggeblad omhandler etablering af omrørerbrønd - udstøbningsblokke (fundablokke), udstøbt
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler, maks. dybde 1,20 m
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler, maks. dybde 0,60 m
Dette byggeblad omhandler etablering af gyllekanaler, maks. dybde 0,6 m
Læs om tagarbejde ved gitterspærkonstruktioner. Fiberarmerede cementbølgeplader skal oplægges med en maksimal lægteafstand på 460 mm.
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
Vejledning vedrørende anvendelse af beton i konstruktioner. Krav til miljøklasser, materialekvaliteter, blanding m.v.
Tilsætning af syre i gyllen kan have negative konsekvenser for holdbarheden af beton i gylleanlæg.
Dette reviderede byggeblad omhandler dimensionering af træåse som gerberdrager.
Dette byggeblad angiver brandkrav i avls- og driftsbygninger i henhold til brandkapitlet i Bygningsreglement 2010 samt eksempelsamling om brandsikring af staldbyggeri af 23. december 2010
Miljøstyrelsen, vejledning nr. 13, 2015
Dette byggeblad anviser retningslinier for teltoverdækninger af beholdere for opbevaring af flydende husdyrgødning.
Dette reviderede byggeblad dateret 03.03.2015 giver anvisninger på indretning af forbindelsen mellem stald og pumpested med hensyntagen til gældende lovgivning.
Byggebladet er opdateret med link til skema til udbringning af spildevand med pesticidrester samt link til vaskepladsredegørelse FAQ
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
Ny brandteknisk vejledning 38.
Bestemmelser for jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger - konsekvensklasser.
Dette reviderede byggeblad omhandler dimensionering af løsholte.
Dette byggeblad giver, via principskitser, et bud på, hvorledes en ensilagesilo med afgrænsningsmur kan opføres.
Dette byggeblad giver, via principskitser, et bud på hvorledes en separationsmøddingplads med afgrænsningsmur af trærafter, kan opføres.
Dette byggeblad giver, via principskitser, et bud på, hvorledes en møddingplads med randzone, kan opføres.
Dette byggeblad giver, via principskitser, et bud på, hvorledes en ensilagesilo med afgrænsningsmur kan opføres.
Dette byggeblad giver, via principskitser, et bud på, hvorledes en ensilageplads kan opføres.
Byggebladet giver, via principskitser, et bud på, hvorledes en møddingplads med afgrænsningsmur kan opføres.
Skal stålrammerne og beslag m.v. til den nye stald korrosionsbeskyttes med maling eller galvanisering?
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, nr. 12 - 2012
Dette Byggeblad giver bud på, hvorledes en container til opsamling af fast gødning fra mink mv. kan udføres, placeres og overdækkes.
Ny FarmTest sætter fokus på økonomi og erfaringer med udsprinklingsanlæg til ensilagesaft.
Byggebladet giver anvisninger på, hvordan bunden i ensilagesiloer, møddinger mv. kan opbygges i asfalt.
Pjecen gennemgår i hovedtræk reglerne for erstatning fra brandforsikringen, der kan blive reduceret eller helt bortfalde, hvis en brand er forårsaget ved grov uagtsomhed. Pjecen giver også gode råd for at undgå brand.
Byggeblad om etablering af stalde uden fast bund og med dybstrøelse til får og geder til mælke- og kødproduktion.
Byggeblad om etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse.
Dette byggeblad omhandler etablering af gødningskanal i beton (separationsrist, mekanisk udmugning)
En ny FarmTest belyser forskellige typer af teltoverdækninger til gylletanke samt gyllelaguner udført af kunststofmembraner.
En god overdækning af gyllebeholdere reducerer både ammoniaktab og lugt fra gyllebeholderen. Herved forbedres nærmiljøet omkring ejendommen væsentligt. Undersøgelse af forskellige former for overdækninger.
Har du ikke undertag eller antikondensbelægning på pladerne på dit ståltag, risikerer du, at det drypper ned med kondensvand på isoleringen med alvorlige skader til følge.
Dette byggeblad beskriver funktionskrav til etablering af gyllelaguner. De væsentlige ændringer: Ingen begrænsning i størrelse med hensyn til indholdet og etablering af de to drænsystemer, et for kontrol af gylleudslip og et for pejling af grundvand.
Byggebladet giver et bud på, hvorledes potentialudligning mellem alle ledende dele i en bygning kan udføres. Byggebladet er revideret 28.04.03.
Byggebladet beskriver hvordan pumpebrønden kan etableres.