Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-09-2014

  

Oprettet: 30-09-2009
Revideret: 20-09-2010

Ansatte efter lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. (Medhjælperloven)

Loven er en videreførelse af Tyendeloven, der var den første lov i Danmark, der omhandlede beskyttelse af medarbejdere. I 1961 blev loven ændret til Medhjælperloven og har nu det lange navn, der gør, at mange fortsat benævner loven medhjælperloven.

Læs hele loven

Område
Loven omfatter alle ansatte i landbrug med videre, hvilket vil sige, at loven også omfatter husligt arbejde. Det betyder, at også au-pair ansatte kan være omfattet af loven, selvom deres ansættelse ikke er i landbruget. Læs eventuelt mere om au pair under Ny i Danmark

Det er fortsat en betingelse for at anvende loven i sin helhed, at medarbejderen får fuld kost som en del af lønnen. Fuld kost er tre hovedmåltider om dagen.

Det er vigtigt at understrege, at der skal være indgået en skriftlig aftale om at anvende loven og dens særlige feriebestemmelser.

Hvis det er aftalt, at lønmodtageren skal have logi som en del af lønnen, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale for forsikring af lønmodtagerens ejendele på et niveau, der svarer til en almindelig familieforsikring

Kapitel 2: Ansættelsens indgåelse
Efter lovens bestemmelser kan ansættelse kun ske på to måder: 

  1. Som månedsvis ansættelse hvor der er tale om ansættelse indtil én af parterne opsiger ansættelsesforholdet med en hel måneds opsigelse.
  2. Den anden form er en fast ansættelse, hvor det fra starten af ansættelsesforholdet ligger fast, hvor lang tid ansættelsen skal løbe. Perioden skal i givet fald være på mindst 1 måned og kan højst være på 12 måneder. Hvis aftalen omfatter skoleophold, kan perioden dog udvides med en periode svarende til skoleopholdets eller -opholdenes længde.

Begrebet prøveperiode indgår ikke i loven. I praksis kan de første tre måneder aftales som månedsvis ansættelse.

Kapitel 4: Forhandling af ansættelsesvilkår
Lønmodtageren har ret til at organisere sig og kan til enhver tid kræve at få en forhandling om løn og arbejdsvilkår og søge hjælp til dette via sin organisation.

Arbejdstid er en vigtig del af ansættelsesaftalen. Længden af såvel den ugentlige som den daglige arbejdstid må ikke overstige, hvad der i henhold til kollektiv overenskomst gælder for lønmodtagere i landbruget henholdsvis lønmodtagere beskæftiget med husligt arbejde, eller hvad der i øvrigt er normalt gældende på den egn, hvor arbejdet udføres.

Kapitel 5: Ferie
Arbejdsgiver og lønmodtager skal skriftligt aftale, at feriereglerne i lov om ansatte i landbruget gælder. Det er ikke tilstrækkeligt, at det fremgår af ansættelsesbeviset, da et ansættelsesbevis som udgangspunkt er en ensidig erklæring fra arbejdsgiver. Parterne kan ikke aftale at fravige lovens regler om ferie til ugunst for den ansatte. 

Optjeningsperioden og ferieperioden er den samme. Det betyder, at i samme periode som ferien optjenes, holdes ferien også, og at ferien skal holdes inden ansættelsesforholdet ophører. Optjeningsperioden begynder, når ansættelsesforholdet starter og er uafhængig af kalenderåret. Hvis ansættelsesforholdet løber inden for den almindelige ferieperiode (maj–september) kan medarbejderen kræve, at 2/5 af ferien holdes i sammenhæng den periode.

Under ferien skal lønmodtageren have fuld løn (inkl. værdien af kosten i perioden) + 1 % i ferietillæg. Værdi af evt. logi medregnes ikke i lønnen. Formentlig fordi medarbejderen har ret til at bruge sit logi under ferien.

Har lønmodtageren ikke kunnet holde sin ferie på grund af sygdom eller tilskadekomst, inden ansættelsen ophører, skal tilgodehavende ferieløn og ferietillæg udbetales. Loven tager ikke i øvrigt højde for andre feriehindringer eller for sygdom m.v. i situationer, hvor der ikke sker fratræden. Der er dog ikke noget til hinder for at aftale, at ferielovens muligheder for udbetaling ved feriehindring gælder.

Se eventuelt forskel mellem ferieloven og ferie efter lov om visse arbejdsforhold i landbruget på Borger.dk om ferie.

Medarbejdere, der ikke indgår aftale om den særlige feriebestemmelse, er omfattet af Ferieloven.

Arbejdsgivere, der er medlem af en godkendt arbejdsgiverforening, hvor det i kollektiv overenskomst er aftalt, kan i stedet for at benytte FerieKonto selv udstede et feriekort.

Kapitel 6: Sygdom og tilskadekomst
Ansatte efter lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. har ret til fuld løn under alle former for sygdom. Arbejdsgiver skal derfor yde fuld løn, indtil sygdommen er overstået eller ansættelsesforholdet ophører.

Loven indeholder ikke regler om løn under fravær som følge af barsel. Dette betyder, at den ansatte er henvist til at søge dagpenge efter barsellovens regler.

Se afsnit nedenfor om ophør i forbindelse med sygdom m.v.

Det erindres om, at såfremt afskedigelse finder sted under graviditet, barsel eller adoption, har arbejdsgiver bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke skyldes disse forhold. Se nærmere i ligebehandlingsloven.

Kapitel 7: Ophør af arbejdsforholdet
Et arbejdsforhold, der ikke er indgået for en bestemt periode, fortsætter, indtil det opsiges af en af parterne med en måneds varsel til fratrædelse ved en måneds udgang.

Såfremt arbejdsforholdet har varet mere end 12 måneder, forlænges varslet fra arbejdsgiverens side til 3 måneder.

Hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed på grund af sygdom har varet mere end 1 måned, kan hver af parterne, så længe uarbejdsdygtigheden vedvarer, opsige arbejdsforholdet med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, såfremt arbejdsforholdet ikke af sig selv udløber forinden. Hvis uarbejdsdygtigheden skyldes tilskadekomst i virksomheden, forlænges dette opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side til 2 måneder, såfremt arbejdsforholdet ikke af sig selv udløber forinden. Se ovenfor om afskedigelse i forbindelse med barsel.

Ansættelse på fast aftale for en bestemt periode kan ikke opsiges før periodens udløb.  Det kan dog gensidigt aftales, at ansættelsesforholdet ophører med øjeblikkelig virkning eller med et aftalt opsigelsesvarsel.

Bege parter er berettiget til at ophæve et ansættelsesforhold, hvis den modsatte part groft har tilsidesat den indgåede aftale.

Endvidere er der regler arbejdsgiverens flytning, konkurs, død og lign.

Sidst bekræftet: 09-10-2012 Oprettet: 30-09-2009 Revideret: 20-09-2010

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Britta Sejr Nielsen