Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-04-2008

Info-planter 

Oprettet: 23-04-2007

Grovfodermatchen

Grovfodermatchen 2007

Resultater
Casper Kabel

Senest revideret: den 18. december 2007

Se pointsystem

1. slæt

2. slæt

3. slæt

4. slæt 5. slæt I alt
Den prikkede "udbyttetrøje"

Potentielt udbytte,
FE/ha
5.870 2.860 2.550 1.928 1.823 15.031
Trøjevinder nej - nej nej
Den gule trøje

Pct. tørstof 40 26,8 31,3 49,7 31,4
Pct. sand 0,4 1,1 0,7 0,6 1,0
Kg tørstof pr. FE 1,1 1,2 1,24 1,20 1,05
Kg tørstof pr. m3 215 * * * *
Høstet udbytte, FE/ha 5.700 2.580 2.050 1.242 1.460 13.032
Point - græs 71,6 89,3 97,4 - 43,1 301,4
Plantetal, point 12,5 - - - -
Sådybde, point 4,5 - - - -
Ensartethed, point 5,0 - - - -
Ukrudtsdækning,
point
- 29,6 - - -
Udg. til ukrudts-
bekæmpelse, point
- 15 - - -
Point - majs 22,0 44,6 - - 133,7 200,3
Point - i alt 93,6 133,9 97,4 - 176,8 501,7
Trøjevinder nej - nej
Den grønne "miljø-trøje"

N tilført græsmarken inkl. N-fiksering, kg/ha (summeret) 229 317 392 - 514
N høstet i græsmarken, kg/ha (summeret) 110 185 249 - 335
Kvælstofoverskud, kg/ha (summeret) 119 132 143 - 179
Trøjevinder

nej

nej nej - nej nej
Dommerpanelets kommentarer:
* Dommerne har valgt at neutralisere denne bedømmelse i konkurrencen, da der tidsmæssigt har været vanskeligheder med at kontrollere om målingen er gennemført korrekt. Neutraliseringen kan nu gennemføres uden betydning for placeringen. Komprimeringen vil blive bedømt ved konkurrencens afslutning af dommerpanelet.
Holdets kommentarer til de enkelte slæt:
Majs:
Resultater fra majsprøver den 8/10 2007: Prøverne er udtaget under ideelle (tørre) forhold. Der er udtaget prøver med stubhøjde på 20, 40 og 60cm samt en prøve af stubben mellem 20-60cm. Det har været forholdsvist tørt og solrigt vejr op til prøvetagningen, og stivelsesindholdet og tørstofindholdet har ændret sig markant siden sidste uge. Det er besluttet at ensilere afgrøden snarest muligt, da vi har opnået de ønskede 31 % tørstof. Casper har aftalt med Rønbjerg Maskinstation, at de kommer og ensilerer majsen lørdag den 13./10.

Foderværdimæssigt ser det ikke ud til, at vi helt når det opstillede mål på 1,15 kg ts/fe. Analyserne viser, at vi øger tørstofindholdet med 2 % hver gang at vi øger stubhøjden med 20 cm. Tilsvarende øges foderværdien med 0,04 kg ts/fe hver gang vi øger stubhøjden med 20cm. Selve stubben fra 20-60 cm (40cm) er der 21 % tørstof i og med en foderværdi på 3,07 kg ts/fe.

Vi har valget imellem at sætte en stub på 50 cm for at opnå den planlagte foderværdien, men det giver risiko for at afgrøden bliver for tør. Vi har derfor valgt at sætte en stub på 30 cm for at opnå en passende kombination af et tørstofindhold, kvalitet og udbytte. Ved høst under fugtige forhold kan det overvejes at sætte en lidt højere stub.

Sidste slæt:
God tæt vækst med en del kløver. Afgrødehøjde ca. 30 cm. Skridning ikke påbegyndt. Afgrøden skal ensileres inden for de næste 14 dage af hensyn til markens græsproduktion i næste vækstsæson. Målet er at bjærge et tørt foder senest i uge 43. Vi udtager ikke hurtiganalyse, da det bliver vejret, der bestemmer, hvornår der skal ensileres. Græsset skal ensileres sammen med andre græsmarker i en stak for sig selv.

