Feedback Form

Af samme forfatter
Der er flere og flere eksempler på, at LED-rør med tvivlsom oprindelse forstyrrer andre elektriske installationer, fordi de udstråler elektrisk støj og ikke er blevet EMC-testet.
I kvægstalde med ringkanalsystem ses ofte rustdannelse på stål- og beklædningsdele omkring omrørebrøndene og fortanke.
Vejledning vedrørende anvendelse af beton i konstruktioner. Krav til miljøklasser, materialekvaliteter, blanding m.v.
Tilsætning af syre i gyllen kan have negative konsekvenser for holdbarheden af beton i gylleanlæg.
Dette byggeblad angiver brandkrav i avls- og driftsbygninger i henhold til brandkapitlet i Bygningsreglement 2010 samt eksempelsamling om brandsikring af staldbyggeri af 23. december 2010
Dette reviderede byggeblad dateret 03.03.2015 giver anvisninger på indretning af forbindelsen mellem stald og pumpested med hensyntagen til gældende lovgivning.
Formålet med byggebladet er at sikre, at udendørs sohold kan praktiseres med en acceptabel miljøpåvirkning.
Ny brandteknisk vejledning 38.
Dette reviderede byggeblad omhandler dimensionering af løsholte.
Dette byggeblad giver, via principskitser, et bud på, hvorledes en ensilagesilo med afgrænsningsmur kan opføres.
Skal stålrammerne og beslag m.v. til den nye stald korrosionsbeskyttes med maling eller galvanisering?
Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, nr. 12 - 2012
Pjecen gennemgår i hovedtræk reglerne for erstatning fra brandforsikringen, der kan blive reduceret eller helt bortfalde, hvis en brand er forårsaget ved grov uagtsomhed. Pjecen giver også gode råd for at undgå brand.
Byggeblad om etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse.
En god overdækning af gyllebeholdere reducerer både ammoniaktab og lugt fra gyllebeholderen. Herved forbedres nærmiljøet omkring ejendommen væsentligt. Undersøgelse af forskellige former for overdækninger.