3. slæt:
Med et PLETSKUD blev vi atter vinder af den GULE TRØJE. Vi er særdeles tilfredse med resultatet, især fordi 3.slæt blev høstet i en ustabil periode. Følgende skal bemærkes til de enkelte punkter:

  • Hurtiganalysen: Anvendelse af analysen har givet god vejledning i bestemmelse af det rette ensileringstidspunkt
  • Tørstofprocent: Der er opnået 31,3 % tørstof i en vejrmæssigt ustabil periode ved at græsset blev vendt umiddelbart efter skårlægning for at fremskynde tørringen. Denne strategi har virket efter hensigten og er et virksomt redskab ved behov for hurtig tørring. - Vi mangler dog stadig en hurtig og god metode til bedømmelse af tørringspotentialet, så vi får en bedre forudsætning for at opnå det ønskede tørstofindhold hver gang
  • Indhold af sand: Vi har et sandindhold på 0,7 %, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af, at marken blev mere ujævn på tværs ved udbringning af gylle til 2. slæt, hvor vejret var fugtigt. Marken er jævn på langs, men ujævn på tværs, og det er en skade, der er opstået allerede i forbindelse med etablering af afgrøde i august 2006. Marken er tromlet og pakket inden såning, men markerne vil fremover også blive tromlet før såning for at sikre en jævn mark på tværs uden spor
  • Iblanding af sand i ensilagen sker bl.a. i forbindelse af vending og rivning af afgrøden. Rønbjerg Maskinstation har nedsat fremkøringshastigheden ved vending og rivning, og det bevirker færre rystelser i redskaberne og mindre sand i afgrøden. Strategien har fungeret godt, og vi har opnået det laveste indhold af sand i 3.slæt ud af de 3 konkurrerende hold.

Strategi for 3. slæt:

  • Der udtages hurtiganalyse den 16/7 og den 23/7 - vi forventer i øjeblikket at skårlægge i slutningen af uge 30
  • Der er allerede en god genvækst efter 2.slæt, men kløverandelen er ikke voldsom - vi vurderer den til cirka 15 %. Der forventes et udbytte på 2.200 FE/ha i 3.slæt. Vi kan ikke hæve det samlede udbytte i handlingsplanen, men vi hæver udbyttemålet i 3. slæt til 1900 FE/ha og nedsætter udbyttemålet i sidste slæt til 1100 FE/ha. Vi må endnu engang erkende, at det samlede udbytte er sat for lavt fra starten af
  • Kvalitetsmålet er 1,25 kg ts/FE i 3.slæt. Det totale mål for græsmarken er 1,17 kg ts/FE, og derfor fastholdes det planlagt mål for 3. slæt på 1,25 kg ts/FE
  • Tørstof indholdet skal ligge på 29-34 %. Vi vil fortsætte den tætte dialog med maskinstationen og sammen træffe beslutning om, hvornår der skal skårlægges, rives og snittes. Vi tror fortsat på, at det med optimalt vejr er passende med 24 timers forvejring på skår, sammenrivning og efterfølgende snitning ved udbytteniveauer på 2.000 - 2.500 FE/ha.

2. slæt:
Først og fremmest glæder vi os over, at vi igen blev vinder af den prikkede udbyttetrøje OG den gule førertrøje. Vi er meget stolte over trøjerne, men der er stadig områder, vi kan optimere.

Det potentielle udbytte svarede til det forventede niveau - nemlig 2.860 FE/ha i parcellerne. Marken som helhed gav 2.580 FE/ha og med præcis den ønskede kvalitet på 1,20 kg ts/FE!

Det har båret frugt at udtage hurtiganalyser til bestemmelse af det rette slæt tidspunkt. Kvaliteten er rigtig godt ramt, når vi ser tilbage på det forholdsvis ustabile vejr, vi havde i perioden omkring ensilering af 2. slæt. Tørstofindholdet er bestemt til at ligge i underkanten af det ønskede, hvilket vi er lidt overrasket over. Vi må konstatere, at vejret kan være en forklaring på, at det ønskede mål ikke opnås, men ikke en undskyldning for ikke at sætte mål. Det kræver timing og godt samarbejde med maskinstationen at opnå den ønskede tørstofprocent i ensilagen, og vi vil arbejde på at gøre dette endnu bedre ved de efterfølgende slæt.

I forhold til 1. slæt (0,4 %) var der noget mere sand i 2. slæt (1,1 %). Dette er ikke unaturligt, da der jo er en noget mindre afgrødemasse. Vi er dog fortsat opmærksomme på, at marken ikke er helt så jævn som det kunne ønskes. Dette vil indgå i overvejelserne omkring arbejdsgangene ved fremtidige etableringer af græsmarker. Ved skårlægning af marken enedes vi med maskinstationen om at hæve stubhøjde 0,5-1 cm for at mindske jordiblanding ved sammenrivningen.

"Komprimering af stakken" er udgået af bedømmelsen pga. usikkerhed i metoden. Vi er ikke i tvivl om, at der er sket en tilfredsstillende sammenkørsel af 2. slæt. Vi savner dog en nem og sikker metode til kontrol af det arbejde, der udføres ved ensileringen. Maskinstationsfolkene ydede en stor indsats under ensileringsarbejdet, og det ville være optimalt at kunne give dem feedback på deres arbejde via en konkret måling.

Vi mistede flere point pga. utilfredsstillende sammenkørsel af 1.slæt, men vi forventer ikke at miste flere point pga. komprimering. Vi har gjort en indsats for at optimere sammenkørslen og har allerede "betalt" godt 10 point for dårlig komprimeringen af 1.slæt.

Udgiften til ukrudtbekæmpelse i majs ligger på et passende niveau, og vi har opnået max. point. Majsmarken er ikke helt ren, men det vurderes ikke at få konsekvenser for kvalitet og udbytte af majsen.

1. slæt:
Udbyttet af 1.slæt græs var meget stort og førte til en topplacering på sejrsskamlen med den prikkede "udbyttetrøje". Den planlagte kvalitet blev opnået. Det store slæt græs blev fortørret til 40% tørstof på 32 timer, hvilket er imponerende og mere end planlagt. Den store græsmængde gav travlhed i siloen og gummigeden havde rigeligt at lave. Det medførte at sammenkøringen i stakken blev for dårlig. Etableringen af majsen var nærmest optimal og vi opnåede de højeste karakter. Vi planlægger at stramme op om de områder, hvor vi ikke har opnået de planlagte mål, så vi næste gang kan iklæde os den gule førertrøje.
Strategi for det resterende vækstår:
Vi har haft vores strategi om fire slæt i marken op til overvejelse. Da vækstsæsonen startede cirka to uger tidligere end normalt, overvejer vi, om det er muligt at trimme marken optimalt til vinteren med fire slæt. Vi forventer at høste 3. slæt i slutningen af juli. Det er så spørgsmålet, om vi kan lade 4. slæt stå indtil starten af oktober, eller om vi skal tage et ekstra slæt. I vore overvejelser indgår den forventede kvalitet af de høstede afgrøder og udgifterne til et ekstra slæt, der står i cirka 700 kr./ha.

Vi har besluttet, at der er en rimelig mulighed for, at der skal tages 5 slæt, og det er derfor besluttet at ændre i handlingsplanen, da det er 1., 2., 3. og sidste slæt, der indgår i konkurrencen.
Se samlet resultat for alle hold

Sidst bekræftet: 06-07-2007 Oprettet: 23-04-2007 Revideret: 23-04-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Karsten Attermann Nielsen

Af samme forfatter

Fortørringsprognose for slætgræs
Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørrin...
19.05.17
FarmTest af rotorudjævner til græs, helsæd og majs
Kan gummigeden sendes på pension? I markstak og køresilo kan en rotorudjævner udlægge afgrødemassen i tynde lag. Se videoen...
03.10.16
Prognose for skårlægningsvejr
Find det bedste tidspunkt for skårlægning af kløvergræs på basis den lokale vejrudsigt.
02.05.16
Samme ydelse med forskellige kløvergræsblandinger
Blanding 42 skilte sig ud med en lavere mælkeydelse i et nyt dansk forsøg. Det vil nu blive efterprøvet i flere danske unde...
27.10.14
Crimpning af korn
Crimpning og ensilering af korn ca. 3 uger før normal høst giver mulighed for rettidig såning af kløvergræsudlæg i begyndel...
18.07.14